Numer 06/2017

W trak­cie (nie)sławnego „czar­nego pro­te­stu” pa­dło wiele słów, opi­su­ją­cych abor­cję jako coś nie­szko­dli­wego, nie­kiedy ko­niecz­nego. Coś, co po­winno być praw­nie do­zwo­lone. Pro­blem w tym, że więk­szość przed­sta­wio­nych ar­gu­men­tów była nie­praw­dziwa i zwy­czaj­nie nie­lo­giczna. Prze­ciw­sta­wia­jąc się im, trzeba wy­stą­pić nie tylko w obro­nie ży­cia, ale rów­nież w … Dalej

Py­tano nas, czy można po­ko­chać cu­dze dziecko. Ja­kie cu­dze? On jest nasz.

Za­wsze mó­wi­li­śmy, że chcemy mieć troje dzieci. O Zu­zię sta­ra­li­śmy się trzy lata, o ko­lejne dziecko – pięć-sześć lat, za­nim pod­ję­li­śmy de­cy­zję, że bę­dzie to droga ad­op­cji. Po­tem trzeba było roz­po­cząć pro­ces ad­op­cyjny, który tro­chę… Dalej

O abor­cji, cier­pie­niu i po­trze­bie prze­ba­cze­nia z Ju­styną Ga­jos roz­ma­wia Mag­da­lena Urlich. Ju­styna pra­cuje w Fun­da­cji „Je­den z Nas” i jest ko­or­dy­na­torką Po­radni Bio­etycz­nej w Krakowie.

Fe­mi­nistki mó­wią, że ich ciało to ich sprawa. Dla­czego nie można się zgo­dzić z ta­kim stwierdzeniem?

–… Dalej

Moab to hi­sto­ryczna kra­ina nad Mo­rzem Mar­twym, na te­re­nie dzi­siej­szej Jor­da­nii. W sta­ro­żyt­no­ści miesz­kali tam Mo­abici, lud pod­bity przez woj­ska izra­el­skie. To na­ród, który po­wstał z ka­zi­rod­czego związku Lota z jego dwoma cór­kami. Ży­dom nie wolno było wcho­dzić w żadne re­la­cje z Mo­abi­tami a … Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: