Numer 17/2017

Po­wta­rzasz słówka z an­giel­skiego, tre­nu­jesz siat­kówkę, an­ga­żu­jesz się w wo­lon­ta­riat? Bez względu na to, co chcesz osią­gnąć, po­trzebna ci jest mo­ty­wa­cja i silna wola. Jak ją wzmac­niać, by iść pro­sto do celu?

Siła woli to rów­nież umie­jęt­ność wi­zu­ali­za­cji od­le­głego celu. W gło­wie two­rzymy ob­raz tak… Dalej

Bi­blio­teka Ja­giel­loń­ska to naj­star­sza uni­wer­sy­tecka bi­blio­teka w Pol­sce, ma­jąca cha­rak­ter na­ro­dowy. Jej po­czątki się­gają XIV w. Przez czy­tel­ni­ków na­zy­wana Ja­giel­lonką. Dy­rek­tor Ka­rol Es­tre­icher (1868−1905) okre­ślił ją jako Bi­blio­theca Pa­tria (Bi­blio­teka Oj­czy­sta). Wiele to­mów otrzy­mała w da­rze. Pro­fe­so­ro­wie na łożu śmierci za­pi­sy­wali jej swoje księ­go­zbiory. Chcieli, by ko­rzy­stali z… Dalej

Jest naj­star­szą bi­blio­teką uni­wer­sy­tecką w Pol­sce. Zbu­do­wana zo­stała na polu, na któ­rym kie­dyś ro­sły ziem­niaki. Ma 25 ty­sięcy czy­tel­ni­ków. Rocz­nie wy­po­ży­cza 400 ty­sięcy książek.

Bi­blio­teka Ja­giel­loń­ska (BJ) kryje w so­bie bo­gac­two słów i my­śli. Znaj­duje się w cen­trum Kra­kowa. Roz­miar gma­chu po­cząt­kowo przy­tła­cza. Po le­wej stro­nie… Dalej

Zna­cie wiersz Sło­wac­kiego pt. „Grób Aga­mem­nona”? Moja ko­le­żanka nie znała. Dla­tego na spraw­dzia­nie z pol­skiego bły­snęła wła­sną wer­sją ty­tułu: „Gruba Mem­nona”. Do­stała pałę.

Być „oczy­ta­nym” to mieć wie­dzę, kom­pe­ten­cje i bły­sko­tliwą ri­po­stę. Czy­ta­nie spra­wia, że po­sze­rzamy ho­ry­zonty, roz­wi­jamy wy­obraź­nię, wzbo­ga­camy słow­nic­two. Kiedy ktoś wciąga nas w dys­ku­sję… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: