Rok 2017

W trak­cie (nie)sławnego „czar­nego pro­te­stu” pa­dło wiele słów, opi­su­ją­cych abor­cję jako coś nie­szko­dli­wego, nie­kiedy ko­niecz­nego. Coś, co po­winno być praw­nie do­zwo­lone. Pro­blem w tym, że więk­szość przed­sta­wio­nych ar­gu­men­tów była nie­praw­dziwa i zwy­czaj­nie nie­lo­giczna. Prze­ciw­sta­wia­jąc się im, trzeba wy­stą­pić nie tylko w obro­nie ży­cia, ale rów­nież w … Dalej

Py­tano nas, czy można po­ko­chać cu­dze dziecko. Ja­kie cu­dze? On jest nasz.

Za­wsze mó­wi­li­śmy, że chcemy mieć troje dzieci. O Zu­zię sta­ra­li­śmy się trzy lata, o ko­lejne dziecko – pięć-sześć lat, za­nim pod­ję­li­śmy de­cy­zję, że bę­dzie to droga ad­op­cji. Po­tem trzeba było roz­po­cząć pro­ces ad­op­cyjny, który tro­chę… Dalej

O abor­cji, cier­pie­niu i po­trze­bie prze­ba­cze­nia z Ju­styną Ga­jos roz­ma­wia Mag­da­lena Urlich. Ju­styna pra­cuje w Fun­da­cji „Je­den z Nas” i jest ko­or­dy­na­torką Po­radni Bio­etycz­nej w Krakowie.

Fe­mi­nistki mó­wią, że ich ciało to ich sprawa. Dla­czego nie można się zgo­dzić z ta­kim stwierdzeniem?

–… Dalej

Moab to hi­sto­ryczna kra­ina nad Mo­rzem Mar­twym, na te­re­nie dzi­siej­szej Jor­da­nii. W sta­ro­żyt­no­ści miesz­kali tam Mo­abici, lud pod­bity przez woj­ska izra­el­skie. To na­ród, który po­wstał z ka­zi­rod­czego związku Lota z jego dwoma cór­kami. Ży­dom nie wolno było wcho­dzić w żadne re­la­cje z Mo­abi­tami a … Dalej

Vi­deo z pio­senką „Apa­reka” po­wstało w gru­ziń­skiej wio­sce. Urze­kło in­ter­nau­tów od Azji po Ameryki.

„Man­dili” to we­lon, ele­ment lu­do­wego stroju Gru­zi­nek. Trio od­kry­łam w li­sto­pa­dzie 2016 r. Ktoś ze zna­jo­mych udo­stęp­nił na Fa­ce­bo­oku film. Trzy dziew­czyny sty­li­zo­wane „na lu­dowo” idą ulicą wio­ski. W tle góry.… Dalej

A ty? Co za­ko­piesz w ogródku dla ko­lej­nych pokoleń?

Sztorm wy­rzuca ją na plażę. W środku znaj­duje się list, naj­le­piej mi­ło­sny lub z mapą do­tar­cia do skarbu. To ona – za­kor­ko­wana bu­telka z ta­jem­ni­czym zwo­jem per­ga­minu. Zwy­kle jest głów­nym bo­ha­te­rem hi­sto­rii, które dzieją się na prze­strzeni… Dalej

Ko­chała Boga, lu­dzi i ży­cie. Wła­śnie zo­stała wo­lon­ta­riuszką w Bo­li­wii. Po mie­siącu pracy zo­stała tam za­mor­do­wana. Miała za­le­d­wie 25 lat.

He­lena Kmieć po­cho­dziła z Li­biąża. Za wy­bitne osią­gnię­cia w na­uce otrzy­mała sty­pen­dium i moż­li­wość na­uki w pre­sti­żo­wym ka­to­lic­kim li­ceum w Wiel­kiej Bry­ta­nii.… Dalej

Pu­sty­nia to nie miej­sce dla czło­wieka: piach albo skały, su­chy wiatr, upał. Mo­zaika ka­mie­ni­stych pa­gór­ków, piasz­czy­stych wydm, sa­mot­nych wzgórz i sło­nych je­zior. Miej­sce pra­wie bez ży­cia. Nie­liczne ro­śliny, które tu ro­sną, nie da­dzą ci owo­ców, nie rzucą cie­nia, nie osło­nią przed wia­trem. Tylko kłują... Je­żeli nie za­bie­rzesz ze sobą… Dalej

Stoi przed lu­strem. Po ko­lei przy­mie­rza ubra­nia, żeby wy­brać coś na uro­dzi­nową im­prezę ko­le­żanki. „Mamo, je­stem za gruba. Nic na mnie nie pa­suje!”. W końcu wy­biera ciuch, w któ­rym – jak mówi mama – wy­gląda bar­dzo ko­rzyst­nie i „wy­strza­łowo”. Na­kłada wy­ra­zi­sty ma­ki­jaż, sta­ran­nie do­biera bi­żu­te­rię i per­fumy.… Dalej

Cóż, je­stem jed­nym z wielu lu­dzi, któ­rzy mają się cał­kiem nie­źle, mimo że miało ich nie być na tym świecie.

Dzi­siaj wiara w Boga jest tym, do czego lu­dzie wsty­dzą się przy­zna­wać, co od­rzu­cają z uwagi na to, że tak wy­god­niej, że wszy­scy inni od­rzu­cają re­li­gię. Ate­izm… Dalej

Wan­ted: na­sto­lat­ko­wie Na­groda: wielka Zle­ce­nio­dawca: Bóg

Abba Youth to cha­ry­zma­tyczna grupa mło­dzie­żowa, bę­dąca czę­ścią Wspól­noty Modlitewno-Ewangelizacyjnej Abba. Na­leżą do niej osoby w wieku 12–18 lat. Od­najdą się tu wszy­scy, któ­rzy pra­gną po­zna­wać Boga, od­dać Mu swoje ży­cie i dzień za dniem iść za Nim. Grupa działa przy pa­ra­fii… Dalej

„Wojna do­mowa od wielu wie­ków trwa. Wojna na ge­sty, wojna na słowa. To każdy z domu na wy­rywki zna. Co dzień od nowa – łu­budu, bum, bum, gruch! Po­wody są śmieszne dość i nie­warte na­wet gry. A cały dom trzę­sie się i w po­sa­dach swo­ich drży”… Dalej

Wy­obraź so­bie świat bez szkoły. Świat, w któ­rym nie trzeba się przej­mo­wać spraw­dzia­nem czy za­da­niem do­mo­wym. Świat, w któ­rym nie ma wy­wia­dó­wek. Taki świat ist­niał jesz­cze 400 lat temu, kiedy nikt so­bie nie wy­obra­żał po­wszech­nego szkol­nic­twa. No pra­wie nikt, bo zna­lazł się taki je­den czło­wiek, który o … Dalej

Tak roz­po­czyna swój wpis na blogu mu­zyk Matt We­ssell. Wielu czy­tel­ni­ków my­śli, że „naj­lep­sza mama” musi mieć kil­koro dzieci i wy­cho­wy­wać je z po­świę­ce­niem przez sze­reg lat. W przy­padku Ka­tie – żony Matta – ozna­cza to jed­nak coś zu­peł­nie innego.

Ich je­dyny sy­nek – Ran­dol Tho­mas –… Dalej

„Bar­dzo Cię ko­cham! To nie żart. Tak, wła­śnie Cie­bie! Ko­cham Cię tak mocno, że bar­dziej już się nie da! Twój Bóg”. Co po­wiesz na taką walentynkę?

Alek­san­dra Bie­lak jesz­cze trzy lata temu pew­nie nie po­wie­dzia­łaby nic. Ale 21 stycz­nia 2014 r. wszystko się zmie­niło. – By­łam w ogrom­nym dole.… Dalej

Strona 1 z 212

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: