Numer 06/2017

W trak­cie (nie)sławnego „czar­ne­go pro­te­stu” pa­dło wie­le słów, opi­su­ją­cych abor­cję ja­ko coś nie­szko­dli­we­go, nie­kie­dy ko­niecz­ne­go. Coś, co po­win­no być praw­nie do­zwo­lo­ne. Pro­blem w tym, że więk­szość przed­sta­wio­nych ar­gu­men­tów by­ła nie­praw­dzi­wa i zwy­czaj­nie nie­lo­gicz­na. Prze­ciw­sta­wia­jąc się im, trze­ba wy­stą­pić nie tyl­ko w obro­nie ży­cia, ale rów­nież w obro­nie ro­zu­mu.

Mo­je cia­ło – mój wy­bór!

Do­kład­nie… Czytaj dalej

Py­ta­no nas, czy moż­na po­ko­chać cu­dze dziec­ko. Ja­kie cu­dze? On jest nasz.

Za­wsze mó­wi­li­śmy, że chce­my mieć tro­je dzie­ci. O Zu­zię sta­ra­li­śmy się trzy la­ta, o ko­lej­ne dziec­ko – pięć-sześć lat, za­nim pod­ję­li­śmy de­cy­zję, że bę­dzie to dro­ga ad­op­cji. Po­tem trze­ba by­ło roz­po­cząć pro­ces ad­op­cyj­ny, któ­ry tro­chę trwa. Od zło­że­nia pa­pie­rów do… Czytaj dalej

O abor­cji, cier­pie­niu i po­trze­bie prze­ba­cze­nia z Ju­sty­ną Ga­jos roz­ma­wia Mag­da­le­na Urlich. Ju­sty­na pra­cu­je w Fun­da­cji „Je­den z Nas” i jest ko­or­dy­na­tor­ką Po­rad­ni Bio­etycz­nej w Kra­ko­wie.

Fe­mi­nist­ki mó­wią, że ich cia­ło to ich spra­wa. Dla­cze­go nie moż­na się zgo­dzić z ta­kim stwier­dze­niem?

– W świe­tle ak­tu­al­nej wie­dzy na­uko­wej ży­cie no­we­go czło­wie­ka roz­po­czy­na się w mo­men­cie po­łą­cze­nia się mę­skiej i żeń­skiej… Czytaj dalej

Mo­ab to hi­sto­rycz­na kra­ina nad Mo­rzem Mar­twym, na te­re­nie dzi­siej­szej Jor­da­nii. W sta­ro­żyt­no­ści miesz­ka­li tam Mo­abi­ci, lud pod­bi­ty przez woj­ska izra­el­skie. To na­ród, któ­ry po­wstał z ka­zi­rod­cze­go związ­ku Lo­ta z je­go dwo­ma cór­ka­mi. Ży­dom nie wol­no by­ło wcho­dzić w żad­ne re­la­cje z Mo­abi­ta­mi a na­wet się z ni­mi kon­tak­to­wać. Mo­ab był po­twor­nym miej­scem do ży­cia. Do­wo­dem na… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: