Rok 2017

ŚDM w Kra­ko­wie już dawno za nami, ale wspo­mnie­nia ra­do­snych, mo­dlą­cych się piel­grzy­mów są wciąż żywe w ser­cach wielu star­szych osób.

Pierw­szy raz go­ści­łam piel­grzy­mów w cza­sie Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Czę­sto­cho­wie. Byli to trzej uro­czy, sym­pa­tyczni i we­seli Fran­cuzi. Bar­dzo mile ich wspo­mi­nam. W… Dalej

Z ks. Ar­ka­diu­szem Pa­śni­kiem roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz Nie­czę­sto się zda­rza, aby ksiądz pi­sał powieści...

– Kiedy po­czu­łem po­wo­ła­nie, bar­dzo mnie urze­kło, że Pan Je­zus nie ma go­to­wego po­my­słu na dru­giego czło­wieka. Ta­kiego po­my­słu ad hoc: żyj tak, rób to, po­stę­puj w ten spo­sób. Pan Bóg bar­dziej za­pra­sza niż… Dalej

Z o. Mar­kiem Roz­pło­chow­skim OP, pro­wa­dzą­cym dusz­pa­ster­stwo mło­dzieży szkół śred­nich „Przy­stań”, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz

Opie­ku­jąc się dusz­pa­ster­stwem mło­dzieży, spo­tyka Oj­ciec za­pewne wspa­nia­łych mło­dych lu­dzi, któ­rzy się mo­dlą i cho­dzą do ko­ścioła. Czy to zna­czy, że wszy­scy są grzeczni? Jaka mło­dzież przy­cho­dzi do duszpasterstwa?

Różna. Na szczę­ście. Gdyby wszy­scy byli… Dalej

Wi­dzia­łam w in­ter­ne­cie taki mem. Dwóch chło­pa­ków sie­dzi na ka­na­pie. Wo­kół po­roz­rzu­cane pa­pie­rosy, na stole puszka z pi­wem. Pa­no­wie ubrani nie­chluj­nie, wy­dają się zbla­zo­wani i bar­dzo znu­dzeni. Ten w dre­sie mówi do kum­pla: – Ej, Kuba, zróbmy coś sza­lo­nego! – Ok, chodźmy do ko­ścioła – od­po­wiada… Dalej

Przy­godę z że­glar­stwem za­częła, ma­jąc za­le­d­wie pięć lat. Pod­czas wa­ka­cji w Gdyni ob­ser­wo­wała zma­ga­nia dzieci pod­czas re­gat Ni­vea Błę­kitne Ża­gle. Na­ta­lia Sta­wiar­ska, dzięki wspar­ciu ro­dzi­ców, ma­rze­nie o pły­wa­niu jed­no­oso­bową łódką szybko wcie­liła w ży­cie. Je­sie­nią tego sa­mego roku Na­ta­lia roz­po­częła tre­ningi w war­szaw­skim klu­bie MKS… Dalej

Z Mi­ko­ła­jem Ka­pu­stą, twórcą vloga „Do­bra No­wina”, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz

Dla­czego chrzcimy dzieci? Dla­czego mo­dlimy się do Ma­ryi? Jak roz­po­znać wolę Bożą? Czy nie­wie­rzący będą zba­wieni? To tylko nie­które z te­ma­tów, po­ru­sza­nych przez Cie­bie na vlogu. Skąd po­mysł, by zo­stać ka­to­lic­kim vlogerem?

– Moje „vlo­go­wa­nie” po­wstało w bar­dzo… Dalej

Za­częło się od ka­ba­retu. Dziś trzy ma­tu­rzystki pod szyl­dem Mary’s Fa­shion two­rzą modę ma­ryjną. In­spi­rują ró­wie­śniczki do ubie­ra­nia się tak, jak przy­stoi naj­pięk­niej­szym cór­kom Boga.

Po­mysł na Mary’s Fa­shion zro­dził się spon­ta­nicz­nie w gło­wach trzech ma­tu­rzy­stek: Eli Ja­siny, Kasi Dzia­dek i Ka­ro­liny Ol­brycht. Wszyst­kie na­leżą do Ru­chu… Dalej

„Nie szata zdobi czło­wieka” – mówi przy­sło­wie. A z dru­giej strony – „jak cię wi­dzą, tak cię pi­szą”. Wy­gląd jest ważny i ma wpływ na na­sze sa­mo­po­czu­cie. Je­śli spę­dzasz cały dzień w pi­ża­mie, czu­jesz się nie­atrak­cyj­nie. Trud­niej Ci wtedy się za­brać do na­uki czy pracy. Dla­tego lu­bimy… Dalej

W trak­cie (nie)sławnego „czar­nego pro­te­stu” pa­dło wiele słów, opi­su­ją­cych abor­cję jako coś nie­szko­dli­wego, nie­kiedy ko­niecz­nego. Coś, co po­winno być praw­nie do­zwo­lone. Pro­blem w tym, że więk­szość przed­sta­wio­nych ar­gu­men­tów była nie­praw­dziwa i zwy­czaj­nie nie­lo­giczna. Prze­ciw­sta­wia­jąc się im, trzeba wy­stą­pić nie tylko w obro­nie ży­cia, ale rów­nież w … Dalej

Py­tano nas, czy można po­ko­chać cu­dze dziecko. Ja­kie cu­dze? On jest nasz.

Za­wsze mó­wi­li­śmy, że chcemy mieć troje dzieci. O Zu­zię sta­ra­li­śmy się trzy lata, o ko­lejne dziecko – pięć-sześć lat, za­nim pod­ję­li­śmy de­cy­zję, że bę­dzie to droga ad­op­cji. Po­tem trzeba było roz­po­cząć pro­ces ad­op­cyjny, który tro­chę… Dalej

O abor­cji, cier­pie­niu i po­trze­bie prze­ba­cze­nia z Ju­styną Ga­jos roz­ma­wia Mag­da­lena Urlich. Ju­styna pra­cuje w Fun­da­cji „Je­den z Nas” i jest ko­or­dy­na­torką Po­radni Bio­etycz­nej w Krakowie.

Fe­mi­nistki mó­wią, że ich ciało to ich sprawa. Dla­czego nie można się zgo­dzić z ta­kim stwierdzeniem?

–… Dalej

Moab to hi­sto­ryczna kra­ina nad Mo­rzem Mar­twym, na te­re­nie dzi­siej­szej Jor­da­nii. W sta­ro­żyt­no­ści miesz­kali tam Mo­abici, lud pod­bity przez woj­ska izra­el­skie. To na­ród, który po­wstał z ka­zi­rod­czego związku Lota z jego dwoma cór­kami. Ży­dom nie wolno było wcho­dzić w żadne re­la­cje z Mo­abi­tami a … Dalej

Vi­deo z pio­senką „Apa­reka” po­wstało w gru­ziń­skiej wio­sce. Urze­kło in­ter­nau­tów od Azji po Ameryki.

„Man­dili” to we­lon, ele­ment lu­do­wego stroju Gru­zi­nek. Trio od­kry­łam w li­sto­pa­dzie 2016 r. Ktoś ze zna­jo­mych udo­stęp­nił na Fa­ce­bo­oku film. Trzy dziew­czyny sty­li­zo­wane „na lu­dowo” idą ulicą wio­ski. W tle góry.… Dalej

A ty? Co za­ko­piesz w ogródku dla ko­lej­nych pokoleń?

Sztorm wy­rzuca ją na plażę. W środku znaj­duje się list, naj­le­piej mi­ło­sny lub z mapą do­tar­cia do skarbu. To ona – za­kor­ko­wana bu­telka z ta­jem­ni­czym zwo­jem per­ga­minu. Zwy­kle jest głów­nym bo­ha­te­rem hi­sto­rii, które dzieją się na prze­strzeni… Dalej

Ko­chała Boga, lu­dzi i ży­cie. Wła­śnie zo­stała wo­lon­ta­riuszką w Bo­li­wii. Po mie­siącu pracy zo­stała tam za­mor­do­wana. Miała za­le­d­wie 25 lat.

He­lena Kmieć po­cho­dziła z Li­biąża. Za wy­bitne osią­gnię­cia w na­uce otrzy­mała sty­pen­dium i moż­li­wość na­uki w pre­sti­żo­wym ka­to­lic­kim li­ceum w Wiel­kiej Bry­ta­nii.… Dalej

Strona 1 z 3123

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: