Czy sprawy wiary można rozstrzygać przed sądem?

Bóg nie umarł 2” to pa­sjo­nu­ją­ca opo­wieść o pró­bie od­po­wie­dzi na naj­waż­niej­sze py­ta­nia wy­łącz­nie przy po­mo­cy ar­gu­men­tów praw­nych.  Dru­ga część fil­mu, któ­ry po­ru­szył ser­ca i su­mie­nia po­nad 140 ty­się­cy pol­skich wi­dzów.


Gra­ce jest na­uczy­ciel­ką hi­sto­rii  w li­ceum. Pod­czas pro­wa­dze­nia lek­cji od­po­wia­da na py­ta­nie uczen­ni­cy, wspo­mi­na­jąc przy tym dzia­łal­ność Je­zu­sa Chry­stu­sa.  Dy­rek­cja szko­ły za­rzu­ca jej zła­ma­nie prze­pi­su o świec­ko­ści in­sty­tu­cji pań­stwo­wej.

 
W świec­kiej szko­le, na lek­cji hi­sto­rii nie po­win­no mó­wić się o Je­zu­sie. Je­śli Gra­ce prze­pro­si, spra­wa zo­sta­nie roz­strzy­gnię­ta po­lu­bow­nie i za­cho­wa pra­cę. Je­śli nie, spra­wa tra­fi do są­du i wów­czas ko­bie­ta mo­że stra­cić wszyst­ko łącz­nie z pra­wem do wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du. Roz­po­czy­na się pa­sjo­nu­ją­cy są­do­wy spór, w któ­ry an­ga­żu­je się uczel­nia­na spo­łecz­ność. To wszyst­ko spra­wia, że od­mie­ni się ży­cie wie­lu osób. Kon­flikt, któ­ry miał być lek­cją po­ko­ry dla lu­dzi wie­rzą­cych, prze­ra­dza się w nie­zwy­kłą dys­pu­tę o wol­no­ści su­mie­nia, ist­nie­niu Bo­ga i je­go obec­no­ści w prze­strze­ni pu­blicz­nej…


Twór­cy o fil­mie:
„Czu­ję wręcz, że chrze­ści­ja­nie są lek­ce­wa­że­ni i mar­gi­na­li­zo­wa­ni. Lu­dzie prze­wra­ca­ją ocza­mi, a po­win­ni sza­no­wać tę re­li­gię tak, jak sza­nu­je się in­ne”, mó­wi Me­lis­sa Jo­an Hart – od­twór­czy­ni fil­mo­wej Gra­ce. „Je­stem chrze­ści­jan­ką i czę­sto od­czu­wam, że gdy­bym wy­zna­wa­ła in­ną wia­rę, na­po­ty­ka­ła­bym na znacz­nie wię­cej sza­cun­ku” – do­da­je.

 
Chuck Kon­zel­man, Ca­ry So­lo­mon, au­to­rzy sce­na­riu­sza: „Chcie­li­śmy utrzy­mać re­ali­stycz­ny ton”, wy­ja­śnia Co­ry So­lo­mon, je­den ze sce­na­rzy­stów „Bóg nie umarł 2”. „Nie mie­li­śmy za­mia­ru opo­wia­dać hi­sto­rii, przy któ­rej trze­ba przy­mru­żyć oko lub któ­ra nie ma nic do po­wie­dze­nia”. Sce­na­rzy­ści twier­dzą, że ich film uka­zu­je nie tyl­ko myl­ne po­strze­ga­nie, oraz sto­so­wa­nie re­gu­ły „roz­dzia­łu pań­stwa od ko­ścio­ła”, ale tak­że pod­kre­śla co­raz więk­szą nie­chęć świa­ta świec­kie­go wo­bec męż­czyzn i ko­biet, któ­rzy chcą mó­wić o swo­jej wie­rze pu­blicz­nie.


Ob­sa­da: MELISSA JOAN HART (Gra­ce We­sley), JESSE METCALFE (Tom En­dler), DAVID A.R. WHITE (Wie­leb­ny Da­ve), ERNIE HUDSON (Sę­dzia Sten­nis), RAY WISE (Pe­ter Ka­ne).

 

Ty­tuł fil­mu: Bóg nie umarł 2
Re­ży­ser: Ha­rold Cronk
Sce­na­riusz: Chuck Kon­zel­man, Ca­ry So­lo­mon

Pro­duk­cja: USA 2016
Dys­try­bu­tor: Mo­no­lit Films
Ga­tu­nek: Dramat/Obyczajowy
Czas trwa­nia: 120 mi­nut
Pre­mie­ra ki­no­wa: 08 kwie­cień

ma­te­ria­ły prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da

Plakat Bóg nie umarł 2