Rok 2017

Na pol­skim pa­ni za­da­ła dwa za­da­nia. Od­ro­bi­łem w do­mu oba, a na lek­cji wy­dar­ła się na mnie (nikt ni­gdy tak na mnie nie krzy­czał), że zro­bi­łem o jed­no za du­żo, dru­gie ma­my ro­bić na lek­cji, więc do­sta­ję je­dyn­kę. Za­py­ta­łem, dla­cze­go do­sta­ję je­dyn­kę za od­ro­bio­ne za­da­nie, a pa­ni wpi­sa­ła mi uwa­gę za py­sko­wa­nie. Nic z te­go… Czytaj dalej

Mie­li na­dzie­ję, że zo­sta­ną zrzu­ce­ni na te­ren Pol­ski, gdy na­dej­dzie go­dzi­na wy­zwo­le­nia kra­ju spod oku­pa­cji. Tym­cza­sem Bry­tyj­czy­cy nie wy­sła­li 1. Sa­mo­dziel­nej Bry­ga­dy Spa­do­chro­no­wej ge­ne­ra­ła Sta­ni­sła­wa So­sa­bow­skie­go na po­moc Po­wsta­niu War­szaw­skie­mu. Skie­ro­wa­li ją do Ho­lan­dii, gdzie wy­krwa­wia­ła się we wrze­śniu 1944 r. w wal­ce z Niem­ca­mi o most na Re­nie pod Arn­hem. Do Pol­ski… Czytaj dalej

Kie­dy ko­bie­ta do­wia­du­je się, że jest w cią­ży, ser­ce ma­łe­go czło­wiecz­ka już bi­je. W ukry­ciu roz­wi­ja się ma­leń­ka istot­ka. Ko­lor oczu, wło­sów, kar­na­cja skó­ry zo­sta­ły już okre­ślo­ne. Po­dob­nie jak wzrost, któ­ry no­wy czło­wiek osią­gnie.

Hi­sto­ria ży­cia każ­de­go czło­wie­ka za­czy­na się w mo­men­cie za­płod­nie­nia, czy­li po­łą­cze­nia plem­ni­ka (mę­skiej ko­mór­ki roz­rod­czej) z żeń­ską ko­mór­ką roz­rod­czą –… Czytaj dalej

Po­wta­rzasz słów­ka z an­giel­skie­go, tre­nu­jesz siat­ków­kę, an­ga­żu­jesz się w wo­lon­ta­riat? Bez wzglę­du na to, co chcesz osią­gnąć, po­trzeb­na ci jest mo­ty­wa­cja i sil­na wo­la. Jak ją wzmac­niać, by iść pro­sto do ce­lu?

Si­ła wo­li to rów­nież umie­jęt­ność wi­zu­ali­za­cji od­le­głe­go ce­lu. W gło­wie two­rzy­my ob­raz tak wy­raź­ny, że je­ste­śmy w sta­nie wszyst­ko po­ko­nać, by­le tyl­ko zre­ali­zo­wać… Czytaj dalej

Bi­blio­te­ka Ja­giel­loń­ska to naj­star­sza uni­wer­sy­tec­ka bi­blio­te­ka w Pol­sce, ma­ją­ca cha­rak­ter na­ro­do­wy. Jej po­cząt­ki się­ga­ją XIV w. Przez czy­tel­ni­ków na­zy­wa­na Ja­giel­lon­ką. Dy­rek­tor Ka­rol Es­tre­icher (1868−1905) okre­ślił ją ja­ko Bi­blio­the­ca Pa­tria (Bi­blio­te­ka Oj­czy­sta). Wie­le to­mów otrzy­ma­ła w da­rze. Pro­fe­so­ro­wie na ło­żu śmier­ci za­pi­sy­wa­li jej swo­je księ­go­zbio­ry. Chcie­li, by ko­rzy­sta­li z nich ich ko­le­dzy i stu­den­ci. Wszy­scy… Czytaj dalej

Jest naj­star­szą bi­blio­te­ką uni­wer­sy­tec­ką w Pol­sce. Zbu­do­wa­na zo­sta­ła na po­lu, na któ­rym kie­dyś ro­sły ziem­nia­ki. Ma 25 ty­się­cy czy­tel­ni­ków. Rocz­nie wy­po­ży­cza 400 ty­się­cy ksią­żek.

Bi­blio­te­ka Ja­giel­loń­ska (BJ) kry­je w so­bie bo­gac­two słów i my­śli. Znaj­du­je się w cen­trum Kra­ko­wa. Roz­miar gma­chu po­cząt­ko­wo przy­tła­cza. Po le­wej stro­nie wej­ścia głów­ne­go stoi nie­wiel­ki re­gał z książ­ka­mi prze­zna­czo­ny­mi na… Czytaj dalej

Zna­cie wiersz Sło­wac­kie­go pt. „Grób Aga­mem­no­na”? Mo­ja ko­le­żan­ka nie zna­ła. Dla­te­go na spraw­dzia­nie z pol­skie­go bły­snę­ła wła­sną wer­sją ty­tu­łu: „Gru­ba Mem­no­na”. Do­sta­ła pa­łę.

Być „oczy­ta­nym” to mieć wie­dzę, kom­pe­ten­cje i bły­sko­tli­wą ri­po­stę. Czy­ta­nie spra­wia, że po­sze­rza­my ho­ry­zon­ty, roz­wi­ja­my wy­obraź­nię, wzbo­ga­ca­my słow­nic­two. Kie­dy ktoś wcią­ga nas w dys­ku­sję na te­mat, o któ­rym czy­ta­li­śmy, roz­mów­ca nas… Czytaj dalej

Pa­trzę za okno i wszyst­ko aż krzy­czy, że la­to w peł­ni. Co dzień o pią­tej ra­no bu­dzi mnie śpiew pta­ków i wschód słoń­ca. Po­zwa­lam, że­by pro­mie­nie za­gląd­nę­ły mi w oczy, bio­rę głę­bo­ki wdech i ob­ser­wu­ję bu­dzą­ce się do ży­cia są­siedz­two. Ci­sza, spo­kój. Dzię­ku­ję Bo­gu, że się obu­dzi­łam.

Pa­mię­tam, jak kie­dyś ma­ma za­bra­ła mnie i sio­stry na wy­ciecz­kę… Czytaj dalej

Na­le­ży do źró­deł nie­od­na­wial­nych. Jak wę­giel – raz wy­do­by­ty, ni­gdy nie wra­ca na to sa­mo miej­sce. Je­ste­śmy te­go świa­do­mi. Dla­cze­go więc tak czę­sto go mar­nu­je­my?

Ko­he­let pi­sał: „Wszyst­ko ma swój czas, i jest wy­zna­czo­na go­dzi­na na wszyst­kie spra­wy pod nie­bem: Jest czas ro­dze­nia i czas umie­ra­nia, czas sa­dze­nia i czas wy­ry­wa­nia te­go, co… Czytaj dalej

Z Krzysz­to­fem J. Kwiat­kow­skim, któ­ry or­ga­ni­zu­je mło­dzie­żo­we obo­zy prze­trwa­nia w Biesz­cza­dach, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz

Skąd ta­ki po­mysł na ży­cie?

– Gdy by­łem li­ce­ali­stą – a był rok 1970 – za­czą­łem opusz­czać lek­cje, uda­wa­łem się do la­su i tam… szu­ka­łem sa­me­go sie­bie. Ta­ki mło­dzień­czy bunt. Któ­re­goś dnia obej­rza­łem film Dzi­kie dziec­ko w re­ży­se­rii Fran­co­is Truf­faut.… Czytaj dalej

Sie­dzisz w sa­mo­lo­cie i le­cisz na wy­ma­rzo­ne wa­ka­cje. Za­pa­dasz się w mięk­ki fo­tel i za­sy­piasz, bo lot po­trwa dłu­go. Na­gle bu­dzą Cię krzy­ki pa­sa­że­rów. Ode­rwa­ła się tyl­na część ma­szy­ny. Sa­mo­lot moc­no pi­ku­je. Na szczę­ście, pi­lo­to­wi uda­ło się po­sa­dzić go na oce­anie. Wszy­scy oca­le­li, ale mu­szą cze­kać kil­ka go­dzin na ra­tu­nek i po­ra­dzić so­bie w tej sy­tu­acji.… Czytaj dalej

Ja­dę do Po­zna­nia, by od­wie­dzić przy­ja­cie­la z pod­sta­wów­ki. Nie wi­dzie­li­śmy się od kil­ku lat. Gdy ta­ta zna­lazł pra­cę w War­sza­wie, mu­sia­łem prze­pro­wa­dzić się z ro­dzi­ca­mi do sto­li­cy. Uda­ło nam się pod­trzy­mać zna­jo­mość z Ka­ro­lem dzię­ki SMS-om i ma­ilom.

Wła­śnie wje­chał na pe­ron mój po­ciąg. Po­ko­nu­ję wy­so­kie stop­nie, prze­miesz­czam się wą­skim ko­ry­ta­rzem i zaj­mu­ję miej­sce w pu­stym prze­dzia­le.… Czytaj dalej

Ule­ga­nie pre­sji gru­py, nu­da, po­trze­ba uciecz­ki od co­dzien­no­ści czy chęć eks­pe­ry­men­to­wa­nia – te po­wo­dy się­ga­nia po nar­ko­ty­ki czy do­pa­la­cze są ma­ło roz­sąd­ne. Nie są jed­nak bez zna­cze­nia. Za każ­dym kry­je się ja­kaś nie­speł­nio­na po­trze­ba.

Wie­le wia­do­mo o sub­stan­cjach psy­cho­ak­tyw­nych. Tak­że o do­pa­la­czach i skut­kach ich za­ży­wa­nia. Czę­sto jed­nak po­ja­wia się myśl: „Mnie to… Czytaj dalej

Z Ka­ro­li­ną Ulbrych, stre­etwor­ker­ką Pro­gra­mu Ak­tyw­no­ści Lo­kal­nej „Stre­etwork – od­kryj po­ten­cjał osie­dla” Miej­skie­go Ośrod­ka Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Kra­ko­wie, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da

Kim jest stre­etwor­ker?

– To pra­cow­nik ulicz­ny, któ­ry spo­ty­ka się z oso­ba­mi nie w biu­rze, ale w prze­strze­ni pu­blicz­nej np. na klat­ce scho­do­wej w blo­ku. W Pol­sce nie ist­nie­je za­wód stre­etwor­ke­ra. W kra­kow­skim MOPS-ie… Czytaj dalej

W cią­gu ro­ku szkol­ne­go na­rze­ka­my na nad­miar obo­wiąz­ków, prze­mę­cze­nie. Ale przed na­mi wa­ka­cje – czas, któ­ry war­to wy­ko­rzy­stać w kre­atyw­ny spo­sób. W tym nu­me­rze „Dro­gi” pi­sze­my o wa­ka­cyj­nych wy­zwa­niach. Za­sta­nów się, czym wy­peł­nisz 69 dni wa­ka­cji? Mo­że to być po­dró­żo­wa­nie, fo­to­gra­fo­wa­nie, go­to­wa­nie, ma­lo­wa­nie al­bo ob­ser­wo­wa­nie gwiazd. Mo­żesz wy­bie­rać spo­śród kil­ku­dzie­się­ciu pro­po­zy­cji, któ­re za­miesz­cza­my… Czytaj dalej

Strona 3 z 712345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: