Bądźcie uczniami i misjonarzami Chrystusa

Mło­dzi Przy­ja­cie­le!

Do­brze, że tu je­ste­śmy” – za­wo­łał Piotr na wi­dok Pa­na Je­zu­sa prze­mie­nio­ne­go, w chwa­le. Czy my rów­nież mo­że­my wy­po­wie­dzieć te sło­wa? (…) „Bo­ta fé – do­daj wia­ry”. Krzyż Świa­to­we­go Dnia Mło­dzie­ży gło­sił te sło­wa w cza­sie ca­łe­go swe­go piel­grzy­mo­wa­nia po Bra­zy­lii. „Do­daj wia­ry” – co to zna­czy? (…) „Do­dać” to zna­czy umie­ścić, do­lać. Dro­ga mło­dzie­ży, tak jest tak­że w na­szym ży­ciu; je­śli chce­my, aby mia­ło ono na­praw­dę sens i by­ło peł­ne, jak sa­mi te­go pra­gnie­cie i na co za­słu­gu­je­cie, to mó­wię każ­de­mu i każ­dej z was: „Do­daj wia­ry”, a ży­cie na­bie­rze no­we­go sma­ku, ży­cie bę­dzie mia­ło bu­so­lę, wska­zu­ją­cą kie­ru­nek; „do­daj na­dziei”, a każ­dy twój dzień bę­dzie oświe­co­ny i twój ho­ry­zont nie bę­dzie już ciem­ny, lecz pe­łen świa­tła; „do­daj mi­ło­ści”, a two­je ży­cie bę­dzie jak dom zbu­do­wa­ny na ska­le, two­je po­dą­ża­nie bę­dzie ra­do­sne, bo spo­tkasz wie­lu przy­ja­ciół, któ­rzy idą wraz z to­bą. Do­daj wia­ry, do­daj na­dziei, do­daj mi­ło­ści! (…) Ale kto mo­że dać nam to wszyst­ko? W Ewan­ge­lii sły­szy­my od­po­wiedź: Chry­stus. „To jest Syn mój, Wy­bra­ny, Je­go słu­chaj­cie!”. Je­zus da­je nam Bo­ga i nas pro­wa­dzi do Bo­ga, z Nim ca­łe na­sze ży­cie się prze­mie­nia, od­na­wia się i mo­że­my pa­trzeć na rze­czy­wi­stość no­wy­mi ocza­mi, z punk­tu wi­dze­nia Je­zu­sa, Je­go ocza­mi. Dla­te­go dziś mó­wię każ­de­mu z was z mo­cą: „do­daj Chry­stu­sa” do swo­je­go ży­cia, a znaj­dziesz przy­ja­cie­la, któ­re­mu za­wsze mo­żesz ufać; (…) a two­je ży­cie bę­dzie peł­ne Je­go mi­ło­ści, bę­dzie ży­ciem owoc­nym. (…) Mło­dzież mu­si być moc­na, kar­mić się swo­ją wia­rą, a nie na­peł­niać się in­ny­mi rze­cza­mi! (…) Wraz z Ma­ry­ją! Pro­śmy Ją, aby na­uczy­ła nas na­śla­do­wać Je­zu­sa, aby na­uczy­ła nas być ucznia­mi i mi­sjo­na­rza­mi. Po­dob­nie jak Ona, chce­my po­wie­dzieć „tak” Bo­gu. Pro­śmy Jej mat­czy­ne ser­ce, by wsta­wia­ło się za na­mi, aby na­sze ser­ca by­ły go­to­we ko­chać Je­zu­sa i uczy­ły Go ko­chać. Dro­dzy mło­dzi, Je­zus na nas cze­ka. Je­zus na nas li­czy! Amen.

 

Oj­ciec Świę­ty Fran­ci­szek

Bra­zy­lia, Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 26.07.2013 r.