Numer 09/2018

Ja­ney by­ła bez­dom­na, nie mia­ła pra­cy i sy­pia­ła ką­tem u zna­jo­mych na ka­na­pie, na któ­rej mu­sia­ła zmie­ścić się tak­że jej czte­ro­let­nia cór­ka. Kie­dy do­wie­dzia­ła się, że w jej ło­nie roz­wi­ja się ko­lej­ne ma­leń­stwo w pierw­szej chwi­li po­czu­ła tyl­ko ogrom­ny strach. Nie by­ła też przy­go­to­wa­na na ko­lej­ne za­ska­ku­ją­ce wia­do­mo­ści…

W pierw­szym od­ru­chu po­my­śla­ła o do­ko­na­niu abor­cji,… Czytaj dalej

Za­sta­na­wia­cie się, co się sta­ło z peł­ny­mi za­pa­łu i Bo­żej ra­do­ści uczest­ni­ka­mi ŚDM w Kra­ko­wie? Ze­szli z ka­na­py i dzia­ła­ją. I to jesz­cze jak!

Ka­ro­li­na Za­jąc ma 22 la­ta. W cza­sie ŚDM w Kra­ko­wie ra­zem ze sto­ma in­ny­mi oso­ba­mi by­ła wo­lon­ta­riusz­ką w Ba­zy­li­ce Ma­riac­kiej. – Zo­ba­czy­li­śmy, że drze­mie w nas ogrom­ny po­ten­cjał – opo­wia­da Ka­ro­li­na, obec­nie li­der­ka wspól­no­ty Pa­nA­MA, któ­ra… Czytaj dalej

O zna­cze­niu te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych dla ży­cia ludz­ko­ści, sztucz­nej in­te­li­gen­cji wy­rę­cza­ją­cej lu­dzi w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów oraz o kom­for­cie ży­cia w przy­szło­ści z prof. Ry­szar­dem Ta­deu­sie­wi­czem z Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie roz­ma­wia Ka­ro­li­na Plu­ta.

Ja­ki wy­na­la­zek czy do­ko­na­nie współ­cze­snej tech­ni­ki jest dla Pa­na Pro­fe­so­ra wy­jąt­ko­wo cen­ne?

– Uwa­żam, że naj­do­nio­ślej­szy wpływ na ży­cie mi­lio­nów lu­dzi na ca­łym świe­cie… Czytaj dalej

Po­wo­li sta­je się tra­dy­cją, że gdy za­miesz­cza­my zdję­cie uko­cha­ne­go przez na­szą re­dak­cję pa­pie­ża Fran­cisz­ka, ja chęt­nie re­zy­gnu­ję ze swo­jej po­do­bi­zny. Cóż, do Oj­ca Świę­te­go­jesz­cze mi ba­aaaar­dzo da­le­ko. 🙂

Tym ra­zem bie­gnie­my my­śla­mi do Pa­na­my. Przed­sta­wia­my Wam kil­ka cie­ka­wych projektów/ wspól­not, któ­re szy­ku­ją się na ŚDM 2019. Bę­dzie­my wra­cać do te­go… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: