Dr Rice Broocks, autor książki „Bóg nie umarł” w Krakowie!

Już w naj­bliż­szym ty­go­dniu do Kra­ko­wa przy­je­dzie dr Ri­ce Bro­ocks, au­tor książ­ki „Bóg nie umarł”,  któ­ra zo­sta­ła prze­tłu­ma­czo­na tak­że na ję­zyk pol­ski. Dr Ri­ce Bro­ocks jest mię­dzy­na­ro­do­wym mów­cą oraz au­to­rem ksią­żek ta­kich jak:  „Bóg nie umarł” oraz „MAN MYTH MESSIAH: An­swe­ring History’s Gre­atest Qu­estion”. Wkrót­ce je­go naj­now­sza książ­ka „THE HUMAN RIGHT: To know Je­sus Christ and to ma­ke him known” po­ja­wi się w księ­gar­niach. Pu­bli­ka­cja „Bóg nie umarł” w krót­kim cza­sie sta­ła się świa­to­wym be­st­sel­le­rem i in­spi­ra­cją do na­krę­ce­nia fil­mu o tym sa­mym ty­tu­le (któ­ry wg Box Office’a za­ro­bił na ca­łym świe­cie 62.6 mi­lio­ny do­la­rów). Dr Bro­ocks miał przy­jem­ność wrę­czyć książ­kę „Bóg nie umarł” oso­bi­ście pa­pie­żo­wi Fran­cisz­ko­wi oraz po­now­nie zo­stał za­pro­szo­ny na au­dien­cję.

 

Ty­tuł dok­to­ra w dzie­dzi­nie mi­sjo­lo­gii zdo­był na Ful­ler The­olo­gi­cal Se­mi­na­ry w Pa­sa­de­nie w sta­nie Ca­li­for­nia. Prze­ma­wiał do dzie­siąt­ków ty­się­cy stu­den­tów na uni­wer­sy­te­tach w Azji, Afry­ce, Eu­ro­pie oraz obu Ame­ry­kach. Dr Ri­ce Bro­ocks jest współ­za­ło­ży­cie­lem Eve­ry Na­tion, or­ga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej ko­ścio­ły oraz dusz­pa­ster­stwa aka­de­mic­kie w po­nad 70 kra­jach.

 

W swo­ich wy­kła­dach przed­sta­wia w ja­sny i zwię­zły spo­sób do­wo­dy na ist­nie­nie Bo­ga oraz praw­dzi­wość chrze­ści­jań­stwa. Oma­wia­jąc zna­cze­nia do­bra i zła oraz mo­ral­no­ści, ana­li­zu­jąc moż­li­we po­cząt­ki wszech­świa­ta i ży­cia po­ma­ga zro­zu­mieć na­uko­we oraz fi­lo­zo­ficz­ne ar­gu­men­ty zwią­za­ne z wia­rą chrze­ści­jan. Wy­kła­dy te prze­pro­wa­dzał czę­sto wspól­nie z ta­ki­mi na­ukow­ca­mi jak dr Mi­cha­el Gu­il­len, dr Wil­liam La­ne Cra­ig czy dr Brian Mil­ler.

mat. prasowe/oprac. ag

Rice wykład plakat A6