Rok 2017

Po­ja­wił się no­wy po­mysł, by po­łą­czyć du­cha pro-li­fe z obo­wiąz­ka­mi na uczel­ni. W kwiet­niu roz­strzy­gnię­to pierw­szą edy­cję kon­kur­su na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pro-li­fe. Or­ga­ni­za­to­rem by­ło Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Wpły­nę­ły dwa­dzie­ścia trzy pra­ce.

I na­gro­da za pra­cę ma­gi­ster­ską: Pro­blem dzie­cio­bój­stwa na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go Iwo­na Stro­ka: Je­stem ab­sol­went­ką Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go na… Czytaj dalej

To by­ła nie­zwy­kła po­dróż – w cza­sie i prze­strze­ni. Wra­że­nia nie­sa­mo­wi­te. By po­czuć at­mos­fe­rę ko­pal­ni i pra­cy gór­ni­ków – wy­star­czy wi­zy­ta w Wie­licz­ce i przej­ście Tra­są Gór­ni­czą. By­łam. Po­le­cam.

Za­nim prze­wod­nik za­brał nas pod zie­mię, mu­sie­li­śmy po­brać od­po­wied­ni sprzęt: kom­bi­ne­zon, lam­pę gór­ni­czą, hełm i po­chła­niacz. Przy­znam, nie by­ło to ła­twe, ale ja­koś uda­ło nam się to… Czytaj dalej

„Po­bud­ka. Oli­wio, punk­tu­al­nie o siód­mej czter­dzie­ści pięć ma­szy­na do śnia­dań za­ser­wu­je to­sty z wo­do­ro­sta­mi i wi­ta­mi­no­wą ka­wę. O ósmej za­cznie się lek­cja ad­mi­ni­stra­cji sie­cio­wej, po­tem dwie go­dzi­ny teo­rii in­for­ma­cji, al­go­ryt­mi­ka i ar­chi­tek­tu­ra pro­ce­so­rów. Czter­na­sta – spa­cer z ro­dzi­ca­mi! Da­ne na ciąg dal­szy dnia prze­two­rzę póź­niej”. Oli­wia prze­cią­ga się, po czym za­kła­da srebr­ny uni­form, uszy­ty z od­por­nej na… Czytaj dalej

Kie­dy by­łam w czwar­tej lub pią­tej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej, mie­li­śmy za za­da­nie prze­czy­tać lek­tu­rę pt. Ucznio­wie Spar­ta­ku­sa. Nie zro­bi­łam te­go. Nie pa­mię­tam, czy książ­ka mnie nie za­in­te­re­so­wa­ła, nie by­ła do­stęp­na w bi­blio­te­ce, a mo­że zwy­czaj­nie – nie chcia­ło mi się jej prze­czy­tać. Po­lo­nist­ka rze­tel­nie spraw­dzi­ła po­ziom wie­dzy w na­szej kla­sie na te­mat przy­gód trzy­na­sto­let­nie­go… Czytaj dalej

Wszy­scy chy­ba sły­sze­li o gru­pie przy­ja­ciół, któ­ra prze­mie­rza świat ko­lo­ro­wym bu­si­kiem, od­wie­dza­jąc naj­pięk­niej­sze za­kąt­ki na­szej pla­ne­ty. Jak za­czę­ła się hi­sto­ria „Bu­sem przez świat”? Gru­pa stu­den­tów ku­pi­ła sta­re­go VW T3 i da­ła mu dru­gie ży­cie. Cho­ciaż bus był w opła­ka­nym sta­nie, eki­pa ob­ra­ła cel: Gi­bral­tar i Eu­ro­pa Za­chod­nia. W mie­siąc od­wie­dzi­li kil­ka­na­ście państw. Mie­li za­pał za­miast… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy „Dro­gi”!

Nie­daw­no jesz­cze by­łam jed­ną z Was, by­łam w Wa­szym wie­ku!

Kie­dy się po­czę­łam, mo­ja ma­ma mia­ła 19 lat i nie by­ła za­męż­na. Mój ta­ta miał 20 lat. Ist­nia­ła jed­na rzecz, któ­rą wie­dzie­li obo­je: je­śli jest się w cią­ży, to po to, aby mo­gło się z niej na­ro­dzić dziec­ko. Po­bra­li się krót­ko po­tem.… Czytaj dalej

Gó­ra śmie­chu

15 ma­ja

Dziś wy­cho­waw­czy­ni oznaj­mi­ła nam, że otrzy­ma­my świe­żą krew. Na chwi­lę za­pa­dła gro­bo­wa ci­sza, ja­kiej na ogół w na­szej kla­sie nie by­wa. Do­pie­ro po dłuż­szej chwi­li, gdy oka­za­ło się, że nie cho­dzi o żad­ną trans­fu­zję, znów za­pa­no­wa­ło roz­luź­nie­nie. „Świe­żą krwią” bę­dzie no­wy na­uczy­ciel od nie­miec­kie­go! Na­sza „Niem­ka” idzie na… Czytaj dalej

Oce­ny koń­co­we wy­sta­wio­ne, w szko­le pa­nu­je nie­mal lu­zac­ka at­mos­fe­ra. Nie mo­żesz się już do­cze­kać świa­dec­twa i wy­jaz­du na wa­ka­cje? Sło­necz­na Chor­wa­cja, Bał­tyk, bab­cia na wsi – każ­da wy­pra­wa mo­że oka­zać się po­dró­żą ży­cia! I na­wet je­śli ogra­ni­cza­ją Cię fun­du­sze, nie mu­sisz od ra­zu prze­kre­ślać wa­ka­cyj­nych pla­nów. Jak za­pla­no­wać wy­po­czy­nek, że­by nie wy­dać for­tu­ny?… Czytaj dalej

Re­gi­na Brett, ame­ry­kań­ska au­tor­ka książ­ki pt. „Bóg ni­gdy nie mru­ga”, opo­wia­da, jak przez dłu­gi czas uwa­ża­ła, że Bóg mu­siał mru­gnąć aku­rat w mo­men­cie, kie­dy się uro­dzi­ła. Przez tę chwi­lę Bo­żej nie­uwa­gi au­tor­ka mia­ła mieć rze­ko­mo nie­ła­twe ży­cie. Jed­nak póź­niej Re­gi­na zmie­nia zda­nie i stwier­dza, że On ni­gdy nie śpi, na­wet nie mru­gnie.… Czytaj dalej

Czy moż­na przej­rzeć się w mó­zgu in­nej oso­by jak w lu­strze? A ra­czej: od­zwier­cie­dlić? Moż­na, a na­wet jest to wska­za­ne, je­śli za­le­ży nam na stwo­rze­niu re­la­cji. Dzię­ki neu­ro­nom lu­strza­nym.

Neu­ro­ny lu­strza­ne to szcze­gól­ny ro­dzaj ko­mó­rek mó­zgo­wych. Uak­tyw­nia­ją się wte­dy, gdy do mó­zgu do­cho­dzą bez­po­śred­nie bodź­ce po­bu­dza­ją­ce go do re­ak­cji. Ale tak­że i pod­czas ob­ser­wa­cji dzia­ła­nia… Czytaj dalej

Każ­da gru­pa lu­dzi mo­że wy­two­rzyć wła­sny ję­zyk. Czę­sto jest po­trzeb­ny, by­wa za­baw­ny, a je­go waż­ną funk­cją jest, że łą­czy człon­ków gru­py. Pro­blem z „ko­ścio­ło­wym” ję­zy­kiem po­ja­wia się wte­dy, gdy za­czy­na­my uży­wać słów wy­try­chów, za któ­ry­mi nie wia­do­mo, co się kry­je. Kie­dy sta­je­my się nie­zro­zu­mia­li dla wszyst­kich prócz swo­jej wspól­no­ty. Al­bo kie­dy… Czytaj dalej

Wy­słu­cha­łam w ży­ciu wie­lu ka­zań. Mia­łam szczę­ście i tra­fia­łam ra­czej na do­brych mów­ców. Nie­któ­re z ho­mi­lii pa­mię­tam do dziś. Lu­bię zwłasz­cza, kie­dy księ­ża od­wo­łu­ją się do li­te­ra­tu­ry. Po­do­ba mi się rów­nież wy­ja­śnia­nie re­aliów, w ja­kich ży­li bi­blij­ni bo­ha­te­ro­wie. Pe­wien ksiądz gło­sił ho­mi­lię na pod­sta­wie przy­po­wie­ści o ta­len­tach. Wy­ja­śnił, że współ­cze­snym ta­len­ty ko­ja­rzą się z umie­jęt­no­ścia­mi czy… Czytaj dalej

Z Alek­san­drą Płu­są, pierw­szą ko­bie­tą ma­szy­ni­stą w PKP In­ter­ci­ty, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

Dla­cze­go wy­bra­ła Pa­ni za­wód ma­szy­ni­sty?

– Do­ra­sta­łam w ko­le­jo­wej at­mos­fe­rze. Mój ta­ta jest ma­szy­ni­stą od po­nad 35 lat. Za­wsze fa­scy­no­wa­ła mnie je­go pra­ca, w któ­rej każ­dy dzień wy­da­wał się in­ny. Gdy wra­cał ze służ­by, wy­py­ty­wa­łam o wszyst­kie szcze­gó­ły. In­te­re­so­wa­ły mnie też lo­ko­mo­ty­wy.… Czytaj dalej

Nie ustę­pu­jesz w dys­ku­sjach ani na krok? Two­je za­wsze mu­si być na wierz­chu? Sztu­ka nie po­le­ga na tym, że­by za wszel­ką ce­nę udo­wad­niać dru­giej stro­nie błąd. Ale na tym, by wy­słu­chać jej zda­nia i zro­zu­mieć jej punkt wi­dze­nia.

Wie­lu z nas są­dzi, że ma ra­cję we wszyst­kim – od po­my­słów na re­for­mę szkol­nic­twa… Czytaj dalej

Po­trzeb­ne: ener­gia, chęć do pra­cy i po­mysł na ini­cja­ty­wę w oko­li­cy. Re­zul­tat przej­dzie two­je naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia.

Aka­de­mia Li­de­rów dzia­ła w ra­mach Fun­da­cji Świę­te­go Mi­ko­ła­ja. – Jest skie­ro­wa­na do mło­dzie­ży w wie­ku 16–19 lat, chcą­cej roz­wi­jać się i zmie­niać swo­je lo­kal­ne śro­do­wi­sko – wy­ja­śnia Ka­ro­li­na Ka­zu­ła, od­po­wie­dzial­na za pu­blic re­la­tions w Fun­da­cji Świę­te­go Mi­ko­ła­ja. Każ­dy chęt­ny mo­że… Czytaj dalej

Strona 4 z 7« Pierwsza...23456...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: