Numer 08/2018

O tym, cze­go moż­na na­uczyć się w pa­nień­stwie, aby już w mał­żeń­stwie być jak naj­lep­szą żo­ną z Mag­da­le­ną Wo­ło­cho­wicz roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

Dla­cze­go obec­nie jest tak wie­lu sin­gli?

– Z wie­lu po­wo­dów. Je­den z nich jest ta­ki, że z róż­nych wzglę­dów prze­su­nął się wiek za­kła­da­nia ro­dzi­ny. Nie­któ­rzy chcą się naj­pierw po­świę­cić pra­cy za­wo­do­wej i pną się po… Czytaj dalej

„Ju­tro spraw­dzian. Trze­ci raz czy­tam roz­dział z pod­ręcz­ni­ka. Czwar­ty już chy­ba nie zdą­żę, mu­szę się zdrzem­nąć… Szko­da, że za mie­siąc nic już nie bę­dę pa­mię­tać o roz­mna­ża­niu bez­krę­gow­ców”. A gdy­by na­uka nie by­ła tak trud­na, a wie­dza zo­sta­wa­ła w gło­wie na za­wsze?

Twór­ca ka­na­łu „Po­li­ma­ty” na YouTu­be Ra­dek Ko­tar­ski przyj­rzał się me­to­dom ucze­nia się opi­sy­wa­nym… Czytaj dalej

Kie­szon­ko­we, póź­ne po­wro­ty i zna­jo­mi – spe­cjal­nie dla was pod­po­wia­da­my, jak roz­bro­ić naj­więk­sze „mi­ny” w re­la­cjach z ro­dzi­ca­mi. Uwierz­cie i sprawdź­cie – bo moż­na się do­ga­dać!

Punkt wyj­ścia: po­trze­by

Do­świad­cze­nie me­dia­to­rów (czy­li osób po­ma­ga­ją­cych w roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów) po­ka­zu­je, że wa­run­kiem uda­nych ne­go­cja­cji jest zro­zu­mie­nie po­trzeb dru­giej stro­ny spo­ru. To oczy­wi­ste – trud­no roz­ma­wiać, kie­dy nie… Czytaj dalej

Po­sta­wi­li­śmy so­bie am­bit­ny cel: prze­ko­nać Was, że z ro­dzi­ca­mi za­wsze moż­na się do­ga­dać! Z po­niż­sze­go ar­ty­ku­łu do­wie­cie się, że trze­ba za­cząć od przyj­rze­nia się swo­im po­trze­bom.

Świa­do­mość te­go, na czym nam za­le­ży, jest wa­run­kiem uda­nej ko­mu­ni­ka­cji. Ale chcia­ła­bym też zwró­cić Wa­szą uwa­gę na trzy świa­dec­twa, któ­re dru­ku­je­my na stro­nach 6 i 7. Wszyst­kie… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: