Numer 05/2017

Vi­deo z pio­senką „Apa­reka” po­wstało w gru­ziń­skiej wio­sce. Urze­kło in­ter­nau­tów od Azji po Ameryki.

„Man­dili” to we­lon, ele­ment lu­do­wego stroju Gru­zi­nek. Trio od­kry­łam w li­sto­pa­dzie 2016 r. Ktoś ze zna­jo­mych udo­stęp­nił na Fa­ce­bo­oku film. Trzy dziew­czyny sty­li­zo­wane „na lu­dowo” idą ulicą wio­ski. W tle góry.… Dalej

A ty? Co za­ko­piesz w ogródku dla ko­lej­nych pokoleń?

Sztorm wy­rzuca ją na plażę. W środku znaj­duje się list, naj­le­piej mi­ło­sny lub z mapą do­tar­cia do skarbu. To ona – za­kor­ko­wana bu­telka z ta­jem­ni­czym zwo­jem per­ga­minu. Zwy­kle jest głów­nym bo­ha­te­rem hi­sto­rii, które dzieją się na prze­strzeni… Dalej

Ko­chała Boga, lu­dzi i ży­cie. Wła­śnie zo­stała wo­lon­ta­riuszką w Bo­li­wii. Po mie­siącu pracy zo­stała tam za­mor­do­wana. Miała za­le­d­wie 25 lat.

He­lena Kmieć po­cho­dziła z Li­biąża. Za wy­bitne osią­gnię­cia w na­uce otrzy­mała sty­pen­dium i moż­li­wość na­uki w pre­sti­żo­wym ka­to­lic­kim li­ceum w Wiel­kiej Bry­ta­nii.… Dalej

Pu­sty­nia to nie miej­sce dla czło­wieka: piach albo skały, su­chy wiatr, upał. Mo­zaika ka­mie­ni­stych pa­gór­ków, piasz­czy­stych wydm, sa­mot­nych wzgórz i sło­nych je­zior. Miej­sce pra­wie bez ży­cia. Nie­liczne ro­śliny, które tu ro­sną, nie da­dzą ci owo­ców, nie rzucą cie­nia, nie osło­nią przed wia­trem. Tylko kłują... Je­żeli nie za­bie­rzesz ze sobą… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: