Numer lipiec 2017

Z Łu­ka­szem Gur­bie­lem, en­tu­zja­stą fo­to­gra­fii mo­bil­nej roz­ma­wia Ka­ta­rzyna Urban

Je­steś do­ce­nia­nym fo­to­gra­fem, wie­lo­krot­nym lau­re­atem kon­kur­sów Mo­bile Pho­to­gra­phy Awards oraz MIRA Mo­bile Prize a także au­to­rem bloga fotokomorkomania.pl. Kiedy roz­po­częła się Twoja pasja?

– Fo­to­gra­fo­wać uwiel­bia­łem od za­wsze. Moje „od za­wsze” ozna­cza ko­niec lat 80. ubie­głego wieku. Cho­dzi­łem wtedy… Dalej

Jadę do Po­zna­nia, by od­wie­dzić przy­ja­ciela z pod­sta­wówki. Nie wi­dzie­li­śmy się od kilku lat. Gdy tata zna­lazł pracę w War­sza­wie, mu­sia­łem prze­pro­wa­dzić się z ro­dzi­cami do sto­licy. Udało nam się pod­trzy­mać zna­jo­mość z Ka­ro­lem dzięki SMS-om i mailom.

Wła­śnie wje­chał na pe­ron mój po­ciąg. Po­ko­nuję… Dalej

Ule­ga­nie pre­sji grupy, nuda, po­trzeba ucieczki od co­dzien­no­ści czy chęć eks­pe­ry­men­to­wa­nia – te po­wody się­ga­nia po nar­ko­tyki czy do­pa­la­cze są mało roz­sądne. Nie są jed­nak bez zna­cze­nia. Za każ­dym kryje się ja­kaś nie­speł­niona potrzeba.

Wiele wia­domo o sub­stan­cjach psy­cho­ak­tyw­nych. Także o do­pa­la­czach i skut­kach ich za­ży­wa­nia. Czę­sto… Dalej

Z Ka­ro­liną Ulbrych, stre­etwor­kerką Pro­gramu Ak­tyw­no­ści Lo­kal­nej „Stre­etwork – od­kryj po­ten­cjał osie­dla” Miej­skiego Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej w Kra­ko­wie, roz­ma­wia Agata Gołda

Kim jest stre­etwor­ker?

– To pra­cow­nik uliczny, który spo­tyka się z oso­bami nie w biu­rze, ale w prze­strzeni pu­blicz­nej np. na klatce scho­do­wej w… Dalej

W ciągu roku szkol­nego na­rze­kamy na nad­miar obo­wiąz­ków, prze­mę­cze­nie. Ale przed nami wa­ka­cje – czas, który warto wy­ko­rzy­stać w kre­atywny spo­sób. W tym nu­me­rze „Drogi” pi­szemy o wa­ka­cyj­nych wy­zwa­niach. Za­sta­nów się, czym wy­peł­nisz 69 dni wa­ka­cji? Może to być po­dró­żo­wa­nie, fo­to­gra­fo­wa­nie, go­to­wa­nie, ma­lo­wa­nie albo ob­ser­wo­wa­nie gwiazd. Mo­żesz… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: