Numer 04/2017

Stoi przed lu­strem. Po ko­lei przy­mie­rza ubra­nia, że­by wy­brać coś na uro­dzi­no­wą im­pre­zę ko­le­żan­ki. „Ma­mo, je­stem za gru­ba. Nic na mnie nie pa­su­je!”. W koń­cu wy­bie­ra ciuch, w któ­rym – jak mó­wi ma­ma – wy­glą­da bar­dzo ko­rzyst­nie i „wy­strza­ło­wo”. Na­kła­da wy­ra­zi­sty ma­ki­jaż, sta­ran­nie do­bie­ra bi­żu­te­rię i per­fu­my. Mi­mo to jest nie­za­do­wo­lo­na, roz­cza­ro­wa­na, sfru­stro­wa­na,… Czytaj dalej

Cóż, je­stem jed­nym z wie­lu lu­dzi, któ­rzy ma­ją się cał­kiem nie­źle, mi­mo że mia­ło ich nie być na tym świe­cie.

Dzi­siaj wia­ra w Bo­ga jest tym, do cze­go lu­dzie wsty­dzą się przy­zna­wać, co od­rzu­ca­ją z uwa­gi na to, że tak wy­god­niej, że wszy­scy in­ni od­rzu­ca­ją re­li­gię. Ate­izm zy­skał po­pu­lar­ność.

Choć­by na youtu­be dzia­ła… Czytaj dalej

Wan­ted: na­sto­lat­ko­wie Na­gro­da: wiel­ka Zle­ce­nio­daw­ca: Bóg

Ab­ba Youth to cha­ry­zma­tycz­na gru­pa mło­dzie­żo­wa, bę­dą­ca czę­ścią Wspól­no­ty Mo­dli­tew­no-Ewan­ge­li­za­cyj­nej Ab­ba. Na­le­żą do niej oso­by w wie­ku 12–18 lat. Od­naj­dą się tu wszy­scy, któ­rzy pra­gną po­zna­wać Bo­ga, od­dać Mu swo­je ży­cie i dzień za dniem iść za Nim. Gru­pa dzia­ła przy pa­ra­fii Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go w War­sza­wie.

–… Czytaj dalej

„Woj­na do­mo­wa od wie­lu wie­ków trwa. Woj­na na ge­sty, woj­na na sło­wa. To każ­dy z do­mu na wy­ryw­ki zna. Co dzień od no­wa – łu­bu­du, bum, bum, gruch! Po­wo­dy są śmiesz­ne dość i nie­war­te na­wet gry. A ca­ły dom trzę­sie się i w po­sa­dach swo­ich drży” – to sło­wa pio­sen­ki z kul­to­we­go se­ria­lu „Woj­na do­mo­wa”… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: