Rok 2018

La­to, mo­rze, słoń­ce. I pla­kat przed ko­ścio­łem: „Nie ma wa­ka­cji bez Bo­ga!”. Po­my­śla­łam, ja­sne, że nie ma, prze­cież Pan Bóg przy­je­chał na wa­ka­cje ze mną.

Oce­ny wy­sta­wio­ne, świa­dec­twa roz­da­ne, wa­ka­cje roz­po­czę­te. Przed na­mi dwa mie­sią­ce cza­su bez szko­ły, na­uki i ksią­żek, bez za­dań do­mo­wych i po­ran­ne­go wsta­wa­nia. To chy­ba po­mysł sa­me­go Bo­ga. Pan… Czytaj dalej

Lu­bią wy­zwa­nia i zdo­by­wa­nie no­wych umie­jęt­no­ści. Ce­nią to, co przy­cho­dzi z tru­dem. W le­sie po­zna­ją przy­ro­dę, uczą się wy­zna­cza­niu kie­run­ków świa­ta i roz­pa­la­nia ognia.

Har­cer­ką Związ­ku Har­cer­stwa Rze­czy­po­spo­li­tej (ZHR) zo­sta­je się zwy­kle w pią­tej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej. Nic jed­nak nie stoi na prze­szko­dzie, by już w pierw­szej kla­sie wstą­pić do zu­chów. Ma­ry­sia Ma­tu­szew­ska na­le­ży do 45.… Czytaj dalej

Ro­bią pi­ru­ety… na Bo­żą chwa­łę. Two­rzą wi­do­wi­ska z prze­sła­niem, któ­re po­ru­sza­ją.

W ser­cach wie­lu dziew­czy­nek ro­dzi się chęć zo­sta­nia ba­let­ni­cą, z chłop­ca­mi – nie­ste­ty – już go­rzej. Część z nich za­słu­chu­je się w pio­sen­ce Mag­dy Fron­czew­skiej pt. „La­lecz­ka z sa­skiej por­ce­la­ny”, któ­ra opo­wia­da o mi­ło­ści ty­tu­ło­wej la­lecz­ki do prze­ślicz­ne­go księ­cia, któ­ry pew­ne­go dnia zja­wił się obok… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Wie­my, że lu­bi­cie czy­tać „Dro­gę”. Do­sta­je­my od Was ma­ile, w któ­rych pi­sze­cie, co Wam się po­do­ba i o czym chcie­li­by­ście po­czy­tać. Cie­szy­my się, że da­rząc nas za­ufa­niem, pro­si­cie na­szych eks­per­tów o róż­ne po­ra­dy, czę­sto w skom­pli­ko­wa­nych spra­wach. Wie­my, że na­sza pra­ca ma sens, bo wy­da­je w Wa­szych ser­cach owo­ce. Ma­my mi­sję! Jest nią… Czytaj dalej

Czy­tel­ni­cy i re­dak­to­rzy „Dro­gi” ra­dzą, co po­za ubra­nia­mi war­to spa­ko­wać do wa­ka­cyj­ne­go ple­ca­ka

 

Lu­dzie 8. dnia. Au­to­sto­pem do Mat­ki Te­re­sy to hi­sto­ria dwóch pol­skich do­mi­ni­ka­nów, któ­rzy wy­ru­szy­li w po­dróż au­to­sto­pem do Ma­ce­do­nii, gdzie uro­dzi­ła się jed­na z naj­więk­szych świę­tych XX wie­ku – Mat­ka Te­re­sa. Cał­ko­wi­cie za­ufa­li Bo­gu, zda­li się na Nie­go i lu­dzi,… Czytaj dalej

Pol­ska Fun­da­cja dla Afry­ki zbie­ra środ­ki na bu­do­wę przy­chod­ni w Be­fa­sy (Ma­da­ga­skar)

W stru­gach tro­pi­kal­nej ule­wy do mi­sji przy­biegł mło­dy męż­czy­zna. Chri­sti­ne, je­go cię­żar­na żo­na od kil­ku już dni źle się czu­ła, a te­raz ból i go­rącz­ka sta­ły się nie do wy­trzy­ma­nia. Wraz z ra­tow­ni­kiem me­dycz­nym, sta­cjo­nu­ją­cym w mi­sji, ru­szy­li w dro­gę do cho­rej.

40 go­dzin… Czytaj dalej

Moż­na ją na­zwać cza­sem ła­ski lub re­ko­lek­cja­mi w dro­dze. Pie­sza piel­grzym­ka na Ja­sną Gó­rę. Od­wa­żysz się w nią wy­ru­szyć?

W ze­szłym ro­ku do stóp Mat­ki Bo­żej Czę­sto­chow­skiej przy­szły 263 piel­grzym­ki, w któ­rych uczest­ni­czy­ło 123 ty­się­cy osób. Z He­lu wy­ru­sza naj­dłuż­sza z wszyst­kich – Piel­grzym­ka Ka­szub­ska. Trwa dzie­więt­na­ście dni. Li­czy 638 ki­lo­me­trów. Czym jest piel­grzym­ka? –… Czytaj dalej

Ja­sna Gó­ra to punkt na ma­pie, któ­ry po­tra­fi po­ka­zać więk­szość z nas. Dla­cze­go? Bo to miej­sce szcze­gól­ne. Hi­sto­rycz­nie, bo tu­taj od­nie­śli­śmy zwy­cię­stwo nad Szwe­da­mi w cza­sie po­to­pu szwedz­kie­go w 1655 r. Nie po­zwo­li­li­śmy im po­sta­wić sto­py na Ja­snej Gó­rze. Ale przede wszyst­kim re­li­gij­nie. Na­sze ser­ca wy­ry­wa­ją się ku Mat­ce Bo­żej Czę­sto­chow­skiej. Ileż Ona… Czytaj dalej

Za­nim roz­pocz­nie­cie lek­tu­rę te­ma­tu nu­me­ru, chcia­ła­bym się z Wa­mi po­dzie­lić waż­nym dla mnie sło­wem, ja­kim jest uważ­ność. Ja­kiś czas te­mu dla ce­lów mar­ke­tin­go­wych pod­chwy­ci­li je wy­znaw­cy wschod­nich fi­lo­zo­fii i opa­ko­wa­li w ład­nie brzmią­ce an­giel­skie mind­ful­ness.

A mnie nie cho­dzi o me­dy­ta­cję, głę­bo­kie wde­chy i po­wta­rza­nie „za­klęć”, ale o uważ­ną obec­ność. Uważ­ność to dla mnie przy­tom­ność, by­cie… Czytaj dalej

Czy na­praw­dę chce­cie, aby ro­dzi­ły się TAKIE dzie­ci?” – zdję­cia z owym pod­pi­sem za­miesz­cza­ją w in­ter­ne­cie oso­by po­pie­ra­ją­ce abor­cję eu­ge­nicz­ną (czy­li do­ko­ny­wa­ną ze wzglę­du na po­dej­rze­nie cho­ro­by dziec­ka).

Po­dob­ne zda­nia sły­sza­ła za­pew­ne ma­ma Ja­cqu­eli­ne, kie­dy do­wie­dzia­ła się, że dziec­ko, któ­re no­si pod ser­cem, jest po­waż­nie cho­re i uro­dzi się ze znie­kształ­co­ną twa­rzą.… Czytaj dalej

3 ma­ja w świę­to NMP Kró­lo­wej Pol­ski od­szedł do Do­mu Oj­ca dr inż. An­to­ni Zię­ba (1948–2018) – za­ło­ży­ciel i wy­daw­ca „Dro­gi”, ale przede wszyst­kim wiel­ki przy­ja­ciel i obroń­ca dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych. Gdy umie­ra wiel­ki czło­wiek, po­zo­sta­je pust­ka, któ­rą trud­no za­peł­nić… Kim był In­ży­nier?

Ko­chał Bo­ga po­nad wszyst­ko

Ma­wiał czę­sto: „Dzię­ku­ję Bo­gu za dar wia­ry”.… Czytaj dalej

Ali­cja Maj­da – jak sa­ma o so­bie mó­wi „Śpie­wa­ją­ca dok­to­rant­ka na­uk che­micz­nych, opty­mist­ka z cią­głym uśmie­chem na ustach, któ­ra od­na­la­zła … szczę­ście w Ko­ście­le”. Li­ma­no­wa, gdzie dzia­ła, ma swój szcze­gól­ny wkład w hi­sto­rię Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży – naj­pierw eki­pa mu­zycz­na stwo­rzy­ła wła­sną aran­ża­cję hym­nu Bło­go­sła­wie­ni Mi­ło­sier­ni, a po­tem ja­ko pierw­sza w Pol­sce przy­go­to­wa­ła ofi­cjal­ną aran­ża­cję hym­nu… Czytaj dalej

W czwart­ko­wy wie­czór oczy mło­dych pło­cian zwra­ca­ją się ku 50-me­tro­wej ko­ściel­nej wie­ży gó­ru­ją­cej nad mia­stecz­kiem. Wy­zna­cza ona miej­sce spo­tka­nia Ora­to­rium Prze­mie­nie­nia.

W za­byt­ko­wym ko­ście­le

Pło­ty to czte­ro­ty­sięcz­ne mia­stecz­ko w wo­je­wódz­twie za­chod­nio­po­mor­skim, po­ło­żo­ne 15 km od Gry­fic. W swo­jej 740-let­niej hi­sto­rii prze­cho­dzi­ło z rąk do rąk po­mor­skich ro­dów szla­chec­kich, by po II woj­nie świa­to­wej… Czytaj dalej

Plan­ned Pa­ren­tho­od („Pla­no­wa­ne ro­dzi­ciel­stwo”), czy­li naj­więk­sza sieć kli­nik abor­cyj­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, opu­bli­ko­wa­ła na Twit­te­rze wpis, któ­ry od­bił się sze­ro­kim echem: „Po­trze­bu­je­my księż­nicz­ki Di­sneya, któ­ra mia­ła abor­cję, Po­trze­bu­je­my księż­nicz­ki Di­sneya, któ­ra jest za wy­bo­rem. Po­trze­bu­je­my księż­nicz­ki Di­sneya, któ­ra jest trans­sek­su­al­na”.

Ce­lem twe­eta by­ło stwier­dze­nie, że na­wet baj­ki dzie­cię­ce po­win­ny po­ka­zy­wać abor­cję… Czytaj dalej

O tym, że bez Du­cha Świę­te­go je­ste­śmy jak… ate­iści z o. Re­mi­giu­szem Re­cła­wem SJ, dusz­pa­ste­rzem wspól­not cha­ry­zma­tycz­nych Moc­ni w Du­chu oraz Zwia­sto­wa­nie, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

W Bi­blii Duch Świę­ty przed­sta­wia­ny jest ja­ko Po­cie­szy­ciel, Duch Praw­dy, ogień, wo­da, wiatr... Któ­re wy­obra­że­nie jest Oj­cu naj­bliż­sze i dla­cze­go?

– Tchnie­nie, któ­re ko­ja­rzy się z wia­trem. Czę­sto do­świad­czam… Czytaj dalej

Strona 1 z 41234

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: