Idź i kochaj

Już 3 czerw­ca 2017 ro­ku na Po­lach Led­nic­kich, u źró­deł chrzciel­nych Pol­ski, od­bę­dzie się XXI Spo­tka­nie Mło­dych LEDNICA 2000 pod ha­słem „Idź i ko­chaj”. Pod­czas te­go­rocz­ne­go Spo­tka­nia po­dzie­li­my się tym, cze­go na­uczy­li­śmy się od św. Ja­na Paw­ła II i od śp. o. Ja­na W. Gó­ry OP, że „przy­szłość na­le­ży do tych, któ­rzy po­tra­fią prze­ka­zać przy­szłym po­ko­le­niom mo­ty­wy ży­cia i na­dziei”.

Led­ni­ca ro wy­bór Chry­stu­sa, po­jed­na­nie z Bo­giem, uczest­nic­two w Eu­cha­ry­stii, ad­o­ra­cja i mo­dli­twa. To za­ba­wa po­przez wspól­ny ta­niec i śpiew. To wspól­no­ta i jed­ność pra­wie 100 000 mło­dych serc. Led­ni­ca to wy­jąt­ko­we Spo­tka­nie pod Bra­mą III Ty­siąc­le­cia, któ­re­go po­wi­nien do­świad­czyć każ­dy. Tu po pro­stu trze­ba być!

Na­szym pa­tro­nem jest Świę­ty Jan Pa­weł II, któ­ry dzie­ło po­bło­go­sła­wił i za­in­spi­ro­wał do or­ga­ni­za­cji Spo­tkań Mło­dych LEDNICA 2000 śp. o. Ja­na W. Gó­rę OP. Oj­ciec Jan to dzie­ło uko­chał. Po­świę­cił ca­łe ży­cie na je­go roz­wój oraz ewan­ge­li­za­cję mło­dych. Je­go sło­wa pod­kre­śla­ją jak waż­nym jest, aby­śmy wszy­scy spo­tka­li się na Po­lach Led­nic­kich: „Czuj­cie się za­pro­sze­ni i do ka­len­da­rza wpisz­cie ko­niecz­nie 4 czerw­ca 2016, ja­ko dzień na­sze­go Spo­tka­nia z Je­zu­sem. Mu­si­my wszy­scy się spo­tkać. Mu­si­my wy­brać Je­zu­sa. Mu­si­my śpie­wać i tań­czyć. Je­zus jest na­szym ży­ciem. Pra­gnie­my, aby był wszyst­kim we wszyst­kich”

Wspól­no­ta LEDNICA 2000 to gru­pa osób w róż­nym wie­ku, ale wie­le nas łą­czy. Ra­zem od­po­czy­wa­my, roz­wi­ja­my swo­je pa­sje, śpie­wa­my, uczy­my się, mo­dli­my i pra­cu­je­my – co­dzien­nie pod­no­si­my so­bie po­przecz­kę. Cza­sem upa­da­my, ale przez to wsta­je­my sil­niej­si – pa­trząc na Je­zu­sa i czer­piąc z krzy­ża na­tchnie­nie i si­łę. Pa­mięć o o. Ja­nie Gó­rze OP jest na­szą wiel­ką war­to­ścią, a Chry­stus na­szym ce­lem, do któ­re­go dą­ży­my.

Two­rzy­my trzon or­ga­ni­za­cyj­ny wszyst­kich spo­tkań na Po­lach Led­nic­kich i w Ośrod­ku im. św. Ja­na Paw­ła II. Chce­my dać część sie­bie in­nym, po­ma­gać so­bie na­wza­jem we wszyst­kich sy­tu­acjach. Wła­śnie z tych czę­ści skła­da się to, co zna­cie ja­ko Spo­tka­nia Mło­dych LEDNICA 2000.

Ko­cha­ni! Za­pra­sza­my Was na naj­więk­sze na świe­cie, od­by­wa­ją­ce się co ro­ku spo­tka­nie mło­dych ka­to­li­ków! Spę­dzi­cie dzień pe­łen wra­żeń, a po­zna­jąc otwar­tych i am­bit­nych lu­dzi w Wa­szym wie­ku od­kry­je­cie wy­jąt­ko­wą moc mi­ło­ści do bliź­nie­go. Od­śpie­wa­cie z na­mi Ko­ron­kę do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, a praw­dzi­wie po­ko­cha­cie Led­ni­cę, gdy zaj­dzie słoń­ce, za­pło­ną po­chod­nie, a nad Wa­mi roz­bły­sną gwiaz­dy. Kie­dy ra­zem z ty­sią­ca­mi klę­czą­cy­mi obok Was, od­da­cie się Ad­o­ra­cji przed Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem, a po­tem wspól­nie wy­bie­rze­my Chry­stu­sa na Pa­na na­sze­go ży­cia.

Wię­cej: http://www.lednica2000.pl/lednica2017/

 

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da

 

 

 

ZAPROSZENIE DUSZPASTERZA WSPÓLNOTY LEDNICA 2000

Ko­cha­ni, je­ste­ście bar­dzo ko­cha­ni!

Już po raz 21. spo­tka­my się z Wa­mi na Po­lach Led­nic­kich. Gro­ma­dzą nas sło­wa „Idź i ko­chaj!”. Zo­sta­nie­my po­pro­wa­dze­ni do mi­ło­ści, któ­ra prze­kra­cza wszel­kie wy­obra­że­nia.

Za­pro­si­li­śmy już Ma­ry­ję, by to Ona po­pro­wa­dzi­ła na­sze spo­tka­nie. Wła­śnie Mat­ka na­sze­go Zba­wi­cie­la jest ca­ła „Idź i ko­chaj!”. Chce­my, że­by przy­szła i tak jak Elż­bie­tę – któ­ra po­czę­ła w swej sta­ro­ści sy­na – wy­pro­wa­dzi­ła nas z ukry­cia. Wie­rzy­my, że Ma­ry­ja na­wie­dzi Led­nic­kie Po­la i ob­ja­śni każ­de­mu hi­sto­rię je­go ży­cia. Po­ka­że mło­dym lu­dziom: „To ty je­steś Za­che­uszem”. Tak zwra­cał się do nas Pa­pież Fran­ci­szek w ostat­nim sło­wie, wy­gło­szo­nym pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży.

To Ma­ry­ja po­mo­że nam wdra­pać się na sy­ko­mo­rę, że­by­śmy zo­ba­czy­li prze­cho­dzą­ce­go Je­zu­sa. I na pew­no usły­szy­my, jak bar­dzo pra­gnie On za­trzy­mać się w do­mu na­sze­go ser­ca.

Spo­tka­my się w wi­gi­lię Pięć­dzie­siąt­ni­cy. Lu­dzie, któ­rzy zgo­dzą się ugo­ścić Je­zu­sa, sta­ną się wspól­nie Wie­czer­ni­kiem Ze­sła­nia Du­cha Świę­te­go. Stąd ru­szy­my do wszyst­kich spra­gnio­nych mi­ło­ści. Bo każ­dy, kto wy­bie­ra Chry­stu­sa, jak orzeł szy­bu­je ku no­wej wraż­li­wo­ści. Je­zus Pan od­kry­je przed na­mi, jak pięk­ne skar­by kry­je­my w so­bie. Ze zdzi­wie­niem do­strze­że­my na­sze po­do­bień­stwo do Za­che­usza, rów­nież w zdol­no­ści roz­da­wa­nia swo­ich bo­gactw po­trze­bu­ją­cym.

Ko­cha­ni, nie mo­że Was i Wa­szych bli­skich za­brak­nąć na XXI Spo­tka­niu Mło­dych LEDNICA 2000. Pro­si­my, prze­każ­cie na­sze za­pro­sze­nie da­lej, weź­cie ze so­bą ro­dzeń­stwo, przy­ja­ciół, zna­jo­mych. W ten spo­sób bę­dzie­cie już te­raz sta­wa­li się „Idź i ko­chaj!”.

 

Woj­ciech Prus OP

Dusz­pa­sterz Wspól­no­ty LEDNICA 2000

plakat