Rok 2017

Po­go­da nie ta­ka, go­dzi­na za wcze­sna, bio­met nie­ko­rzyst­ny. Jak w ta­kiej sy­tu­acji my­śleć o speł­nia­niu po­sta­no­wień da­nych sa­me­mu so­bie? No wła­śnie...

Naj­pierw was zde­mo­ty­wu­ję: tyl­ko osiem pro­cent tych, któ­rzy coś so­bie obie­ca­li np. na po­cząt­ku ro­ku, po sze­ściu mie­sią­cach wciąż bę­dzie się te­go trzy­mać. Jak zna­leźć się w tej gru­pie?

Za­czy­na­my z im­pe­tem

Po­sta­no­wie­nia… Czytaj dalej

Obie­cu­ję, że w bie­żą­cym nu­me­rze „Dro­gi” znaj­dzie­cie in­te­re­su­ją­ce ar­ty­ku­ły. Obie­cu­ję, że przy­go­tu­je­my dla Was faj­ny nu­mer świą­tecz­ny. Obie­cu­ję, że oso­by, któ­re roz­wią­żą krzy­żów­kę, do­sta­ną od nas świet­ne na­gro­dy!

Ufff, ale na­obie­cy­wa­łam! Tym bar­dziej za­pra­szam Was do lek­tu­ry na­sze­go te­ma­tu nu­me­ru – wła­śnie o obiet­ni­cach. Je­śli zwy­kle obie­cu­je­cie z au­to­ma­tu, bez więk­szej re­flek­sji, zy­ska­cie… Czytaj dalej

Z 14-let­nim An­to­nim Dy­bow­skim, uczniem II kla­sy Gim­na­zjum STO w Cie­cha­no­wie, twór­cą apli­ka­cji mo­bil­nej „Know Your World – Znaj Swój Świat”, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da

W ra­mach pro­jek­tu „Ma­zo­wiec­ki pro­gram sty­pen­dial­ny dla uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych” stwo­rzy­łeś apli­ka­cję mo­bil­ną „Know Your World – Znaj Swój Świat”. Skąd po­mysł?

– Ra­zem z pa­nem Pio­trem De­ską,… Czytaj dalej

Do tej po­ry za­mó­wie­nie so­bie per­fek­cyj­ne­go po­tom­ka po­zo­sta­wa­ło w sfe­rze wy­obraź­ni. Dia­gno­sty­ka pre­im­plan­ta­cyj­na po­zwa­la na wy­bra­nie spo­śród po­wsta­łych em­brio­nów te­go, któ­ry wy­da­je się naj­bliż­szy ide­ało­wi. Czy pro­duk­cja per­fek­cyj­nych jed­no­stek uszczę­śli­wi ludz­kość?

Dia­gno­sty­ka pre­im­plan­ta­cy­na po­le­ga na dia­gno­zie i se­lek­cji em­brio­nów. Od­by­wa się w cza­sie mię­dzy za­płod­nie­niem in vi­tro a im­plan­ta­cją za­rod­ka w ma­ci­cy.

Na czym to… Czytaj dalej

Ki­bi­ce z ło­pa­ta­mi po­rząd­ku­ją gro­by, przy­go­to­wu­ją pacz­ki dla Po­la­ków na Kre­sach i przy­po­mi­na­ją o Żoł­nier­zach Wy­klę­tych. Po­nie­waż są pa­trio­ta­mi.

Rzu­ca­ją się w oczy. Gdy na nich pa­trzysz, od ra­zu wiesz, że to oni. Twarz po­ma­lo­wa­na w bar­wy na­ro­do­we, bia­ło-czer­wo­ny sza­lik z or­łem i na­pi­sem: Pol­ska lub sza­lik z na­zwą klu­bu pił­kar­skie­go i ubra­nie w klu­bo­wych bar­wach. W cza­sie me­czu ich wzrok… Czytaj dalej

11 li­sto­pa­da jest co świę­to­wać! W 1918 r. na­si przod­ko­wie wy­wal­czy­li nie­pod­le­głość po 123 la­tach za­bo­rów. Wy­obraź­cie so­bie: Pol­ska przez po­nad wiek(!) by­ła pod rzą­da­mi oku­pan­tów. Gdy w tym szcze­gól­nym mie­sią­cu od­wie­dzam gro­by bli­skich osób, za­wsze za­pa­lam zni­cze na czę­sto bez­i­mien­nych gro­bach żoł­nie­rzy, któ­rzy w cza­sie wo­jen od­da­li ży­cie za to, że­by­śmy mo­gli… Czytaj dalej

Z Ja­gą Mącz­ką, gra­fi­kiem, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz

Jak za­czę­ła się Pa­ni przy­go­da z gra­fi­ką kom­pu­te­ro­wą?

– Po Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych za­ję­łam się ma­lar­stwem. Mia­łam pra­cow­nię, a sztu­ka mnie po­chła­nia­ła. Cho­ro­ba mę­ża spo­wo­do­wa­ła, że mu­sia­łam zmo­bi­li­zo­wać się do bar­dziej kon­kret­nej pra­cy. W cza­sie stu­diów uni­ka­łam gra­fi­ki, ale los spra­wił, że sta­ła się mo­ją dru­gą… Czytaj dalej

W je­go ży­ciu by­ło wszyst­ko: mał­żeń­stwo, dzie­ci, pra­ca na­uko­wa, sport, za­gra­nicz­ne wy­jaz­dy, tu­ry­sty­ka, przy­ja­cie­le, mo­dli­twa… Z tych zwy­czaj­nych ele­men­tów inż. Je­rzy Cie­siel­ski zbu­do­wał dro­gę do Nie­ba.

Je­rzy Cie­siel­ski (1929−1970) był in­ży­nie­rem bu­dow­nic­twa i pro­fe­so­rem Po­li­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. Pa­sjo­no­wał się spor­tem i tu­ry­sty­ką. Śpie­wał, grał na gi­ta­rze, do­sko­na­le tań­czył i or­ga­ni­zo­wał za­ba­wy. Dzia­łał w dusz­pa­ster­stwie aka­de­mic­kim, gdzie… Czytaj dalej

Wśród człon­ków KWC znaj­dziesz wie­lu ró­wie­śni­ków. Do­strze­ga­ją oni owo­ce mo­dli­twy i cie­szą się, że ro­bią coś dla in­nych.

Faj­na ini­cja­ty­wa

Do Kru­cja­ty Wy­zwo­le­nia Czło­wie­ka (KWC) do­łą­czy­łam rok te­mu na Oa­zie No­wej Dro­gi I stop­nia (re­ko­lek­cjach oa­zo­wych dla gim­na­zja­li­stów). Pod­pi­sa­łam wte­dy zo­bo­wią­za­nie abs­ty­nenc­kie na je­den rok. Po tym cza­sie po­sta­no­wi­łam kon­ty­nu­ować dzie­ło. Stwier­dzi­łam,… Czytaj dalej

30 lat te­mu pol­scy bi­sku­pi usta­no­wi­li sier­pień mie­sią­cem abs­ty­nen­cji od al­ko­ho­lu. Tym­cza­sem Po­la­cy pi­ją dziś wię­cej niż w cza­sach PRL-u. Ma­my pra­wie mi­lion osób uza­leż­nio­nych od al­ko­ho­lu, a ko­lej­ne kil­ka mi­lio­nów pi­je w spo­sób ry­zy­kow­ny i szko­dli­wy. Pro­du­cen­ci i sprze­daw­cy osią­ga­ją mi­liar­do­we zy­ski. Me­dia bo­ga­cą się na re­kla­mie a po­li­ty­cy nie chcą się na­ra­żać wpły­wo­we­mu lob­by.… Czytaj dalej

Na kom­pro­mis pa­trzę z nie­chę­cią i mam z nim ewi­dent­ny pro­blem. Bo czym on jest? Po­ło­wicz­nym za­do­wo­le­niem? Od­pusz­cza­niem dla świę­te­go spo­ko­ju? A mo­że du­sze­niem w so­bie zło­ści, by­le­by ja­koś by­ło?

Gdzieś prze­czy­ta­łam, że kom­pro­mis to spo­tka­nie na mo­ście, a nie na jed­nym z brze­gów rze­ki, któ­ra dzie­li obie stro­ny. Kom­pro­mis jest sztu­ką, któ­ra po­zwa­la za­cho­wać rów­no­wa­gę w sto­sun­kach… Czytaj dalej

Ro­bią ra­ban na osie­dlach i ryn­kach miast. Ufa­ją Bo­gu. Mo­dlą się o kieł­ba­sę… i do­sta­ją jej ca­łą skrzyn­kę.

Pu­sty­nia Miast jest ru­chem mło­dzie­ży ka­to­lic­kiej, któ­ra czyn­nie włą­cza się w No­wą Ewan­ge­li­za­cję. Pu­sty­nie Miast dzia­ła­ją przy pa­ra­fiach w ca­łej Pol­sce w ra­mach Sa­le­zjań­skiej Wspól­no­ty Ewan­ge­li­za­cyj­nej. Każ­dą opie­ku­je się ksiądz. Spo­tka­nia for­ma­cyj­ne od­by­wa­ją się co ty­dzień. Głów­nym wy­da­rze­niem… Czytaj dalej

Dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na, czy­li róż­ne me­to­dy ba­da­nia dziec­ka w ło­nie mat­ki, sa­ma w so­bie nie jest ani do­bra, ani zła. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, w ja­ki spo­sób wy­ko­rzy­sta­my uzy­ska­ne dzię­ki niej in­for­ma­cje.

Dia­gno­sty­ka pre­na­tal­na po­zwa­la na stwier­dze­nie lub wy­klu­cze­nie wad roz­wo­jo­wych u roz­wi­ja­ją­ce­go się dziec­ka. Nie­któ­re wa­dy moż­na le­czyć już w ło­nie mat­ki. Nie­ste­ty, czę­sto wy­kry­cie… Czytaj dalej

Mat­ka Bo­ża wy­bie­ra róż­ne for­my kon­tak­tu z ludź­mi. Czę­sto po­słu­gu­je się wi­ze­run­ka­mi, któ­re krwa­wią lub pła­czą. Cza­sem świad­ko­wie ob­ja­wień sły­szą głos we­wnętrz­ny, jak np. w Aki­cie. Nie­któ­rzy nic nie wi­dzą, ma­ją je­dy­nie prze­świad­cze­nie obec­no­ści Ma­ryi. In­ni wi­dzą tyl­ko świa­tłość, jesz­cze in­ni za­rys po­sta­ci. Są wresz­cie ta­cy, któ­rzy wi­dzą Mat­kę Bo­żą w spo­sób bar­dzo… Czytaj dalej

Roz­po­czę­cie ro­ku szkol­ne­go już daw­no za na­mi. Skoń­czy­ła się wa­ka­cyj­na la­ba. Czas po­wró­cić do szkol­nej rze­czy­wi­sto­ści. Wdro­żyć się w od­py­ty­wa­nie, kart­ków­ki i kla­sów­ki. Pa­mię­tać o od­ra­bia­niu za­dań do­mo­wych. W tym nu­me­rze pi­sze­my o re­la­cjach w kla­sie. W szko­le spę­dza­cie więk­szość dnia. Po­my­śl­cie o ko­le­gach i ko­le­żan­kach. Ma­cie ko­goś, kto zna od­po­wie­dzi na wszyst­kie py­ta­nia i zdo­by­wa sa­me piąt­ki? A co z oso­bą,… Czytaj dalej

Strona 2 z 712345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: