Dzi­siaj na ekrany pol­skich wcho­dzi film „Ze­rwany Kłos” – dra­mat hi­sto­ryczny o mę­czeń­skiej śmierci bł. Ka­ro­liny Kóz­kówny w re­ży­se­rii Wi­tolda Lu­dwiga. W rolę bł. Ka­ro­liny wcie­liła się Alek­san­dra Hejda, a w rolę jej ojca — Da­riusz Kowalski.

ZERWANY KŁOS-PLAKAT

Trwa I wojna świa­towa. Car­skie od­działy pa­no­szą się w oko­li­cach Tar­nowa. 16-letnia Ka­ro­lina Kóz­kówna, po­nosi śmierć mę­czeń­ską w obro­nie wiary. Jej oj­ciec ob­wi­nia się za śmierć uko­cha­nej córki. Dzieje bo­ha­te­rów do­peł­nia Te­resa, która nosi w sercu ta­jem­nicę o gwał­cie za­da­nym przez kozaka.

Bł. Ka­ro­lina po­zo­staje szla­chet­nym wzo­rem do na­śla­do­wa­nia w ob­li­czu prze­śla­do­wa­nia ka­to­li­ków na ca­łym świe­cie. Ta pro­sta, wiej­ska dziew­czyna ustrze­gła swej dziew­czę­cej god­no­ści i do­cho­wała wiary w Je­zusa Chry­stusa. Jest dro­go­wska­zem dla świata, w któ­rym Boga pró­buje za­trzeć się w ludz­kim sercu, a sa­mego czło­wieka odrzeć z jego godności.

W ro­lach głów­nych wy­stą­pili m.in. Alek­san­dra Hejda (bł. Ka­ro­lina Kóz­kówna) i Da­riusz Ko­wal­ski (Jan Kózka). – Hi­sto­ria ojca Ka­ro­liny jest nie­zwy­kle dra­ma­tyczna. Było dla mnie wiel­kim wy­zwa­niem, żeby ja­koś „do­brać się” do tej po­staci, ja­koś ją obro­nić… — mówi Da­riusz Ko­wal­ski, który wcie­lił się w tę rolę, w wy­wia­dzie dla por­talu wpolityce.pl – Jego za­cho­wa­nie po­zo­staje ta­jem­nicą. Zo­sta­wił prze­cież córkę w rę­kach soł­data, wie­dząc, co ją może cze­kać. Wy­da­wać by się mo­gło, że po­wi­nien bro­nić Ka­ro­liny za wszelką cenę. Z dru­giej strony – w domu zo­sta­wił liczną ro­dzinę… Ten czło­wiek do końca ży­cia zma­gał się z wy­rzu­tami su­mie­nia – pod­kre­śla Ko­wal­ski spe­cy­fikę swo­jej postaci.

Twór­cami filmu są stu­denci i ab­sol­wenci Wyż­szej Szkoły Kul­tury Spo­łecz­nej i Me­dial­nej w To­ru­niu.  – Wszyst­kich nas łą­czy pra­gnie­nie no­wej ewan­ge­li­za­cji świata po­przez kul­turę, w tym także po­przez film. Mamy świa­do­mość ogrom­nej po­trzeby kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia mło­dzieży w du­chu tra­dy­cji na­ro­do­wej, pie­lę­gno­wa­nia pol­sko­ści, a także roz­woju świa­do­mo­ści oby­wa­tel­skiej i pa­trio­tycz­nej – pod­kre­ślają twórcy filmu z Fun­da­cji Lux Veritatis.

Film w ki­nach jest w dys­try­bu­cji Kon­drat – Media.

Ze­rwany kłos” zo­stał za­pre­zen­to­wany pu­blicz­no­ści wcze­sną je­sie­nią 2016 r. na za­koń­cze­nie ju­bi­le­uszo­wych ob­cho­dów 100. rocz­nicy śmierci bł. Ka­ro­liny Kóz­kówny. Pre­miera była za­ra­zem wo­tum wdzięcz­no­ści za dar spo­tka­nia z Oj­cem Świę­tym Fran­cisz­kiem w Pol­sce pod­czas ŚDM.

Tra­iler filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=4bzMVupJvTk

https://www.youtube.com/watch?v=ppFWwTtoecI

 

Utwór z filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=NWt39jnN7yo

 

mat. pra­sowe

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: