Numer 07/2017

Przy­godę z że­glar­stwem za­częła, ma­jąc za­le­d­wie pięć lat. Pod­czas wa­ka­cji w Gdyni ob­ser­wo­wała zma­ga­nia dzieci pod­czas re­gat Ni­vea Błę­kitne Ża­gle. Na­ta­lia Sta­wiar­ska, dzięki wspar­ciu ro­dzi­ców, ma­rze­nie o pły­wa­niu jed­no­oso­bową łódką szybko wcie­liła w ży­cie. Je­sie­nią tego sa­mego roku Na­ta­lia roz­po­częła tre­ningi w war­szaw­skim klu­bie MKS… Dalej

Z Mi­ko­ła­jem Ka­pu­stą, twórcą vloga „Do­bra No­wina”, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz

Dla­czego chrzcimy dzieci? Dla­czego mo­dlimy się do Ma­ryi? Jak roz­po­znać wolę Bożą? Czy nie­wie­rzący będą zba­wieni? To tylko nie­które z te­ma­tów, po­ru­sza­nych przez Cie­bie na vlogu. Skąd po­mysł, by zo­stać ka­to­lic­kim vlogerem?

– Moje „vlo­go­wa­nie” po­wstało w bar­dzo… Dalej

Za­częło się od ka­ba­retu. Dziś trzy ma­tu­rzystki pod szyl­dem Mary’s Fa­shion two­rzą modę ma­ryjną. In­spi­rują ró­wie­śniczki do ubie­ra­nia się tak, jak przy­stoi naj­pięk­niej­szym cór­kom Boga.

Po­mysł na Mary’s Fa­shion zro­dził się spon­ta­nicz­nie w gło­wach trzech ma­tu­rzy­stek: Eli Ja­siny, Kasi Dzia­dek i Ka­ro­liny Ol­brycht. Wszyst­kie na­leżą do Ru­chu… Dalej

„Nie szata zdobi czło­wieka” – mówi przy­sło­wie. A z dru­giej strony – „jak cię wi­dzą, tak cię pi­szą”. Wy­gląd jest ważny i ma wpływ na na­sze sa­mo­po­czu­cie. Je­śli spę­dzasz cały dzień w pi­ża­mie, czu­jesz się nie­atrak­cyj­nie. Trud­niej Ci wtedy się za­brać do na­uki czy pracy. Dla­tego lu­bimy… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: