Numer 22/2017

Śmierć bu­dzi lęk, bo ko­ja­rzy się z nie­pew­no­ścią i po­prze­dza­ją­cym ją cier­pie­niem. Stąd py­ta­nia: Czym jest upo­rczywa te­ra­pia? A może eu­ta­na­zja to prze­jaw mi­ło­sier­dzia? Kres ży­cia wzbu­dza wiele wąt­pli­wo­ści moralnych.

Miarą ja­ko­ści da­nej cy­wi­li­za­cji jest spo­sób, w jaki trak­tuje ona swo­ich naj­słab­szych człon­ków” – pi­sał… Dalej

Z Do­bro­mi­rem Ma­kiem” Ma­kow­skim roz­ma­wia Agata Gołda.

Na­pi­sał Pan książkę pt. „Wy­rwa­łem się z pie­kła”. Co było ty­tu­ło­wym piekłem?

– Moja prze­szłość. Skła­dało się na nią kilka czyn­ni­ków: dys­funk­cyjna ro­dzina – mama nas zo­sta­wiła, a tata, który nad­uży­wał al­ko­holu, był nad­po­bu­dliwy i miał ogromne pro­blemy emo­cjo­nalne.… Dalej

Po­goda nie taka, go­dzina za wcze­sna, bio­met nie­ko­rzystny. Jak w ta­kiej sy­tu­acji my­śleć o speł­nia­niu po­sta­no­wień da­nych sa­memu so­bie? No właśnie...

Naj­pierw was zde­mo­ty­wuję: tylko osiem pro­cent tych, któ­rzy coś so­bie obie­cali np. na po­czątku roku, po sze­ściu mie­sią­cach wciąż bę­dzie się tego trzy­mać. Jak zna­leźć się w… Dalej

Obie­cuję, że w bie­żą­cym nu­me­rze „Drogi” znaj­dzie­cie in­te­re­su­jące ar­ty­kuły. Obie­cuję, że przy­go­tu­jemy dla Was fajny nu­mer świą­teczny. Obie­cuję, że osoby, które roz­wiążą krzy­żówkę, do­staną od nas świetne nagrody!

Ufff, ale na­obie­cy­wa­łam! Tym bar­dziej za­pra­szam Was do lek­tury na­szego te­matu nu­meru – wła­śnie o obiet­ni­cach. Je­śli zwy­kle obie­cu­je­cie z… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: