BÓG W KRAKOWIE roz­gry­wa się współ­cze­śnie na tle uro­kli­we­go, ta­jem­ni­cze­go i mi­stycz­ne­go mia­sta, w któ­rym śle­dzi­my lo­sy je­go miesz­kań­ców: mło­de­go po­li­ty­ka, któ­ry otrzy­mu­je ko­rup­cyj­ną pro­po­zy­cję; dziew­czy­ny szu­ka­ją­cej mi­ło­ści; sto­ją­cej na roz­dro­żu praw­nicz­ki spe­cja­li­zu­ją­cej się w spra­wach roz­wo­do­wych; drob­ne­go zło­dzie­ja pra­gną­ce­go ukraść re­li­kwiarz z Krwią Pań­ską; mał­żeń­stwa nie­mo­gą­ce­go do­cze­kać się dziec­ka; ko­bie­ty po przej­ściach i męż­czy­zny nie­po­tra­fią­ce­go wy­zwo­lić się ze szpo­nów ha­zar­du. Hi­sto­rie, któ­re zo­sta­ją uka­za­ne na ekra­nie mó­wią o wie­rze, na­dziei, prze­ba­cze­niu, po­świę­ce­niu, mi­ło­ści i wol­no­ści, ale przede wszyst­kim o tę­sk­no­cie czło­wie­ka za Bo­giem i Je­go Mi­ło­sier­dziem. Pe­łen cie­pła i do­brych emo­cji ob­raz zo­sta­je do­peł­nio­ny mi­strzow­skim ak­tor­stwem. Sie­dem epi­zo­dów spa­ja św. Al­bert Chmie­low­ski, któ­ry jest prze­wod­ni­kiem wi­dza po mi­stycz­nym Kra­ko­wie.

 

PREMIERA: 3 czerw­ca 2016
Ga­tu­nek: dra­mat oby­cza­jo­wy
Pro­duk­cja: Pol­ska 2016
Czas trwa­nia: 95 min
www.bogwkrakowie.pl


OBSADA
Ja­cek Lecz­nar — Brat Al­bert
Ra­fał Za­wie­ru­cha — Gil­bert
Ka­mil­la Ba­ar-Ko­chań­ska — Ja­go­da
Krzysz­tof Bo­che­nek — Pan Zdzi­sław
Da­riusz Ba­siń­ski — Straż­nik
Ja­dwi­ga Ba­siń­ska — Straż­nicz­ka
Ma­ciek Sło­ta — Zły duch
Ka­ro­li­na Chap­ko — Ola
Ks. Mi­chał Le­śniak — Ksiądz
Bar­ba­ra Ku­rzaj — Ire­na
Ja­dwi­ga Le­siak — Bab­cia He­le­na
Je­rzy Tre­la — Dzia­dek Hen­ryk
Ra­do­sław Pa­zu­ra — Olaf
Mar­ta Wal­de­ra — Pau­li­na
Ks. Łu­kasz Piór­kow­ski — Ksiądz
Be­ata Pa­luch — Sio­stra Ur­szu­la
Se­ba­stian Gro­cho­wicz — Bez­dom­ny pierw­szy
Edward Lu­ba­szen­ko — Bez­dom­ny dru­gi
An­na Bran­ny — Cha­rak­te­ry­za­tor­ka
Prze­my­sław Bran­ny — Re­ży­ser
Bar­tosz Roch No­wic­ki — Ma­riusz
Mar­ty­na Ko­wa­lik — Ma­rio­la
Piotr Cyr­wus — Ks. Sta­ni­sław
An­drzej Fran­czyk — Dr Jó­zef
Do­ro­ta Po­my­ka­ła — Cio­cia Ma­ry­sia
Ka­mi­la Pień­kos — Jul­ka
Mak­sy­mi­lian Czar­nec­ki — Pierw­szy chło­pak
Ka­rol Ol­szew­ski — Dru­gi chło­pak
Mar­cin Ko­bier­ski — Trze­ci chło­pak
Bar­tek Lasz­ko — Ma­ły chło­pak
Se­ba­stian Oberc — Zło­dziej
Bar­tosz Mi­ku­lak — Zło­dziej
Zbi­gniew Ka­le­ta — Głos Je­zu­sa
Ka­ri­na Se­we­ryn — Jo­asia
Prze­my­sław Red­kow­ski — Ma­ciek
Piotr Pie­cha — Le­karz

 

 
TWÓRCY
REŻYSERIA I SCENARIUSZ– Da­riusz Re­guc­ki
PRODUKCJA – STOWARZYSZENIE RAFAEL
ZDJĘCIA – Mi­chał Bro­żek
MONTAŻ – Mar­cin Du­lem­ba
SCENOGRAFIA – Ma­rek Braun
MUZYKA – Da­riusz Re­guc­ki

 

mat. pra­so­we

BwK_plakat1

 

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: