„Droga do Bierzmowania”

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy i Pre­nu­me­ra­to­rzy!

Dro­ga” przez po­nad 20 lat by­ła je­dy­nym ka­to­lic­kim ty­go­dni­kiem, a na­stęp­nie dwu­ty­go­dni­kiem mło­dzie­żo­wym. Po­wsta­ła w 1995 r. i od sa­me­go po­cząt­ku bło­go­sła­wił jej św. Jan Pa­weł II. Wie­my, że lu­bi­cie ją czy­tać. Do­sta­je­my od Was ma­ile, w któ­rych pi­sze­cie, co Wam się po­do­ba i o czym chcie­li­by­ście po­czy­tać. Cie­szy­my się, że da­rząc nas za­ufa­niem, pro­si­cie na­szych eks­per­tów o róż­ne po­ra­dy, czę­sto w skom­pli­ko­wa­nych spra­wach. Wie­my, że na­sza pra­ca ma sens, bo wy­da­je w Wa­szych ser­cach owo­ce. Ma­my mi­sję! Jest nią po­moc w bu­do­wa­niu Wa­szej re­la­cji z Pa­nem Je­zu­sem.

Chce­my być dla Was bar­dziej po­moc­ni. Od paź­dzier­ni­ka 2018 r. wkra­cza­ją spo­re zmia­ny. Na lep­sze. Po­sta­no­wi­li­śmy zmie­nić for­mu­łę „Dro­gi” – tak, by sta­ła się po­mo­cą do owoc­ne­go przy­go­to­wa­nia do sa­kra­men­tu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej. „Dro­ga do Bierz­mo­wa­nia” bę­dzie się uka­zy­wać co mie­siąc od paź­dzier­ni­ka do ma­ja. Na­szą ca­łą uwa­gę sku­pi­my na jed­nym kon­kret­nym te­ma­cie – np. ży­cie lu­dzi nie­peł­no­spraw­nych czy uza­leż­nie­nia. Bę­dzie­my chcie­li spoj­rzeć na każ­dy z nich z róż­nych per­spek­tyw. Zwró­ci­my się do eks­per­tów, któ­rzy po­dzie­lą się z Wa­mi swo­ją wie­dzą. Znaj­dzie­my oso­by, któ­re na­pi­szą świa­dec­twa, np. wyj­ścia z ja­kie­goś na­ło­gu. Dzię­ki te­mu bę­dzie­cie mo­gli po­znać te­mat od pod­szew­ki, na­śla­do­wać i in­spi­ro­wać się po­zy­tyw­ny­mi po­sta­wa­mi oraz uczyć się na – cu­dzych – błę­dach.

Wszyst­kie te­ma­ty weź­mie­my pod lu­pę i obej­rzy­my z każ­dej stro­ny. Nie bę­dzie nud­no. Bę­dą wy­wia­dy z eks­per­ta­mi, re­por­ta­że, świa­dec­twa. Na­pi­sze­my o tym, czym ży­je­cie i co jest dla Was waż­ne. Ta­ka bę­dzie pierw­sza część cza­so­pi­sma.

W dru­giej omó­wi­my za­gad­nie­nia po­moc­ne przy owoc­nym przy­go­to­wa­niu się do Bierz­mo­wa­nia i przy po­głę­bia­niu re­la­cji z Bo­giem dla tych z Was, któ­rzy Bierz­mo­wa­nie ma­ją już za so­bą. Dzię­ki nim zro­zu­mie­cie, czym jest Msza św. i już ni­gdy nie bę­dzie­cie spo­glą­dać na ze­ga­rek, gdy bę­dzie się prze­dłu­żać, za­pra­gnie­cie być jesz­cze bli­żej Bo­ga i po­czu­je­cie, że ma­cie w Nie­bie Oj­ca, któ­ry ko­cha każ­de­go z Was, nie­za­leż­nie od stop­ni w szko­le i te­go, czy ma­cie po­sprzą­ta­ny po­kój.

For­mu­łę tę nie­któ­rzy z Was już zna­ją z na­sze­go do­dat­ku spe­cjal­ne­go „Dro­ga Extra do Bierz­mo­wa­nia”, któ­re­go osiem nu­me­rów uka­za­ło się od paź­dzier­ni­ka 2017 r. do ma­ja 2018 r. „Dro­ga do Bierz­mo­wa­nia” za­sko­czy Was no­wą sza­tą gra­ficz­ną i no­wy­mi te­ma­ta­mi nu­me­rów. Bę­dzie­my dla Was na­dal – w „Dro­dze do Bierz­mo­wa­nia”. Spo­tkaj­my się na jej stro­nach!

Re­dak­cja

Wszy­scy Pre­nu­me­ra­to­rzy, któ­rzy za­mó­wi­li pre­nu­me­ra­tę „Dro­gi”, bę­dą otrzy­my­wać od paź­dzier­ni­ka 2018 r. „Dro­gę do Bierz­mo­wa­nia”. Na wszel­kie py­ta­nia od­po­wie i ewen­tu­al­ne re­zy­gna­cje przyj­mie nasz dział pre­nu­me­ra­ty pod nu­me­rem te­le­fo­nu 12 431 07 24 lub e‑mailowo: prenumerata@droga.com.pl

Wa­run­ki no­wej pre­nu­me­ra­ty:

Ce­na 1 eg­zem­pla­rza „Dro­gi do Bierz­mo­wa­nia” to 5 zł (ra­bat 20%-zamówienie od 6 szt.).

Koszt pre­nu­me­ra­ty 8 ko­lej­nych nu­me­rów to 40 zł (wraz z prze­sył­ką).

Szu­kaj­cie w pa­ra­fiach, księ­gar­niach ka­to­lic­kich lub za­pre­nu­me­ruj­cie!