Rok 2018

W czwart­ko­wy wie­czór oczy mło­dych pło­cian zwra­ca­ją się ku 50-me­tro­wej ko­ściel­nej wie­ży gó­ru­ją­cej nad mia­stecz­kiem. Wy­zna­cza ona miej­sce spo­tka­nia Ora­to­rium Prze­mie­nie­nia.

W za­byt­ko­wym ko­ście­le

Pło­ty to czte­ro­ty­sięcz­ne mia­stecz­ko w wo­je­wódz­twie za­chod­nio­po­mor­skim, po­ło­żo­ne 15 km od Gry­fic. W swo­jej 740-let­niej hi­sto­rii prze­cho­dzi­ło z rąk do rąk po­mor­skich ro­dów szla­chec­kich, by po II woj­nie świa­to­wej… Czytaj dalej

Plan­ned Pa­ren­tho­od („Pla­no­wa­ne ro­dzi­ciel­stwo”), czy­li naj­więk­sza sieć kli­nik abor­cyj­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, opu­bli­ko­wa­ła na Twit­te­rze wpis, któ­ry od­bił się sze­ro­kim echem: „Po­trze­bu­je­my księż­nicz­ki Di­sneya, któ­ra mia­ła abor­cję, Po­trze­bu­je­my księż­nicz­ki Di­sneya, któ­ra jest za wy­bo­rem. Po­trze­bu­je­my księż­nicz­ki Di­sneya, któ­ra jest trans­sek­su­al­na”.

Ce­lem twe­eta by­ło stwier­dze­nie, że na­wet baj­ki dzie­cię­ce po­win­ny po­ka­zy­wać abor­cję… Czytaj dalej

O tym, że bez Du­cha Świę­te­go je­ste­śmy jak… ate­iści z o. Re­mi­giu­szem Re­cła­wem SJ, dusz­pa­ste­rzem wspól­not cha­ry­zma­tycz­nych Moc­ni w Du­chu oraz Zwia­sto­wa­nie, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

W Bi­blii Duch Świę­ty przed­sta­wia­ny jest ja­ko Po­cie­szy­ciel, Duch Praw­dy, ogień, wo­da, wiatr... Któ­re wy­obra­że­nie jest Oj­cu naj­bliż­sze i dla­cze­go?

– Tchnie­nie, któ­re ko­ja­rzy się z wia­trem. Czę­sto do­świad­czam… Czytaj dalej

Maj to kasz­ta­ny, ma­tu­ry i Dzień Ma­my. Nie Mat­ki, ale wła­śnie Ma­my. Al­bo Ma­mu­si.

Bar­dzo lu­bię pio­sen­kę Na­ta­lii Nie­men pt. Je­stem ma­mą, to mo­ja ka­rie­ra. Na­ta­lia śpie­wa w niej o tym, że naj­więk­szym ży­cio­wym suk­ce­sem nie są jej wy­da­ne pły­ty czy pre­sti­żo­we na­gro­dy, ale by­cie ma­mą. Bo tu ma naj­wię­cej do zro­bie­nia, bo… Czytaj dalej

Ja­ney by­ła bez­dom­na, nie mia­ła pra­cy i sy­pia­ła ką­tem u zna­jo­mych na ka­na­pie, na któ­rej mu­sia­ła zmie­ścić się tak­że jej czte­ro­let­nia cór­ka. Kie­dy do­wie­dzia­ła się, że w jej ło­nie roz­wi­ja się ko­lej­ne ma­leń­stwo w pierw­szej chwi­li po­czu­ła tyl­ko ogrom­ny strach. Nie by­ła też przy­go­to­wa­na na ko­lej­ne za­ska­ku­ją­ce wia­do­mo­ści…

W pierw­szym od­ru­chu po­my­śla­ła o do­ko­na­niu abor­cji,… Czytaj dalej

Za­sta­na­wia­cie się, co się sta­ło z peł­ny­mi za­pa­łu i Bo­żej ra­do­ści uczest­ni­ka­mi ŚDM w Kra­ko­wie? Ze­szli z ka­na­py i dzia­ła­ją. I to jesz­cze jak!

Ka­ro­li­na Za­jąc ma 22 la­ta. W cza­sie ŚDM w Kra­ko­wie ra­zem ze sto­ma in­ny­mi oso­ba­mi by­ła wo­lon­ta­riusz­ką w Ba­zy­li­ce Ma­riac­kiej. – Zo­ba­czy­li­śmy, że drze­mie w nas ogrom­ny po­ten­cjał – opo­wia­da Ka­ro­li­na, obec­nie li­der­ka wspól­no­ty Pa­nA­MA, któ­ra… Czytaj dalej

O zna­cze­niu te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych dla ży­cia ludz­ko­ści, sztucz­nej in­te­li­gen­cji wy­rę­cza­ją­cej lu­dzi w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów oraz o kom­for­cie ży­cia w przy­szło­ści z prof. Ry­szar­dem Ta­deu­sie­wi­czem z Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie roz­ma­wia Ka­ro­li­na Plu­ta.

Ja­ki wy­na­la­zek czy do­ko­na­nie współ­cze­snej tech­ni­ki jest dla Pa­na Pro­fe­so­ra wy­jąt­ko­wo cen­ne?

– Uwa­żam, że naj­do­nio­ślej­szy wpływ na ży­cie mi­lio­nów lu­dzi na ca­łym świe­cie… Czytaj dalej

Po­wo­li sta­je się tra­dy­cją, że gdy za­miesz­cza­my zdję­cie uko­cha­ne­go przez na­szą re­dak­cję pa­pie­ża Fran­cisz­ka, ja chęt­nie re­zy­gnu­ję ze swo­jej po­do­bi­zny. Cóż, do Oj­ca Świę­te­go­jesz­cze mi ba­aaaar­dzo da­le­ko. 🙂

Tym ra­zem bie­gnie­my my­śla­mi do Pa­na­my. Przed­sta­wia­my Wam kil­ka cie­ka­wych projektów/ wspól­not, któ­re szy­ku­ją się na ŚDM 2019. Bę­dzie­my wra­cać do te­go… Czytaj dalej

O tym, cze­go moż­na na­uczyć się w pa­nień­stwie, aby już w mał­żeń­stwie być jak naj­lep­szą żo­ną z Mag­da­le­ną Wo­ło­cho­wicz roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

Dla­cze­go obec­nie jest tak wie­lu sin­gli?

– Z wie­lu po­wo­dów. Je­den z nich jest ta­ki, że z róż­nych wzglę­dów prze­su­nął się wiek za­kła­da­nia ro­dzi­ny. Nie­któ­rzy chcą się naj­pierw po­świę­cić pra­cy za­wo­do­wej i pną się po… Czytaj dalej

„Ju­tro spraw­dzian. Trze­ci raz czy­tam roz­dział z pod­ręcz­ni­ka. Czwar­ty już chy­ba nie zdą­żę, mu­szę się zdrzem­nąć… Szko­da, że za mie­siąc nic już nie bę­dę pa­mię­tać o roz­mna­ża­niu bez­krę­gow­ców”. A gdy­by na­uka nie by­ła tak trud­na, a wie­dza zo­sta­wa­ła w gło­wie na za­wsze?

Twór­ca ka­na­łu „Po­li­ma­ty” na YouTu­be Ra­dek Ko­tar­ski przyj­rzał się me­to­dom ucze­nia się opi­sy­wa­nym… Czytaj dalej

Kie­szon­ko­we, póź­ne po­wro­ty i zna­jo­mi – spe­cjal­nie dla was pod­po­wia­da­my, jak roz­bro­ić naj­więk­sze „mi­ny” w re­la­cjach z ro­dzi­ca­mi. Uwierz­cie i sprawdź­cie – bo moż­na się do­ga­dać!

Punkt wyj­ścia: po­trze­by

Do­świad­cze­nie me­dia­to­rów (czy­li osób po­ma­ga­ją­cych w roz­wią­zy­wa­niu kon­flik­tów) po­ka­zu­je, że wa­run­kiem uda­nych ne­go­cja­cji jest zro­zu­mie­nie po­trzeb dru­giej stro­ny spo­ru. To oczy­wi­ste – trud­no roz­ma­wiać, kie­dy nie… Czytaj dalej

Po­sta­wi­li­śmy so­bie am­bit­ny cel: prze­ko­nać Was, że z ro­dzi­ca­mi za­wsze moż­na się do­ga­dać! Z po­niż­sze­go ar­ty­ku­łu do­wie­cie się, że trze­ba za­cząć od przyj­rze­nia się swo­im po­trze­bom.

Świa­do­mość te­go, na czym nam za­le­ży, jest wa­run­kiem uda­nej ko­mu­ni­ka­cji. Ale chcia­ła­bym też zwró­cić Wa­szą uwa­gę na trzy świa­dec­twa, któ­re dru­ku­je­my na stro­nach 6 i 7. Wszyst­kie… Czytaj dalej

Z punk­tu wi­dze­nia ka­to­li­ka mo­dli­twa jest naj­sku­tecz­niej­szym dzia­ła­niem, ja­kie moż­na pod­jąć w obro­nie ży­cia. Jest też opar­ciem dla wszel­kich ini­cja­tyw, bo jak pi­sał w św. Jo­se­ma­ria Escri­va: „Dzia­ła­nie nic nie jest war­te bez mo­dli­twy”.

Mo­dli­twa pro-li­fe

Za­cząć war­to od mo­dli­twy dzięk­czyn­nej i uwiel­bie­nia Bo­ga za otrzy­ma­ny dar ży­cia i za to, że za­pro­sił lu­dzi… Czytaj dalej

Z sio­strą Ewą, bo­ro­me­usz­ką z Wro­cła­wia, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

Czy okna ży­cia to po­mysł ostat­nich lat?

– Skąd­że! Ideę okna ży­cia po­ma­ga zro­zu­mieć się­gnię­cie do je­go hi­sto­rii. Je­go pierw­szy, zna­ny z za­pi­sów hi­sto­rycz­nych od­po­wied­nik, to okno w do­mu bi­sku­pa Me­dio­la­nu – Da­theu­sa, utwo­rzo­ne w 788 r. Przy­no­szo­no tam nie­mow­lę­ta nie­chcia­ne, z nie­pra­we­go ło­ża. W sta­ro­żyt­nej Spar­cie… Czytaj dalej

Pra­wo do sprze­ci­wu su­mie­nia przy­słu­gu­je każ­de­mu pol­skie­mu le­ka­rzo­wi. Po­zwa­la ono na od­mo­wę wy­ko­na­nia świad­cze­nia me­dycz­ne­go, któ­re jest nie­zgod­ne z je­go prze­ko­na­nia­mi.

Pra­wo do sprze­ci­wu su­mie­nia nie jest mar­twym prze­pi­sem, ale jest po­trzeb­ne i istot­ne dla sa­mych le­ka­rzy. Po­twier­dza­ją to ba­da­nia dr n. med. An­ny Grzan­ki Ty­kwiń­skiej oraz dr Mał­go­rza­ty Chu­dziń­skiej. Od ma­ja… Czytaj dalej

Strona 1 z 3123

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: