Numer 03/2017

Wy­obraź so­bie świat bez szkoły. Świat, w któ­rym nie trzeba się przej­mo­wać spraw­dzia­nem czy za­da­niem do­mo­wym. Świat, w któ­rym nie ma wy­wia­dó­wek. Taki świat ist­niał jesz­cze 400 lat temu, kiedy nikt so­bie nie wy­obra­żał po­wszech­nego szkol­nic­twa. No pra­wie nikt, bo zna­lazł się taki je­den czło­wiek, który o … Dalej

Tak roz­po­czyna swój wpis na blogu mu­zyk Matt We­ssell. Wielu czy­tel­ni­ków my­śli, że „naj­lep­sza mama” musi mieć kil­koro dzieci i wy­cho­wy­wać je z po­świę­ce­niem przez sze­reg lat. W przy­padku Ka­tie – żony Matta – ozna­cza to jed­nak coś zu­peł­nie innego.

Ich je­dyny sy­nek – Ran­dol Tho­mas –… Dalej

„Bar­dzo Cię ko­cham! To nie żart. Tak, wła­śnie Cie­bie! Ko­cham Cię tak mocno, że bar­dziej już się nie da! Twój Bóg”. Co po­wiesz na taką walentynkę?

Alek­san­dra Bie­lak jesz­cze trzy lata temu pew­nie nie po­wie­dzia­łaby nic. Ale 21 stycz­nia 2014 r. wszystko się zmie­niło. – By­łam w ogrom­nym dole.… Dalej

„I trzeba umieć cie­szyć się słoń­cem, desz­czem, wia­trem, je­sie­nią, zimą, la­tem, wio­sną. Trzeba umieć się cie­szyć pięk­nem, stwa­rza­nym przez czło­wieka. A nade wszystko trzeba cie­szyć się Je­zu­sem Chry­stu­sem. Bo to jest ra­dość z obec­no­ści Boga. On mówi do nas wciąż. W każ­dym ka­wa­łeczku dnia. W każ­dym… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: