Numer 02/2018

Czy­li dla­cze­go kon­tak­ty z ludź­mi są (do­słow­nie) śmier­tel­nie waż­ne.

Na wło­skiej wy­spie Sar­dy­nia ist­nie­je re­jon, któ­ry zo­stał przez ba­da­czy z uni­wer­sy­te­tów w Ca­li­ga­ri i So­uthamp­ton na­zwa­ny „nie­bie­ską stre­fą”. W tym trud­no do­stęp­nym miej­scu lu­dzie ży­ją nie­prze­cięt­nie dłu­go – sto­sun­ko­wo du­żo osób prze­kra­cza gra­ni­cę set­nych uro­dzin. Miesz­kań­cy „stre­fy” rza­dziej cier­pią z po­wo­du de­pre­sji, cie­szą się lep­szym zdro­wiem,… Czytaj dalej

O sio­strza­nej wię­zi, stra­cie i świę­tych ob­co­wa­niu z Te­re­są Kmieć, sio­strą śp. He­len­ki, roz­ma­wia Mag­da­le­na Urlich.

Lu­dzie pro­szą Cię o mo­dli­twę za wsta­wien­nic­twem He­len­ki. Jak to od­bie­rasz?

– Te­raz już się przy­zwy­cza­iłam. Je­śli wie­rzy­my, że He­len­ka jest w nie­bie, to trze­ba z te­go „ko­rzy­stać”. My­ślę, że jak po­ma­ga­ła in­nym na zie­mi, tak po­ma­ga te­raz.

Coś… Czytaj dalej

Od 9 do 25 lu­te­go w po­łu­dnio­wo­ko­re­ań­skim Pjong­czang od­bę­dą się XXIII Zi­mo­we Igrzy­ska Olim­pij­skie. Eg­zo­tycz­nie brzmią­cy Pjong­czang le­ży za­le­d­wie 80 km od gra­ni­cy z Ko­reą Pół­noc­ną, ko­mu­ni­stycz­nym pań­stwem rzą­dzo­nym przez nie­obli­czal­ne­go Kim Dzong Una. Re­żim gro­ził ostat­nio swo­imi ra­kie­ta­mi USA i in­nym kra­jom. Te­go­rocz­na Olim­pia­da bę­dzie więc za­wo­da­mi pod­wyż­szo­ne­go ry­zy­ka.

Go­spo­darz igrzysk zo­stał wy­bra­ny… Czytaj dalej

Pi­sa­nie wstęp­nia­ka do nu­me­ru o igrzy­skach to dla mnie wy­zwa­nie i dość za­baw­ne wy­da­rze­nie, bo kto mnie zna, ten wie, że ki­bic ze mnie mar­ny. Za­czy­na się mecz, a ja py­tam, kto gra... I o co... Ale prze­cież nie mu­szę znać się na wszyst­kim.:)

A tak se­rio. Mi­mo że nie je­stem za­pa­lo­nym ki­bi­cem, mam… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: