Bądźcie ludźmi wielkiego serca!

Do­świad­cze­nie uczy, że w pro­ce­sie ro­ze­zna­nia po­wo­ła­nia bar­dzo po­moc­ny mo­że być kie­row­nik du­cho­wy; wy­bierz­cie so­bie oso­bę kom­pe­tent­ną i ma­ją­cą apro­ba­tę Ko­ścio­ła, któ­ra bę­dzie umia­ła was słu­chać i to­wa­rzy­szyć wam na dro­dze ży­cia, dzie­lić z wa­mi trud­ne de­cy­zje i chwi­le ra­do­ści. Kie­row­nik du­cho­wy po­mo­że wam ro­ze­znać na­tchnie­nia Du­cha Świę­te­go i po­stę­po­wać na­przód dro­gą wol­no­ści. Tę wol­ność trze­ba zdo­by­wać po­śród du­cho­wych zma­gań oraz kon­se­kwent­nie i wy­trwa­le re­ali­zo­wać. Wa­ty­kan, 1997 r.

Za­przeć się sa­me­go sie­bie zna­czy zre­zy­gno­wać z wła­sne­go pla­nu, czę­sto ogra­ni­czo­ne­go i ma­łost­ko­we­go, aby przy­jąć plan Bo­ży: oto jest dro­ga na­wró­ce­nia. Wa­ty­kan, 2001 r.

To waż­ne, naj­droż­si, by na­uczyć się ob­ser­wo­wać zna­ki, przez któ­re Bóg nas wzy­wa i na­mi kie­ru­je. Kie­dy je­ste­śmy świa­do­mi, że to On nas pro­wa­dzi, wów­czas ser­ce do­świad­cza au­ten­tycz­nej głę­bo­kiej ra­do­ści, któ­rej to­wa­rzy­szy ży­we pra­gnie­nie spo­tka­nia Go oraz sta­ły wy­si­łek, by po­słusz­nie Go na­śla­do­wać. Ca­stel Gan­dol­fo, 2004 r.

Bądź­cie ludź­mi wiel­kie­go ser­ca! Bądź­cie wraż­li­wi na po­trze­by wszyst­kich wa­szych bra­ci, zwłasz­cza tych naj­bar­dziej po­trze­bu­ją­cych; do­strze­gaj­cie wszyst­kie ma­te­rial­ne i du­cho­we for­my ubó­stwa, na któ­re cier­pią wa­sze kra­je i ca­ła ludz­kość. Bu­enos Aires, 1987

Bóg dał wam ro­zum, by­ście po­zna­li praw­dę, i wo­lę, by­ście czy­ni­li to, co mo­ral­nie do­bre. Dał wam świa­tło su­mie­nia, by­ście się nim kie­ro­wa­li w wy­bo­rach mo­ral­nych, by­ście mi­ło­wa­li do­bro i uni­ka­li zła. Praw­da mo­ral­na jest obiek­tyw­na, a pra­wi­dło­wo ukształ­to­wa­ne su­mie­nie po­tra­fi ją roz­po­znać. De­nver, 1993 r.

Niech mi­łość i służ­ba sta­ną się pod­sta­wo­wy­mi za­sa­da­mi wa­sze­go ży­cia! Skła­da­jąc sie­bie w ofie­rze, od­kry­je­cie, co wam zo­sta­ło ofia­ro­wa­ne, i sa­mi z ko­lei otrzy­ma­cie dar Bo­ży. Pa­ryż, 1997 r.

Mło­dzi Przy­ja­cie­le, ko­chaj­cie Chry­stu­sa i ko­chaj­cie Ko­ściół! Ko­chaj­cie Chry­stu­sa, tak jak On was ko­cha. Ko­chaj­cie Ko­ściół, jak ko­cha go Chry­stus. Ca­stel Gan­dol­fo, 2000 r.

W wal­ce z grze­chem nie je­ste­ście sa­mi: ty­lu ta­kich jak wy wal­czy i dzię­ki ła­sce Bo­żej zwy­cię­ża! Rzym, 2000 r.

 

Bł. Jan Pa­weł II