Rok 2017

Jadę do Po­zna­nia, by od­wie­dzić przy­ja­ciela z pod­sta­wówki. Nie wi­dzie­li­śmy się od kilku lat. Gdy tata zna­lazł pracę w War­sza­wie, mu­sia­łem prze­pro­wa­dzić się z ro­dzi­cami do sto­licy. Udało nam się pod­trzy­mać zna­jo­mość z Ka­ro­lem dzięki SMS-om i mailom.

Wła­śnie wje­chał na pe­ron mój po­ciąg. Po­ko­nuję… Dalej

Ule­ga­nie pre­sji grupy, nuda, po­trzeba ucieczki od co­dzien­no­ści czy chęć eks­pe­ry­men­to­wa­nia – te po­wody się­ga­nia po nar­ko­tyki czy do­pa­la­cze są mało roz­sądne. Nie są jed­nak bez zna­cze­nia. Za każ­dym kryje się ja­kaś nie­speł­niona potrzeba.

Wiele wia­domo o sub­stan­cjach psy­cho­ak­tyw­nych. Także o do­pa­la­czach i skut­kach ich za­ży­wa­nia. Czę­sto… Dalej

Z Ka­ro­liną Ulbrych, stre­etwor­kerką Pro­gramu Ak­tyw­no­ści Lo­kal­nej „Stre­etwork – od­kryj po­ten­cjał osie­dla” Miej­skiego Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej w Kra­ko­wie, roz­ma­wia Agata Gołda

Kim jest stre­etwor­ker?

– To pra­cow­nik uliczny, który spo­tyka się z oso­bami nie w biu­rze, ale w prze­strzeni pu­blicz­nej np. na klatce scho­do­wej w… Dalej

W ciągu roku szkol­nego na­rze­kamy na nad­miar obo­wiąz­ków, prze­mę­cze­nie. Ale przed nami wa­ka­cje – czas, który warto wy­ko­rzy­stać w kre­atywny spo­sób. W tym nu­me­rze „Drogi” pi­szemy o wa­ka­cyj­nych wy­zwa­niach. Za­sta­nów się, czym wy­peł­nisz 69 dni wa­ka­cji? Może to być po­dró­żo­wa­nie, fo­to­gra­fo­wa­nie, go­to­wa­nie, ma­lo­wa­nie albo ob­ser­wo­wa­nie gwiazd. Mo­żesz… Dalej

Po­ja­wił się nowy po­mysł, by po­łą­czyć du­cha pro-life z obo­wiąz­kami na uczelni. W kwiet­niu roz­strzy­gnięto pierw­szą edy­cję kon­kursu na prace ma­gi­ster­skie i li­cen­cjac­kie pro-life. Or­ga­ni­za­to­rem było Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wieka. Wpły­nęły dwa­dzie­ścia trzy prace.

I na­groda za pracę ma­gi­ster­ską: Pro­blem dzie­cio­bój­stwa na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skiego Iwona… Dalej

To była nie­zwy­kła po­dróż – w cza­sie i prze­strzeni. Wra­że­nia nie­sa­mo­wite. By po­czuć at­mos­ferę ko­palni i pracy gór­ni­ków – wy­star­czy wi­zyta w Wie­liczce i przej­ście Trasą Gór­ni­czą. By­łam. Polecam.

Za­nim prze­wod­nik za­brał nas pod zie­mię, mu­sie­li­śmy po­brać od­po­wiedni sprzęt: kom­bi­ne­zon, lampę gór­ni­czą, hełm i … Dalej

„Po­budka. Oli­wio, punk­tu­al­nie o siód­mej czter­dzie­ści pięć ma­szyna do śnia­dań za­ser­wuje to­sty z wo­do­ro­stami i wi­ta­mi­nową kawę. O ósmej za­cznie się lek­cja ad­mi­ni­stra­cji sie­cio­wej, po­tem dwie go­dziny teo­rii in­for­ma­cji, al­go­ryt­mika i ar­chi­tek­tura pro­ce­so­rów. Czter­na­sta – spa­cer z ro­dzi­cami! Dane na ciąg dal­szy dnia prze­two­rzę… Dalej

Kiedy by­łam w czwar­tej lub pią­tej kla­sie szkoły pod­sta­wo­wej, mie­li­śmy za za­da­nie prze­czy­tać lek­turę pt. Ucznio­wie Spar­ta­kusa. Nie zro­bi­łam tego. Nie pa­mię­tam, czy książka mnie nie za­in­te­re­so­wała, nie była do­stępna w bi­blio­tece, a może zwy­czaj­nie – nie chciało mi się jej prze­czy­tać. Po­lo­nistka rze­tel­nie spraw­dziła po­ziom wie­dzy… Dalej

Wszy­scy chyba sły­szeli o gru­pie przy­ja­ciół, która prze­mie­rza świat ko­lo­ro­wym bu­si­kiem, od­wie­dza­jąc naj­pięk­niej­sze za­kątki na­szej pla­nety. Jak za­częła się hi­sto­ria „Bu­sem przez świat”? Grupa stu­den­tów ku­piła sta­rego VW T3 i dała mu dru­gie ży­cie. Cho­ciaż bus był w opła­ka­nym sta­nie, ekipa ob­rała cel: Gi­bral­tar i Eu­ropa… Dalej

Dro­dzy Czy­tel­nicy „Drogi”!

Nie­dawno jesz­cze by­łam jedną z Was, by­łam w Wa­szym wieku!

Kiedy się po­czę­łam, moja mama miała 19 lat i nie była za­mężna. Mój tata miał 20 lat. Ist­niała jedna rzecz, którą wie­dzieli oboje: je­śli jest się w ciąży, to po to, aby mo­gło… Dalej

Góra śmie­chu

15 maja

Dziś wy­cho­waw­czyni oznaj­miła nam, że otrzy­mamy świeżą krew. Na chwilę za­pa­dła gro­bowa ci­sza, ja­kiej na ogół w na­szej kla­sie nie bywa. Do­piero po dłuż­szej chwili, gdy oka­zało się, że nie cho­dzi o żadną trans­fu­zję, znów za­pa­no­wało roz­luź­nie­nie. „Świeżą krwią” bę­dzie nowy na­uczy­ciel od nie­miec­kiego!… Dalej

Oceny koń­cowe wy­sta­wione, w szkole pa­nuje nie­mal lu­zacka at­mos­fera. Nie mo­żesz się już do­cze­kać świa­dec­twa i wy­jazdu na wa­ka­cje? Sło­neczna Chor­wa­cja, Bał­tyk, bab­cia na wsi – każda wy­prawa może oka­zać się po­dróżą ży­cia! I na­wet je­śli ogra­ni­czają Cię fun­du­sze, nie mu­sisz od razu prze­kre­ślać wa­ka­cyj­nych pla­nów. Jak… Dalej

Re­gina Brett, ame­ry­kań­ska au­torka książki pt. „Bóg ni­gdy nie mruga”, opo­wiada, jak przez długi czas uwa­żała, że Bóg mu­siał mru­gnąć aku­rat w mo­men­cie, kiedy się uro­dziła. Przez tę chwilę Bo­żej nie­uwagi au­torka miała mieć rze­komo nie­ła­twe ży­cie. Jed­nak póź­niej Re­gina zmie­nia zda­nie i stwier­dza, że On ni­gdy nie… Dalej

Czy można przej­rzeć się w mó­zgu in­nej osoby jak w lu­strze? A ra­czej: od­zwier­cie­dlić? Można, a na­wet jest to wska­zane, je­śli za­leży nam na stwo­rze­niu re­la­cji. Dzięki neu­ro­nom lustrzanym.

Neu­rony lu­strzane to szcze­gólny ro­dzaj ko­mó­rek mó­zgo­wych. Uak­tyw­niają się wtedy, gdy do mó­zgu do­cho­dzą bez­po­śred­nie bodźce po­bu­dza­jące… Dalej

Każda grupa lu­dzi może wy­two­rzyć wła­sny ję­zyk. Czę­sto jest po­trzebny, bywa za­bawny, a jego ważną funk­cją jest, że łą­czy człon­ków grupy. Pro­blem z „ko­ścio­ło­wym” ję­zy­kiem po­ja­wia się wtedy, gdy za­czy­namy uży­wać słów wy­try­chów, za któ­rymi nie wia­domo, co się kryje. Kiedy sta­jemy się nie­zro­zu­miali dla wszyst­kich prócz swo­jej wspól­noty.… Dalej

Strona 1 z 41234

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: