Rok 2017

Wi­taj­cie! W tym nu­me­rze „Dro­gi” zaj­mu­je­my się hej­tin­giem. Sło­wo to po­cho­dzi od an­giel­skie­go cza­sow­ni­ka „ha­te” i ozna­cza nie­na­wiść. Tłu­ma­czo­ne jest ja­ko kry­ty­ko­wać, mi­nu­so­wać, nie­na­wi­dzić. Nie­któ­rzy na­zy­wa­ją hejt mo­wą nie­na­wi­ści. Hej­ting zwy­kle ob­ja­wia się ne­ga­tyw­ny­mi ko­men­ta­rza­mi bez me­ry­to­rycz­ne­go uza­sad­nie­nia. Wy­star­czy wejść do in­ter­ne­tu, by prze­ko­nać się, że (po­zor­na!) ano­ni­mo­wość w sie­ci nie sprzy­ja roz­wo­jo­wi… Czytaj dalej

ŚDM w Kra­ko­wie już daw­no za na­mi, ale wspo­mnie­nia ra­do­snych, mo­dlą­cych się piel­grzy­mów są wciąż ży­we w ser­cach wie­lu star­szych osób.

Pierw­szy raz go­ści­łam piel­grzy­mów w cza­sie Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Czę­sto­cho­wie. By­li to trzej uro­czy, sym­pa­tycz­ni i we­se­li Fran­cu­zi. Bar­dzo mi­le ich wspo­mi­nam. W cza­sie ŚDM w Kra­ko­wie miesz­ka­li u mnie trzej Chiń­czy­cy. Za­sko­czy­ło mnie to, po­nie­waż… Czytaj dalej

Z ks. Ar­ka­diu­szem Pa­śni­kiem roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz Nie­czę­sto się zda­rza, aby ksiądz pi­sał po­wie­ści...

– Kie­dy po­czu­łem po­wo­ła­nie, bar­dzo mnie urze­kło, że Pan Je­zus nie ma go­to­we­go po­my­słu na dru­gie­go czło­wie­ka. Ta­kie­go po­my­słu ad hoc: żyj tak, rób to, po­stę­puj w ten spo­sób. Pan Bóg bar­dziej za­pra­sza niż na­ka­zu­je. Wpro­wa­dza… Czytaj dalej

Z o. Mar­kiem Roz­pło­chow­skim OP, pro­wa­dzą­cym dusz­pa­ster­stwo mło­dzie­ży szkół śred­nich „Przy­stań”, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz

Opie­ku­jąc się dusz­pa­ster­stwem mło­dzie­ży, spo­ty­ka Oj­ciec za­pew­ne wspa­nia­łych mło­dych lu­dzi, któ­rzy się mo­dlą i cho­dzą do ko­ścio­ła. Czy to zna­czy, że wszy­scy są grzecz­ni? Ja­ka mło­dzież przy­cho­dzi do dusz­pa­ster­stwa?

Róż­na. Na szczę­ście. Gdy­by wszy­scy by­li su­per­grzecz­ni, to… Czytaj dalej

Wi­dzia­łam w in­ter­ne­cie ta­ki mem. Dwóch chło­pa­ków sie­dzi na ka­na­pie. Wo­kół po­roz­rzu­ca­ne pa­pie­ro­sy, na sto­le pusz­ka z pi­wem. Pa­no­wie ubra­ni nie­chluj­nie, wy­da­ją się zbla­zo­wa­ni i bar­dzo znu­dze­ni. Ten w dre­sie mó­wi do kum­pla: – Ej, Ku­ba, zrób­my coś sza­lo­ne­go! – Ok, chodź­my do ko­ścio­ła – od­po­wia­da dru­gi.

Je­steś ochrzczona/y. Je­steś ka­to­li­kiem. Wie­lu z nas sys­te­ma­tycz­nie… Czytaj dalej

Przy­go­dę z że­glar­stwem za­czę­ła, ma­jąc za­le­d­wie pięć lat. Pod­czas wa­ka­cji w Gdy­ni ob­ser­wo­wa­ła zma­ga­nia dzie­ci pod­czas re­gat Ni­vea Błę­kit­ne Ża­gle. Na­ta­lia Sta­wiar­ska, dzię­ki wspar­ciu ro­dzi­ców, ma­rze­nie o pły­wa­niu jed­no­oso­bo­wą łód­ką szyb­ko wcie­li­ła w ży­cie. Je­sie­nią te­go sa­me­go ro­ku Na­ta­lia roz­po­czę­ła tre­nin­gi w war­szaw­skim klu­bie MKS „Dwój­ka”. Pierw­szy kon­takt z ma­łą łód­ką z ża­giel­kiem nie był ła­twy. Wy­ma­gał… Czytaj dalej

Z Mi­ko­ła­jem Ka­pu­stą, twór­cą vlo­ga „Do­bra No­wi­na”, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz

Dla­cze­go chrzci­my dzie­ci? Dla­cze­go mo­dli­my się do Ma­ryi? Jak roz­po­znać wo­lę Bo­żą? Czy nie­wie­rzą­cy bę­dą zba­wie­ni? To tyl­ko nie­któ­re z te­ma­tów, po­ru­sza­nych przez Cie­bie na vlo­gu. Skąd po­mysł, by zo­stać ka­to­lic­kim vlo­ge­rem?

– Mo­je „vlo­go­wa­nie” po­wsta­ło w bar­dzo na­tu­ral­ny spo­sób z po­łą­cze­nia dwóch… Czytaj dalej

Za­czę­ło się od ka­ba­re­tu. Dziś trzy ma­tu­rzyst­ki pod szyl­dem Mary’s Fa­shion two­rzą mo­dę ma­ryj­ną. In­spi­ru­ją ró­wie­śnicz­ki do ubie­ra­nia się tak, jak przy­stoi naj­pięk­niej­szym cór­kom Bo­ga.

Po­mysł na Mary’s Fa­shion zro­dził się spon­ta­nicz­nie w gło­wach trzech ma­tu­rzy­stek: Eli Ja­si­ny, Ka­si Dzia­dek i Ka­ro­li­ny Ol­brycht. Wszyst­kie na­le­żą do Ru­chu Świa­tło- Ży­cie (oa­zy) w Prze­my­ślu. –… Czytaj dalej

„Nie sza­ta zdo­bi czło­wie­ka” – mó­wi przy­sło­wie. A z dru­giej stro­ny – „jak cię wi­dzą, tak cię pi­szą”. Wy­gląd jest waż­ny i ma wpływ na na­sze sa­mo­po­czu­cie. Je­śli spę­dzasz ca­ły dzień w pi­ża­mie, czu­jesz się nie­atrak­cyj­nie. Trud­niej Ci wte­dy się za­brać do na­uki czy pra­cy. Dla­te­go lu­bi­my się do­brze ubie­rać, chce­my ład­nie wy­glą­dać… Czytaj dalej

W trak­cie (nie)sławnego „czar­ne­go pro­te­stu” pa­dło wie­le słów, opi­su­ją­cych abor­cję ja­ko coś nie­szko­dli­we­go, nie­kie­dy ko­niecz­ne­go. Coś, co po­win­no być praw­nie do­zwo­lo­ne. Pro­blem w tym, że więk­szość przed­sta­wio­nych ar­gu­men­tów by­ła nie­praw­dzi­wa i zwy­czaj­nie nie­lo­gicz­na. Prze­ciw­sta­wia­jąc się im, trze­ba wy­stą­pić nie tyl­ko w obro­nie ży­cia, ale rów­nież w obro­nie ro­zu­mu.

Mo­je cia­ło – mój wy­bór!

Do­kład­nie… Czytaj dalej

Py­ta­no nas, czy moż­na po­ko­chać cu­dze dziec­ko. Ja­kie cu­dze? On jest nasz.

Za­wsze mó­wi­li­śmy, że chce­my mieć tro­je dzie­ci. O Zu­zię sta­ra­li­śmy się trzy la­ta, o ko­lej­ne dziec­ko – pięć-sześć lat, za­nim pod­ję­li­śmy de­cy­zję, że bę­dzie to dro­ga ad­op­cji. Po­tem trze­ba by­ło roz­po­cząć pro­ces ad­op­cyj­ny, któ­ry tro­chę trwa. Od zło­że­nia pa­pie­rów do… Czytaj dalej

O abor­cji, cier­pie­niu i po­trze­bie prze­ba­cze­nia z Ju­sty­ną Ga­jos roz­ma­wia Mag­da­le­na Urlich. Ju­sty­na pra­cu­je w Fun­da­cji „Je­den z Nas” i jest ko­or­dy­na­tor­ką Po­rad­ni Bio­etycz­nej w Kra­ko­wie.

Fe­mi­nist­ki mó­wią, że ich cia­ło to ich spra­wa. Dla­cze­go nie moż­na się zgo­dzić z ta­kim stwier­dze­niem?

– W świe­tle ak­tu­al­nej wie­dzy na­uko­wej ży­cie no­we­go czło­wie­ka roz­po­czy­na się w mo­men­cie po­łą­cze­nia się mę­skiej i żeń­skiej… Czytaj dalej

Mo­ab to hi­sto­rycz­na kra­ina nad Mo­rzem Mar­twym, na te­re­nie dzi­siej­szej Jor­da­nii. W sta­ro­żyt­no­ści miesz­ka­li tam Mo­abi­ci, lud pod­bi­ty przez woj­ska izra­el­skie. To na­ród, któ­ry po­wstał z ka­zi­rod­cze­go związ­ku Lo­ta z je­go dwo­ma cór­ka­mi. Ży­dom nie wol­no by­ło wcho­dzić w żad­ne re­la­cje z Mo­abi­ta­mi a na­wet się z ni­mi kon­tak­to­wać. Mo­ab był po­twor­nym miej­scem do ży­cia. Do­wo­dem na… Czytaj dalej

Vi­deo z pio­sen­ką „Apa­re­ka” po­wsta­ło w gru­ziń­skiej wio­sce. Urze­kło in­ter­nau­tów od Azji po Ame­ry­ki.

„Man­di­li” to we­lon, ele­ment lu­do­we­go stro­ju Gru­zi­nek. Trio od­kry­łam w li­sto­pa­dzie 2016 r. Ktoś ze zna­jo­mych udo­stęp­nił na Fa­ce­bo­oku film. Trzy dziew­czy­ny sty­li­zo­wa­ne „na lu­do­wo” idą uli­cą wio­ski. W tle gó­ry. Śpie­wa­ją: par­tie so­lo i chór­ki na trzy gło­sy. Pięk­na har­mo­nia.… Czytaj dalej

A ty? Co za­ko­piesz w ogród­ku dla ko­lej­nych po­ko­leń?

Sztorm wy­rzu­ca ją na pla­żę. W środ­ku znaj­du­je się list, naj­le­piej mi­ło­sny lub z ma­pą do­tar­cia do skar­bu. To ona – za­kor­ko­wa­na bu­tel­ka z ta­jem­ni­czym zwo­jem per­ga­mi­nu. Zwy­kle jest głów­nym bo­ha­te­rem hi­sto­rii, któ­re dzie­ją się na prze­strze­ni wie­ków. Ale pa­su­je tyl­ko do przy­go­do­wych fil­mów i ro­man­tycz­nych… Czytaj dalej

Strona 5 z 7« Pierwsza...34567

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: