Numer 08/2017

ŚDM w Kra­ko­wie już dawno za nami, ale wspo­mnie­nia ra­do­snych, mo­dlą­cych się piel­grzy­mów są wciąż żywe w ser­cach wielu star­szych osób.

Pierw­szy raz go­ści­łam piel­grzy­mów w cza­sie Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Czę­sto­cho­wie. Byli to trzej uro­czy, sym­pa­tyczni i we­seli Fran­cuzi. Bar­dzo mile ich wspo­mi­nam. W… Dalej

Z ks. Ar­ka­diu­szem Pa­śni­kiem roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz Nie­czę­sto się zda­rza, aby ksiądz pi­sał powieści...

– Kiedy po­czu­łem po­wo­ła­nie, bar­dzo mnie urze­kło, że Pan Je­zus nie ma go­to­wego po­my­słu na dru­giego czło­wieka. Ta­kiego po­my­słu ad hoc: żyj tak, rób to, po­stę­puj w ten spo­sób. Pan Bóg bar­dziej za­pra­sza niż… Dalej

Z o. Mar­kiem Roz­pło­chow­skim OP, pro­wa­dzą­cym dusz­pa­ster­stwo mło­dzieży szkół śred­nich „Przy­stań”, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz

Opie­ku­jąc się dusz­pa­ster­stwem mło­dzieży, spo­tyka Oj­ciec za­pewne wspa­nia­łych mło­dych lu­dzi, któ­rzy się mo­dlą i cho­dzą do ko­ścioła. Czy to zna­czy, że wszy­scy są grzeczni? Jaka mło­dzież przy­cho­dzi do duszpasterstwa?

Różna. Na szczę­ście. Gdyby wszy­scy byli… Dalej

Wi­dzia­łam w in­ter­ne­cie taki mem. Dwóch chło­pa­ków sie­dzi na ka­na­pie. Wo­kół po­roz­rzu­cane pa­pie­rosy, na stole puszka z pi­wem. Pa­no­wie ubrani nie­chluj­nie, wy­dają się zbla­zo­wani i bar­dzo znu­dzeni. Ten w dre­sie mówi do kum­pla: – Ej, Kuba, zróbmy coś sza­lo­nego! – Ok, chodźmy do ko­ścioła – od­po­wiada… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: