Numer 01/2017

Od kilku lat mło­dzi pol­scy kon­struk­to­rzy od­no­szą suk­cesy w bu­do­wie po­jaz­dów marsjańskich.

Idea mi­sji na Marsa na­biera co­raz bar­dziej re­al­nych kształ­tów. Rów­no­le­gle przy­go­to­wują się do niej różne in­sty­tu­cje, pań­stwa i pry­watne firmy.

Nie­za­leż­nie od tego, kto fak­tycz­nie wy­bie­rze się na Czer­woną Pla­netę, bę­dzie tam po­trze­bo­wać ro­bota do ce­lów… Dalej

Świa­towe Dni Mło­dzieży już za nami. Była ra­dość ze spo­tka­nia z pa­pie­żem i ró­wie­śni­kami z ca­łego świata, któ­rzy ko­chają Pana Boga. Te­raz nad­szedł czas na zej­ście z kanapy.

Mło­dzie­żowe Spo­tka­nia For­ma­cyjne od­by­wają się od wrze­śnia 2016 r. w ko­ściele Ma­riac­kim w Ka­to­wi­cach. Uczęsz­cza na… Dalej

Mały Adam za­raz po uro­dze­niu zo­stał po­rzu­cony przez bio­lo­gicz­nych ro­dzi­ców. Po­wie­dzieli, że prę­dzej by go za­bili niż za­brali do swo­jego domu w In­diach, do wio­ski, w któ­rej mieszkali.

Uznali go za prze­kleń­stwo, bo chłop­czyk uro­dził się bar­dzo chory i zde­for­mo­wany – cier­piał na roz­sz­czep wargi i … Dalej

Od dziecka dzie­li­łam po­kój z sio­strą, która miała zwy­czaj zo­sta­wia­nia ubrań na krze­śle. Ja do­sta­wa­łam szału, bo nie mo­głam usiąść, za­nim nie zdję­łam z krze­sła jej ciu­chów. Kłó­ci­ły­śmy się o to wiecz­nie. Cza­sem były to awan­tury, że aż szyby w oknach drżały, a cza­sem małe… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: