Numer 05/2017

Vi­deo z pio­sen­ką „Apa­re­ka” po­wsta­ło w gru­ziń­skiej wio­sce. Urze­kło in­ter­nau­tów od Azji po Ame­ry­ki.

„Man­di­li” to we­lon, ele­ment lu­do­we­go stro­ju Gru­zi­nek. Trio od­kry­łam w li­sto­pa­dzie 2016 r. Ktoś ze zna­jo­mych udo­stęp­nił na Fa­ce­bo­oku film. Trzy dziew­czy­ny sty­li­zo­wa­ne „na lu­do­wo” idą uli­cą wio­ski. W tle gó­ry. Śpie­wa­ją: par­tie so­lo i chór­ki na trzy gło­sy. Pięk­na har­mo­nia.… Czytaj dalej

A ty? Co za­ko­piesz w ogród­ku dla ko­lej­nych po­ko­leń?

Sztorm wy­rzu­ca ją na pla­żę. W środ­ku znaj­du­je się list, naj­le­piej mi­ło­sny lub z ma­pą do­tar­cia do skar­bu. To ona – za­kor­ko­wa­na bu­tel­ka z ta­jem­ni­czym zwo­jem per­ga­mi­nu. Zwy­kle jest głów­nym bo­ha­te­rem hi­sto­rii, któ­re dzie­ją się na prze­strze­ni wie­ków. Ale pa­su­je tyl­ko do przy­go­do­wych fil­mów i ro­man­tycz­nych… Czytaj dalej

Ko­cha­ła Bo­ga, lu­dzi i ży­cie. Wła­śnie zo­sta­ła wo­lon­ta­riusz­ką w Bo­li­wii. Po mie­sią­cu pra­cy zo­sta­ła tam za­mor­do­wa­na. Mia­ła za­le­d­wie 25 lat.

He­le­na Kmieć po­cho­dzi­ła z Li­bią­ża. Za wy­bit­ne osią­gnię­cia w na­uce otrzy­ma­ła sty­pen­dium i moż­li­wość na­uki w pre­sti­żo­wym ka­to­lic­kim li­ceum w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Po stu­diach na Po­li­tech­ni­ce Ślą­skiej roz­po­czę­ła pra­cę ja­ko ste­war­de­sa w li­niach lot­ni­czych. Gdy wra­ca­ła z pra­cy po… Czytaj dalej

Pu­sty­nia to nie miej­sce dla czło­wie­ka: piach al­bo ska­ły, su­chy wiatr, upał. Mo­zai­ka ka­mie­ni­stych pa­gór­ków, piasz­czy­stych wydm, sa­mot­nych wzgórz i sło­nych je­zior. Miej­sce pra­wie bez ży­cia. Nie­licz­ne ro­śli­ny, któ­re tu ro­sną, nie da­dzą ci owo­ców, nie rzu­cą cie­nia, nie osło­nią przed wia­trem. Tyl­ko kłu­ją... Je­że­li nie za­bie­rzesz ze so­bą wo­dy i żyw­no­ści… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: