Numer 10/2017

Re­gina Brett, ame­ry­kań­ska au­torka książki pt. „Bóg ni­gdy nie mruga”, opo­wiada, jak przez długi czas uwa­żała, że Bóg mu­siał mru­gnąć aku­rat w mo­men­cie, kiedy się uro­dziła. Przez tę chwilę Bo­żej nie­uwagi au­torka miała mieć rze­komo nie­ła­twe ży­cie. Jed­nak póź­niej Re­gina zmie­nia zda­nie i stwier­dza, że On ni­gdy nie… Dalej

Czy można przej­rzeć się w mó­zgu in­nej osoby jak w lu­strze? A ra­czej: od­zwier­cie­dlić? Można, a na­wet jest to wska­zane, je­śli za­leży nam na stwo­rze­niu re­la­cji. Dzięki neu­ro­nom lustrzanym.

Neu­rony lu­strzane to szcze­gólny ro­dzaj ko­mó­rek mó­zgo­wych. Uak­tyw­niają się wtedy, gdy do mó­zgu do­cho­dzą bez­po­śred­nie bodźce po­bu­dza­jące… Dalej

Każda grupa lu­dzi może wy­two­rzyć wła­sny ję­zyk. Czę­sto jest po­trzebny, bywa za­bawny, a jego ważną funk­cją jest, że łą­czy człon­ków grupy. Pro­blem z „ko­ścio­ło­wym” ję­zy­kiem po­ja­wia się wtedy, gdy za­czy­namy uży­wać słów wy­try­chów, za któ­rymi nie wia­domo, co się kryje. Kiedy sta­jemy się nie­zro­zu­miali dla wszyst­kich prócz swo­jej wspól­noty.… Dalej

Wy­słu­cha­łam w ży­ciu wielu ka­zań. Mia­łam szczę­ście i tra­fia­łam ra­czej na do­brych mów­ców. Nie­które z ho­mi­lii pa­mię­tam do dziś. Lu­bię zwłasz­cza, kiedy księża od­wo­łują się do li­te­ra­tury. Po­doba mi się rów­nież wy­ja­śnia­nie re­aliów, w ja­kich żyli bi­blijni bo­ha­te­ro­wie. Pe­wien ksiądz gło­sił ho­mi­lię na pod­sta­wie przy­po­wie­ści o… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: