Numer 03/2017

Wy­obraź so­bie świat bez szko­ły. Świat, w któ­rym nie trze­ba się przej­mo­wać spraw­dzia­nem czy za­da­niem do­mo­wym. Świat, w któ­rym nie ma wy­wia­dó­wek. Ta­ki świat ist­niał jesz­cze 400 lat te­mu, kie­dy nikt so­bie nie wy­obra­żał po­wszech­ne­go szkol­nic­twa. No pra­wie nikt, bo zna­lazł się ta­ki je­den czło­wiek, któ­ry o tym po­my­ślał.

Mo­że spo­ty­ka­łeś się kie­dyś… Czytaj dalej

Tak roz­po­czy­na swój wpis na blo­gu mu­zyk Matt We­ssell. Wie­lu czy­tel­ni­ków my­śli, że „naj­lep­sza ma­ma” mu­si mieć kil­ko­ro dzie­ci i wy­cho­wy­wać je z po­świę­ce­niem przez sze­reg lat. W przy­pad­ku Ka­tie – żo­ny Mat­ta – ozna­cza to jed­nak coś zu­peł­nie in­ne­go.

Ich je­dy­ny sy­nek – Ran­dol Tho­mas – po uro­dze­niu żył tyl­ko kil­ka go­dzin.… Czytaj dalej

„Bar­dzo Cię ko­cham! To nie żart. Tak, wła­śnie Cie­bie! Ko­cham Cię tak moc­no, że bar­dziej już się nie da! Twój Bóg”. Co po­wiesz na ta­ką wa­len­tyn­kę?

Alek­san­dra Bie­lak jesz­cze trzy la­ta te­mu pew­nie nie po­wie­dzia­ła­by nic. Ale 21 stycz­nia 2014 r. wszyst­ko się zmie­ni­ło. – By­łam w ogrom­nym do­le. Mo­głam stwier­dzić,… Czytaj dalej

„I trze­ba umieć cie­szyć się słoń­cem, desz­czem, wia­trem, je­sie­nią, zi­mą, la­tem, wio­sną. Trze­ba umieć się cie­szyć pięk­nem, stwa­rza­nym przez czło­wie­ka. A na­de wszyst­ko trze­ba cie­szyć się Je­zu­sem Chry­stu­sem. Bo to jest ra­dość z obec­no­ści Bo­ga. On mó­wi do nas wciąż. W każ­dym ka­wa­łecz­ku dnia. W każ­dym ka­wa­łecz­ku rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej uczest­ni­czy­my, w któ­rą je­ste­śmy za­nu­rze­ni” –… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: