Jak mówić „NIE!”?

Czy wiesz, że mo­żesz oprzeć się pre­sji, by współ­żyć przed ślu­bem? Je­steś w sta­nie prze­ciw­sta­wić się na­ci­skom ze stro­ny ko­le­gów czy me­diów i je­steś w sta­nie wy­trwać w swo­im po­sta­no­wie­niu o abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej. Czy­stość jest moż­li­wa – jed­nak nie zda­rzy się tak po pro­stu. Po­ni­żej znaj­dziesz li­stę spraw­dzo­nych spo­so­bów, któ­re mo­gą po­móc w trzy­ma­niu się wy­zna­czo­nej ścież­ki.

1. Zbu­duj struk­tu­rę wspar­cia i wza­jem­nej od­po­wie­dzial­no­ści

Po­szu­kaj ró­wie­śni­ków, któ­rzy ma­ją ta­kie sa­me prze­ko­na­nia w kwe­stii sek­su jak ty i trzy­maj się z ni­mi. Nie mu­sisz być sam w swo­im zma­ga­niu o ży­cie w czy­sto­ści. Przy­ja­cie­le od­da­ni tej sa­mej spra­wie są two­ją naj­lep­szą stra­te­gią obro­ny przed zły­mi de­cy­zja­mi. (…) Szu­kaj wspar­cia u in­nych. Miej w swo­im oto­cze­niu lu­dzi, od któ­rych bę­dziesz gotowy/gotowa usły­szeć nie­wy­god­ne py­ta­nia na te­mat two­je­go ży­cia i two­ich wy­bo­rów w dzie­dzi­nie sek­su­al­nej. To mo­gą być przy­ja­cie­le, pa­stor lub dusz­pa­sterz mło­dzie­żo­wy, na­uczy­cie­le czy ktoś, kto ma du­żo mą­dro­ści ży­cio­wej. Ota­czaj się ludź­mi, któ­rzy po­mo­gą ci wy­zna­czyć gra­ni­ce i bę­dą ci to­wa­rzy­szyć na dro­dze do za­cho­wa­nia czy­sto­ści.

foto_01-02_03-2016

2. Ustal ja­sne gra­ni­ce, za­nim bę­dziesz ich po­trze­bo­wać

Czy wiesz, że two­je cia­ło nie prze­sta­nie od­czu­wać pra­gnień sek­su­al­nych? Są one na­tu­ral­ne i prze­zna­czo­ne do prze­ży­wa­nia in­tym­no­ści w kon­tek­ście od­da­nej re­la­cji mał­żeń­skiej. Tak zo­sta­li­śmy za­pro­jek­to­wa­ni. Ale do­brze zda­wać so­bie spra­wę z te­go, że je­śli po­zwa­la­my na roz­bu­dza­nie tych pra­gnień, np. po­przez czu­ły do­tyk al­bo oglą­da­nie ero­tycz­nych scen, to trud­no bę­dzie je póź­niej po­wstrzy­mać. Ustal dla sie­bie ja­sne gra­ni­ce w swo­im po­stę­po­wa­niu, czy­li wcze­śniej zde­cy­duj, jak bę­dziesz się za­cho­wy­wał, za­nim coś się wy­da­rzy. Na przy­kład, je­śli chcesz unik­nąć wcią­gnię­cia się w oglą­da­nie por­no­gra­fii, mo­żesz po­sta­no­wić, że nie bę­dziesz prze­sia­dy­wał sam na sam z kom­pu­te­rem, a w swo­im po­ko­ju bę­dziesz zo­sta­wiał otwar­te drzwi. Al­bo że­by unik­nąć po­ku­sy zbyt­nie­go fi­zycz­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia ze swo­ją sym­pa­tią, mo­że­cie usta­lić za­sa­dę, że nie bę­dzie­cie prze­by­wać tyl­ko sa­mi we dwo­je w do­mu, w miesz­ka­niu, sa­mo­cho­dzie czy gdzie­kol­wiek, gdzie mo­gli­by­ście za­po­mnieć o swo­ich za­sa­dach.

3. Spisz swo­je zo­bo­wią­za­nie

Po­święć chwi­lę na za­pi­sa­nie swo­je­go zo­bo­wią­za­nia, że chcesz żyć w przed­mał­żeń­skiej abs­ty­nen­cji sek­su­al­nej. Niech two­je ser­ce bę­dzie chro­nio­ne przez twój umysł. A kie­dy bę­dziesz w ro­man­tycz­nej re­la­cji, mo­żesz rów­nież spi­sać, ja­kie kon­kret­ne gra­ni­ce chcesz utrzy­mać, je­śli cho­dzi o fi­zycz­ne za­an­ga­żo­wa­nie. W za­pi­sy­wa­niu na­szych zo­bo­wią­zań czar­no na bia­łym tkwi praw­dzi­wa si­ła.

4. Po­proś Bo­ga o po­moc

Być mo­że wy­bra­łeś ścież­kę czy­sto­ści, bo chcesz się po­do­bać Bo­gu, ale czy roz­ma­wia­łeś z Nim o tym? Czy przy­sze­dłeś do Nie­go, pro­sząc Go o po­moc w wy­trwa­niu w swej de­cy­zji? Two­ja mo­dli­twa mo­że brzmieć np. tak: Je­zu, nasz PANIE, po­trze­bu­ję Two­jej po­mo­cy. Sam/sama so­bie nie po­ra­dzę. Daj mi si­łę, moc od Cie­bie, by żyć w czy­sto­ści sek­su­al­nej. (…) Bóg mo­że dać ci tę si­łę, któ­ra jest ci po­trzeb­na, byś wy­trwał w swo­im po­sta­no­wie­niu. Po­proś Go o nią!

5. Po­cze­kaj z roz­wi­ja­niem ro­man­tycz­nych re­la­cji

Ba­da­nia do­wo­dzą, że im na­sto­lat­ki są młod­sze, gdy za­czy­na­ją uma­wiać się na rand­ki, tym więk­sze jest praw­do­po­do­bień­stwo, że zbyt wcze­śnie roz­pocz­ną współ­ży­cie. Po­mię­dzy dwoj­giem lu­dzi spo­ty­ka­ją­cych się ze so­bą wy­twa­rza się bli­skość emo­cjo­nal­na i fi­zycz­na. Hor­mo­ny zo­sta­ją po­bu­dzo­ne i za­czy­na­ją dzia­łać co­raz sil­niej. Wśród na­sto­lat­ków, któ­rzy za­czy­na­ją rand­ko­wać w wie­ku 12 lat, aż 91 proc. bę­dzie mia­ło za so­bą ini­cja­cję sek­su­al­ną przed ukoń­cze­niem szko­ły śred­niej. Dla po­rów­na­nia, dla tych, któ­rzy za­cze­ka­ją z cho­dze­niem do 15. ro­ku ży­cia, bę­dzie to 40 proc. A pro­cent ten ma­le­je aż do 20 w przy­pad­ku szes­na­sto­lat­ków. Wnio­sek jest więc pro­sty: za­cze­kaj z uma­wia­niem się z płcią prze­ciw­ną, a bę­dzie to po­moc­ne w za­cho­wa­niu przed­mał­żeń­skiej czy­sto­ści sek­su­al­nej.

 

Josh McDo­well i Erin Da­vis

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.