Numer 03/2018

Na dwo­rze po­chmur­no i w du­szy tak sa­mo. Au­to­bus się spóź­nił, w ty­dzień mam do zro­bie­nia za­da­nia z ca­łe­go ro­ku, a jesz­cze mo­ja sym­pa­tia ma na mnie fo­cha… Jak żyć? Czy ktoś pa­nu­je nad tym cha­osem? Czy mu­szę się tak mar­twić?

To za­le­ży. Czy wie­rzę Bo­gu, któ­ry mó­wi, że wszyst­kie wło­sy na mo­jej gło­wie… Czytaj dalej

Krew to czer­wo­ny płyn krą­żą­cy w ży­łach i tęt­ni­cach, ale kiep­sko by by­ło, gdy­by na­sza wie­dza ogra­ni­cza­ła się do tak zdaw­ko­we­go stwier­dze­nia. Ja­ką wie­dzę o krwi, war­to mieć we krwi?

Gdy­by­śmy po­łą­czy­li wszyst­kie ży­ły, tęt­ni­ce i ma­leń­kie na­czy­nia wło­so­wa­te, w or­ga­ni­zmie czło­wie­ka, po­wsta­ła­by rur­ka o dłu­go­ści po­nad 96 tys. ki­lo­me­trów, czy­li prze­szło dwa ra­zy dłuż­sza, niż… Czytaj dalej

Kie­dy za­czy­na­łam uczyć w li­ceum (był to mój dru­gi lub trze­ci rok w ro­li na­uczy­ciel­ki ję­zy­ka pol­skie­go), mia­łam w jed­nej z klas ucznia o imie­niu Mar­cin. Był bar­dzo in­te­li­gent­ny i oczy­ta­ny. Chęt­nie słu­cha­łam je­go wy­po­wie­dzi, ce­ni­łam go za róż­ne uwa­gi i spo­strze­że­nia. Pew­ne­go ra­zu, gdy ro­bi­łam uczniom wpro­wa­dze­nie w ko­lej­ną epo­kę li­te­rac­ką w for­mie wy­kła­du, Mar­cin skrzy­wił się, wy­ra­ża­jąc… Czytaj dalej

„Na­wra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię!” No ale o co cho­dzi? Prze­cież cho­dzę do ko­ścio­ła, na re­li­gię, nie drę ko­tów z ro­dzeń­stwem, mo­dlę się… Na­wró­ce­nie to nie tyl­ko dra­stycz­na zmia­na swo­je­go ży­cia o 180 stop­ni.

Na­wró­ce­nie to nie tyl­ko ze­rwa­nie z na­ło­giem, pro­sty­tu­cją czy spo­wiedź po 30 la­tach ta­kie­go ży­cia, jak­by Bo­ga nie by­ło. Na­wró­ce­nie to… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: