Rok 2017

Z Łu­ka­szem Gur­bie­lem, en­tu­zja­stą fo­to­gra­fii mo­bil­nej roz­ma­wia Ka­ta­rzyna Urban

Je­steś do­ce­nia­nym fo­to­gra­fem, wie­lo­krot­nym lau­re­atem kon­kur­sów Mo­bile Pho­to­gra­phy Awards oraz MIRA Mo­bile Prize a także au­to­rem bloga fotokomorkomania.pl. Kiedy roz­po­częła się Twoja pasja?

– Fo­to­gra­fo­wać uwiel­bia­łem od za­wsze. Moje „od za­wsze” ozna­cza ko­niec lat 80. ubie­głego wieku. Cho­dzi­łem wtedy… Dalej

Śmierć bu­dzi lęk, bo ko­ja­rzy się z nie­pew­no­ścią i po­prze­dza­ją­cym ją cier­pie­niem. Stąd py­ta­nia: Czym jest upo­rczywa te­ra­pia? A może eu­ta­na­zja to prze­jaw mi­ło­sier­dzia? Kres ży­cia wzbu­dza wiele wąt­pli­wo­ści moralnych.

Miarą ja­ko­ści da­nej cy­wi­li­za­cji jest spo­sób, w jaki trak­tuje ona swo­ich naj­słab­szych człon­ków” – pi­sał… Dalej

Z Do­bro­mi­rem Ma­kiem” Ma­kow­skim roz­ma­wia Agata Gołda.

Na­pi­sał Pan książkę pt. „Wy­rwa­łem się z pie­kła”. Co było ty­tu­ło­wym piekłem?

– Moja prze­szłość. Skła­dało się na nią kilka czyn­ni­ków: dys­funk­cyjna ro­dzina – mama nas zo­sta­wiła, a tata, który nad­uży­wał al­ko­holu, był nad­po­bu­dliwy i miał ogromne pro­blemy emo­cjo­nalne.… Dalej

Po­goda nie taka, go­dzina za wcze­sna, bio­met nie­ko­rzystny. Jak w ta­kiej sy­tu­acji my­śleć o speł­nia­niu po­sta­no­wień da­nych sa­memu so­bie? No właśnie...

Naj­pierw was zde­mo­ty­wuję: tylko osiem pro­cent tych, któ­rzy coś so­bie obie­cali np. na po­czątku roku, po sze­ściu mie­sią­cach wciąż bę­dzie się tego trzy­mać. Jak zna­leźć się w… Dalej

Obie­cuję, że w bie­żą­cym nu­me­rze „Drogi” znaj­dzie­cie in­te­re­su­jące ar­ty­kuły. Obie­cuję, że przy­go­tu­jemy dla Was fajny nu­mer świą­teczny. Obie­cuję, że osoby, które roz­wiążą krzy­żówkę, do­staną od nas świetne nagrody!

Ufff, ale na­obie­cy­wa­łam! Tym bar­dziej za­pra­szam Was do lek­tury na­szego te­matu nu­meru – wła­śnie o obiet­ni­cach. Je­śli zwy­kle obie­cu­je­cie z… Dalej

Z 14-letnim An­to­nim Dy­bow­skim, uczniem II klasy Gim­na­zjum STO w Cie­cha­no­wie, twórcą apli­ka­cji mo­bil­nej „Know Your World – Znaj Swój Świat”, roz­ma­wia Agata Gołda

W ra­mach pro­jektu „Ma­zo­wiecki pro­gram sty­pen­dialny dla uczniów szcze­gól­nie uzdol­nio­nych” stwo­rzy­łeś apli­ka­cję mo­bilną „Know Your World – Znaj Swój Świat”. Skąd pomysł?

– Ra­zem z… Dalej

Do tej pory za­mó­wie­nie so­bie per­fek­cyj­nego po­tomka po­zo­sta­wało w sfe­rze wy­obraźni. Dia­gno­styka pre­im­plan­ta­cyjna po­zwala na wy­bra­nie spo­śród po­wsta­łych em­brio­nów tego, który wy­daje się naj­bliż­szy ide­ałowi. Czy pro­duk­cja per­fek­cyj­nych jed­no­stek uszczę­śliwi ludzkość?

Dia­gno­styka pre­im­plan­ta­cyna po­lega na dia­gno­zie i se­lek­cji em­brio­nów. Od­bywa się w cza­sie mię­dzy za­płod­nie­niem in vi­tro… Dalej

Ki­bice z ło­pa­tami po­rząd­kują groby, przy­go­to­wują paczki dla Po­la­ków na Kre­sach i przy­po­mi­nają o Żoł­nier­zach Wy­klę­tych. Po­nie­waż są patriotami.

Rzu­cają się w oczy. Gdy na nich pa­trzysz, od razu wiesz, że to oni. Twarz po­ma­lo­wana w barwy na­ro­dowe, biało-czerwony sza­lik z or­łem i … Dalej

11 li­sto­pada jest co świę­to­wać! W 1918 r. nasi przod­ko­wie wy­wal­czyli nie­pod­le­głość po 123 la­tach za­bo­rów. Wy­obraź­cie so­bie: Pol­ska przez po­nad wiek(!) była pod rzą­dami oku­pan­tów. Gdy w tym szcze­gól­nym mie­siącu od­wie­dzam groby bli­skich osób, za­wsze za­pa­lam zni­cze na czę­sto bez­i­mien­nych gro­bach żoł­nie­rzy, któ­rzy w cza­sie wo­jen… Dalej

Z Jagą Mączką, gra­fi­kiem, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz

Jak za­częła się Pani przy­goda z gra­fiką komputerową?

– Po Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych za­ję­łam się ma­lar­stwem. Mia­łam pra­cow­nię, a sztuka mnie po­chła­niała. Cho­roba męża spo­wo­do­wała, że mu­sia­łam zmo­bi­li­zo­wać się do bar­dziej kon­kret­nej pracy. W cza­sie stu­diów uni­ka­łam gra­fiki, ale los… Dalej

W jego ży­ciu było wszystko: mał­żeń­stwo, dzieci, praca na­ukowa, sport, za­gra­niczne wy­jazdy, tu­ry­styka, przy­ja­ciele, mo­dli­twa… Z tych zwy­czaj­nych ele­men­tów inż. Je­rzy Cie­siel­ski zbu­do­wał drogę do Nieba.

Je­rzy Cie­siel­ski (1929−1970) był in­ży­nie­rem bu­dow­nic­twa i pro­fe­so­rem Po­li­tech­niki Kra­kow­skiej. Pa­sjo­no­wał się spor­tem i tu­ry­styką. Śpie­wał, grał na gi­ta­rze, do­sko­nale tań­czył… Dalej

Wśród człon­ków KWC znaj­dziesz wielu ró­wie­śni­ków. Do­strze­gają oni owoce mo­dli­twy i cie­szą się, że ro­bią coś dla innych.

Fajna ini­cja­tywa

Do Kru­cjaty Wy­zwo­le­nia Czło­wieka (KWC) do­łą­czy­łam rok temu na Oa­zie No­wej Drogi I stop­nia (re­ko­lek­cjach oa­zo­wych dla gim­na­zja­li­stów). Pod­pi­sa­łam wtedy zo­bo­wią­za­nie abs­ty­nenc­kie na je­den rok. Po tym cza­sie… Dalej

30 lat temu pol­scy bi­skupi usta­no­wili sier­pień mie­sią­cem abs­ty­nen­cji od al­ko­holu. Tym­cza­sem Po­lacy piją dziś wię­cej niż w cza­sach PRL-u. Mamy pra­wie mi­lion osób uza­leż­nio­nych od al­ko­holu, a ko­lejne kilka mi­lio­nów pije w spo­sób ry­zy­kowny i szko­dliwy. Pro­du­cenci i sprze­dawcy osią­gają mi­liar­dowe zy­ski. Me­dia bo­gacą… Dalej

Na kom­pro­mis pa­trzę z nie­chę­cią i mam z nim ewi­dentny pro­blem. Bo czym on jest? Po­ło­wicz­nym za­do­wo­le­niem? Od­pusz­cza­niem dla świę­tego spo­koju? A może du­sze­niem w so­bie zło­ści, by­leby ja­koś było?

Gdzieś prze­czy­ta­łam, że kom­pro­mis to spo­tka­nie na mo­ście, a nie na jed­nym z… Dalej

Ro­bią ra­ban na osie­dlach i ryn­kach miast. Ufają Bogu. Mo­dlą się o kieł­basę… i do­stają jej całą skrzynkę.

Pu­sty­nia Miast jest ru­chem mło­dzieży ka­to­lic­kiej, która czyn­nie włą­cza się w Nową Ewan­ge­li­za­cję. Pu­sty­nie Miast dzia­łają przy pa­ra­fiach w ca­łej Pol­sce w ra­mach Sa­le­zjań­skiej Wspól­noty Ewan­ge­li­za­cyj­nej.… Dalej

Strona 1 z 612345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: