Numer 04/2017

Stoi przed lu­strem. Po ko­lei przy­mie­rza ubra­nia, żeby wy­brać coś na uro­dzi­nową im­prezę ko­le­żanki. „Mamo, je­stem za gruba. Nic na mnie nie pa­suje!”. W końcu wy­biera ciuch, w któ­rym – jak mówi mama – wy­gląda bar­dzo ko­rzyst­nie i „wy­strza­łowo”. Na­kłada wy­ra­zi­sty ma­ki­jaż, sta­ran­nie do­biera bi­żu­te­rię i per­fumy.… Dalej

Cóż, je­stem jed­nym z wielu lu­dzi, któ­rzy mają się cał­kiem nie­źle, mimo że miało ich nie być na tym świecie.

Dzi­siaj wiara w Boga jest tym, do czego lu­dzie wsty­dzą się przy­zna­wać, co od­rzu­cają z uwagi na to, że tak wy­god­niej, że wszy­scy inni od­rzu­cają re­li­gię. Ate­izm… Dalej

Wan­ted: na­sto­lat­ko­wie Na­groda: wielka Zle­ce­nio­dawca: Bóg

Abba Youth to cha­ry­zma­tyczna grupa mło­dzie­żowa, bę­dąca czę­ścią Wspól­noty Modlitewno-Ewangelizacyjnej Abba. Na­leżą do niej osoby w wieku 12–18 lat. Od­najdą się tu wszy­scy, któ­rzy pra­gną po­zna­wać Boga, od­dać Mu swoje ży­cie i dzień za dniem iść za Nim. Grupa działa przy pa­ra­fii… Dalej

„Wojna do­mowa od wielu wie­ków trwa. Wojna na ge­sty, wojna na słowa. To każdy z domu na wy­rywki zna. Co dzień od nowa – łu­budu, bum, bum, gruch! Po­wody są śmieszne dość i nie­warte na­wet gry. A cały dom trzę­sie się i w po­sa­dach swo­ich drży”… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: