Numer 05/2018

Ja­ski­niow­cy!

Dla­cze­go czło­wiek pier­wot­ny miesz­kał w ja­ski­ni? Nie pa­da­ło na gło­wę, moż­na by­ło scho­wać swój do­by­tek (ra­czej skrom­ny) i ochro­nić się przed dra­pież­ni­ka­mi. No chy­ba że ktoś wy­brał ja­ski­nię z lo­ka­to­rem. 🙂

Sztol­nia w Su­de­tach

Kon­tro­wer­sje, ta­jem­ni­ce, dresz­czyk emo­cji – po­le­cam od­wie­dzić kom­pleks Rie­se. Ta­ką na­zwę no­si naj­więk­szy pro­jekt bu­dow­la­no-gór­ni­czy na­zi­stow­skich Nie­miec. Roz­po­czę­ta, ale… Czytaj dalej

Nie­waż­ne, czy po­zna­jesz ko­le­gę, je­steś na pierw­szej rand­ce lub wcho­dzisz w no­we to­wa­rzy­stwo – za­wsze chcesz zro­bić do­bre pierw­sze wra­że­nie.

Po­dob­no wy­star­czy je­de­na­ście se­kund, by za­cie­ka­wić się no­wą oso­bą. Wszy­scy oce­nia­my sie­bie na­wza­jem, kie­ru­jąc się roz­ma­ity­mi sche­ma­ta­mi. I choć pierw­sze wra­że­nie czę­sto by­wa myl­ne, to jed­nak ma du­że zna­cze­nie.

Jak być po­win­no?… Czytaj dalej

Pod­czas wy­jaz­du biz­ne­so­we­go Jen­ni­fer by­ła sa­ma w po­ko­ju ho­te­lo­wym. Za oknem sza­la­ła bu­rza, więc nie usły­sza­ła kro­ków za nie­do­mknię­ty­mi drzwia­mi. Zo­ba­czy­ła nad so­bą męż­czy­znę, któ­ry ude­rzył ją w twarz. Resz­tę tych okrop­nych prze­żyć wo­la­ła wy­ma­zać z pa­mię­ci.

Nie chcia­ła ni­ko­mu mó­wić o tym, co się sta­ło, tym bar­dziej, że ko­lej­ny mie­siąc spę­dzi­ła ja­ko czło­nek… Czytaj dalej

Dłu­go się za­sta­na­wia­łam, czy ta­ki ty­tuł to nie prze­sa­da. Ka­sia Urban na str. 7 py­ta, „Dla­cze­go go ko­cha­ją i nie­na­wi­dzą?”. Czy ta nie­na­wiść to nie... prze­sa­da? Czy­ta­jąc wy­po­wie­dzi nie­któ­rych pu­bli­cy­stów, au­to­rów, księ­ży (!), stwier­dzam ze smut­kiem, że nie.

Co za­rzu­ca się pa­pie­żo­wi? Na przy­kład, że za­miast uczyć teo­lo­gii, opo­wia­da baj­ki i że za­po­mi­na,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: