Rok 2017

Wszy­scy chyba sły­szeli o gru­pie przy­ja­ciół, która prze­mie­rza świat ko­lo­ro­wym bu­si­kiem, od­wie­dza­jąc naj­pięk­niej­sze za­kątki na­szej pla­nety. Jak za­częła się hi­sto­ria „Bu­sem przez świat”? Grupa stu­den­tów ku­piła sta­rego VW T3 i dała mu dru­gie ży­cie. Cho­ciaż bus był w opła­ka­nym sta­nie, ekipa ob­rała cel: Gi­bral­tar i Eu­ropa… Dalej

Dro­dzy Czy­tel­nicy „Drogi”!

Nie­dawno jesz­cze by­łam jedną z Was, by­łam w Wa­szym wieku!

Kiedy się po­czę­łam, moja mama miała 19 lat i nie była za­mężna. Mój tata miał 20 lat. Ist­niała jedna rzecz, którą wie­dzieli oboje: je­śli jest się w ciąży, to po to, aby mo­gło… Dalej

Góra śmie­chu

15 maja

Dziś wy­cho­waw­czyni oznaj­miła nam, że otrzy­mamy świeżą krew. Na chwilę za­pa­dła gro­bowa ci­sza, ja­kiej na ogół w na­szej kla­sie nie bywa. Do­piero po dłuż­szej chwili, gdy oka­zało się, że nie cho­dzi o żadną trans­fu­zję, znów za­pa­no­wało roz­luź­nie­nie. „Świeżą krwią” bę­dzie nowy na­uczy­ciel od nie­miec­kiego!… Dalej

Oceny koń­cowe wy­sta­wione, w szkole pa­nuje nie­mal lu­zacka at­mos­fera. Nie mo­żesz się już do­cze­kać świa­dec­twa i wy­jazdu na wa­ka­cje? Sło­neczna Chor­wa­cja, Bał­tyk, bab­cia na wsi – każda wy­prawa może oka­zać się po­dróżą ży­cia! I na­wet je­śli ogra­ni­czają Cię fun­du­sze, nie mu­sisz od razu prze­kre­ślać wa­ka­cyj­nych pla­nów. Jak… Dalej

Re­gina Brett, ame­ry­kań­ska au­torka książki pt. „Bóg ni­gdy nie mruga”, opo­wiada, jak przez długi czas uwa­żała, że Bóg mu­siał mru­gnąć aku­rat w mo­men­cie, kiedy się uro­dziła. Przez tę chwilę Bo­żej nie­uwagi au­torka miała mieć rze­komo nie­ła­twe ży­cie. Jed­nak póź­niej Re­gina zmie­nia zda­nie i stwier­dza, że On ni­gdy nie… Dalej

Czy można przej­rzeć się w mó­zgu in­nej osoby jak w lu­strze? A ra­czej: od­zwier­cie­dlić? Można, a na­wet jest to wska­zane, je­śli za­leży nam na stwo­rze­niu re­la­cji. Dzięki neu­ro­nom lustrzanym.

Neu­rony lu­strzane to szcze­gólny ro­dzaj ko­mó­rek mó­zgo­wych. Uak­tyw­niają się wtedy, gdy do mó­zgu do­cho­dzą bez­po­śred­nie bodźce po­bu­dza­jące… Dalej

Każda grupa lu­dzi może wy­two­rzyć wła­sny ję­zyk. Czę­sto jest po­trzebny, bywa za­bawny, a jego ważną funk­cją jest, że łą­czy człon­ków grupy. Pro­blem z „ko­ścio­ło­wym” ję­zy­kiem po­ja­wia się wtedy, gdy za­czy­namy uży­wać słów wy­try­chów, za któ­rymi nie wia­domo, co się kryje. Kiedy sta­jemy się nie­zro­zu­miali dla wszyst­kich prócz swo­jej wspól­noty.… Dalej

Wy­słu­cha­łam w ży­ciu wielu ka­zań. Mia­łam szczę­ście i tra­fia­łam ra­czej na do­brych mów­ców. Nie­które z ho­mi­lii pa­mię­tam do dziś. Lu­bię zwłasz­cza, kiedy księża od­wo­łują się do li­te­ra­tury. Po­doba mi się rów­nież wy­ja­śnia­nie re­aliów, w ja­kich żyli bi­blijni bo­ha­te­ro­wie. Pe­wien ksiądz gło­sił ho­mi­lię na pod­sta­wie przy­po­wie­ści o… Dalej

Z Alek­san­drą Płusą, pierw­szą ko­bietą ma­szy­ni­stą w PKP In­ter­city, roz­ma­wia Agata Gołda.

Dla­czego wy­brała Pani za­wód maszynisty?

– Do­ra­sta­łam w ko­le­jo­wej at­mos­fe­rze. Mój tata jest ma­szy­ni­stą od po­nad 35 lat. Za­wsze fa­scy­no­wała mnie jego praca, w któ­rej każdy dzień wy­da­wał się inny. Gdy wra­cał ze służby, wy­py­ty­wa­łam… Dalej

Nie ustę­pu­jesz w dys­ku­sjach ani na krok? Twoje za­wsze musi być na wierz­chu? Sztuka nie po­lega na tym, żeby za wszelką cenę udo­wad­niać dru­giej stro­nie błąd. Ale na tym, by wy­słu­chać jej zda­nia i zro­zu­mieć jej punkt widzenia.

Wielu z nas są­dzi, że ma ra­cję we wszyst­kim… Dalej

Po­trzebne: ener­gia, chęć do pracy i po­mysł na ini­cja­tywę w oko­licy. Re­zul­tat przej­dzie twoje naj­śmiel­sze oczekiwania.

Aka­de­mia Li­de­rów działa w ra­mach Fun­da­cji Świę­tego Mi­ko­łaja. – Jest skie­ro­wana do mło­dzieży w wieku 16–19 lat, chcą­cej roz­wi­jać się i zmie­niać swoje lo­kalne śro­do­wi­sko – wy­ja­śnia Ka­ro­lina Ka­zuła,… Dalej

Wi­taj­cie! W tym nu­me­rze „Drogi” zaj­mu­jemy się hej­tin­giem. Słowo to po­cho­dzi od an­giel­skiego cza­sow­nika „hate” i ozna­cza nie­na­wiść. Tłu­ma­czone jest jako kry­ty­ko­wać, mi­nu­so­wać, nie­na­wi­dzić. Nie­któ­rzy na­zy­wają hejt mową nie­na­wi­ści. Hej­ting zwy­kle ob­ja­wia się ne­ga­tyw­nymi ko­men­ta­rzami bez me­ry­to­rycz­nego uza­sad­nie­nia. Wy­star­czy wejść do in­ter­netu, by prze­ko­nać się, że (po­zorna!) ano­ni­mo­wość… Dalej

ŚDM w Kra­ko­wie już dawno za nami, ale wspo­mnie­nia ra­do­snych, mo­dlą­cych się piel­grzy­mów są wciąż żywe w ser­cach wielu star­szych osób.

Pierw­szy raz go­ści­łam piel­grzy­mów w cza­sie Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w Czę­sto­cho­wie. Byli to trzej uro­czy, sym­pa­tyczni i we­seli Fran­cuzi. Bar­dzo mile ich wspo­mi­nam. W… Dalej

Z ks. Ar­ka­diu­szem Pa­śni­kiem roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz Nie­czę­sto się zda­rza, aby ksiądz pi­sał powieści...

– Kiedy po­czu­łem po­wo­ła­nie, bar­dzo mnie urze­kło, że Pan Je­zus nie ma go­to­wego po­my­słu na dru­giego czło­wieka. Ta­kiego po­my­słu ad hoc: żyj tak, rób to, po­stę­puj w ten spo­sób. Pan Bóg bar­dziej za­pra­sza niż… Dalej

Z o. Mar­kiem Roz­pło­chow­skim OP, pro­wa­dzą­cym dusz­pa­ster­stwo mło­dzieży szkół śred­nich „Przy­stań”, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz

Opie­ku­jąc się dusz­pa­ster­stwem mło­dzieży, spo­tyka Oj­ciec za­pewne wspa­nia­łych mło­dych lu­dzi, któ­rzy się mo­dlą i cho­dzą do ko­ścioła. Czy to zna­czy, że wszy­scy są grzeczni? Jaka mło­dzież przy­cho­dzi do duszpasterstwa?

Różna. Na szczę­ście. Gdyby wszy­scy byli… Dalej

Strona 1 z 3123

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: