Numer 19/2017

Na kom­pro­mis pa­trzę z nie­chę­cią i mam z nim ewi­dentny pro­blem. Bo czym on jest? Po­ło­wicz­nym za­do­wo­le­niem? Od­pusz­cza­niem dla świę­tego spo­koju? A może du­sze­niem w so­bie zło­ści, by­leby ja­koś było?

Gdzieś prze­czy­ta­łam, że kom­pro­mis to spo­tka­nie na mo­ście, a nie na jed­nym z… Dalej

Ro­bią ra­ban na osie­dlach i ryn­kach miast. Ufają Bogu. Mo­dlą się o kieł­basę… i do­stają jej całą skrzynkę.

Pu­sty­nia Miast jest ru­chem mło­dzieży ka­to­lic­kiej, która czyn­nie włą­cza się w Nową Ewan­ge­li­za­cję. Pu­sty­nie Miast dzia­łają przy pa­ra­fiach w ca­łej Pol­sce w ra­mach Sa­le­zjań­skiej Wspól­noty Ewan­ge­li­za­cyj­nej.… Dalej

Dia­gno­styka pre­na­talna, czyli różne me­tody ba­da­nia dziecka w ło­nie matki, sama w so­bie nie jest ani do­bra, ani zła. Wszystko za­leży od tego, w jaki spo­sób wy­ko­rzy­stamy uzy­skane dzięki niej informacje.

Dia­gno­styka pre­na­talna po­zwala na stwier­dze­nie lub wy­klu­cze­nie wad roz­wo­jo­wych u roz­wi­ja­ją­cego się dziecka. Nie­które wady… Dalej

Matka Boża wy­biera różne formy kon­taktu z ludźmi. Czę­sto po­słu­guje się wi­ze­run­kami, które krwa­wią lub pła­czą. Cza­sem świad­ko­wie ob­ja­wień sły­szą głos we­wnętrzny, jak np. w Aki­cie. Nie­któ­rzy nic nie wi­dzą, mają je­dy­nie prze­świad­cze­nie obec­no­ści Ma­ryi. Inni wi­dzą tylko świa­tłość, jesz­cze inni za­rys po­staci. Są wresz­cie tacy, któ­rzy wi­dzą… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: