Numer 12/2017

Po­ja­wił się no­wy po­mysł, by po­łą­czyć du­cha pro-li­fe z obo­wiąz­ka­mi na uczel­ni. W kwiet­niu roz­strzy­gnię­to pierw­szą edy­cję kon­kur­su na pra­ce ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pro-li­fe. Or­ga­ni­za­to­rem by­ło Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Wpły­nę­ły dwa­dzie­ścia trzy pra­ce.

I na­gro­da za pra­cę ma­gi­ster­ską: Pro­blem dzie­cio­bój­stwa na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go Iwo­na Stro­ka: Je­stem ab­sol­went­ką Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go na… Czytaj dalej

To by­ła nie­zwy­kła po­dróż – w cza­sie i prze­strze­ni. Wra­że­nia nie­sa­mo­wi­te. By po­czuć at­mos­fe­rę ko­pal­ni i pra­cy gór­ni­ków – wy­star­czy wi­zy­ta w Wie­licz­ce i przej­ście Tra­są Gór­ni­czą. By­łam. Po­le­cam.

Za­nim prze­wod­nik za­brał nas pod zie­mię, mu­sie­li­śmy po­brać od­po­wied­ni sprzęt: kom­bi­ne­zon, lam­pę gór­ni­czą, hełm i po­chła­niacz. Przy­znam, nie by­ło to ła­twe, ale ja­koś uda­ło nam się to… Czytaj dalej

„Po­bud­ka. Oli­wio, punk­tu­al­nie o siód­mej czter­dzie­ści pięć ma­szy­na do śnia­dań za­ser­wu­je to­sty z wo­do­ro­sta­mi i wi­ta­mi­no­wą ka­wę. O ósmej za­cznie się lek­cja ad­mi­ni­stra­cji sie­cio­wej, po­tem dwie go­dzi­ny teo­rii in­for­ma­cji, al­go­ryt­mi­ka i ar­chi­tek­tu­ra pro­ce­so­rów. Czter­na­sta – spa­cer z ro­dzi­ca­mi! Da­ne na ciąg dal­szy dnia prze­two­rzę póź­niej”. Oli­wia prze­cią­ga się, po czym za­kła­da srebr­ny uni­form, uszy­ty z od­por­nej na… Czytaj dalej

Kie­dy by­łam w czwar­tej lub pią­tej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej, mie­li­śmy za za­da­nie prze­czy­tać lek­tu­rę pt. Ucznio­wie Spar­ta­ku­sa. Nie zro­bi­łam te­go. Nie pa­mię­tam, czy książ­ka mnie nie za­in­te­re­so­wa­ła, nie by­ła do­stęp­na w bi­blio­te­ce, a mo­że zwy­czaj­nie – nie chcia­ło mi się jej prze­czy­tać. Po­lo­nist­ka rze­tel­nie spraw­dzi­ła po­ziom wie­dzy w na­szej kla­sie na te­mat przy­gód trzy­na­sto­let­nie­go… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: