Numer 02/2017

Abor­cja to naj­gor­szy spo­sób wy­ko­rzy­sty­wa­nia ko­biet – po­wie­działa Alice Paul, jedna z pio­nie­rek ru­chu fe­mi­ni­stycz­nego, wal­cząca o prawa wy­bor­cze dla ko­biet w USA.

Fe­mi­nizm ko­ja­rzy się czę­sto z ubra­nymi na czarno ko­bie­tami, gło­śno żą­da­ją­cymi abor­cji do­stęp­nej na ży­cze­nie i re­fun­do­wa­nej an­ty­kon­cep­cji, oskar­ża­ją­cymi męż­czyzn o … Dalej

Z Mar­kiem Ka­miń­skim, po­lar­ni­kiem, po­dróż­ni­kiem i zdo­bywcą bie­gu­nów Ziemi, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz.

16 marca 2015 roku wy­ru­szył Pan na pie­chotę z Ka­li­nin­gradu do San­tiago de Com­po­stela – śla­dem Muszli Świę­tego Jakuba.

– O piel­grzy­mo­wa­niu do San­tiago usły­sza­łem już dawno temu. Sam sie­bie py­ta­łem, dla­czego po­sze­dłem na Ca­mino.… Dalej

Śmiech jest wy­ra­zem emo­cji. To­wa­rzy­szy nam od za­wsze. Może być szczery lub sztuczny, cy­niczny lub ra­do­sny, sto­sowny albo cał­kiem nie na miej­scu. Nie za­wsze jed­nak umiemy (i chcemy!) do­brze nim się po­słu­gi­wać. A to, co wy­daje nam się śmieszne dziś, ju­tro może być dla nas kom­plet­nym sucharem.

Śmiech to… Dalej

Uśmiech­nij się! Ra­do­sny uśmiech zjed­nuje lu­dzi. Jest wy­ra­zem życz­li­wo­ści dla in­nych. Po­maga wy-brnąć z nie­zręcz­nych sy­tu­acji, gdy nie wie­dząc, co zro­bić, po pro­stu się uśmie­chamy. Po­nadto roz­ła­do­wuje na­piętą at­mos­ferę i po­zwala na­brać dystansu.

Uśmiech może być czuły, we­soły, cza­ru­jący, fi­glarny, ma­rzy­ciel­ski albo me­lan­cho­lijny. By­wają jed­nak w ży­ciu… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: