Rok 2017

Roz­po­czę­cie roku szkol­nego już dawno za nami. Skoń­czyła się wa­ka­cyjna laba. Czas po­wró­cić do szkol­nej rze­czy­wi­sto­ści. Wdro­żyć się w od­py­ty­wa­nie, kart­kówki i kla­sówki. Pa­mię­tać o od­ra­bia­niu za­dań do­mo­wych. W tym nu­me­rze pi­szemy o re­la­cjach w kla­sie. W szkole spę­dza­cie więk­szość dnia. Po­my­śl­cie o… Dalej

Na pol­skim pani za­dała dwa za­da­nia. Od­ro­bi­łem w domu oba, a na lek­cji wy­darła się na mnie (nikt ni­gdy tak na mnie nie krzy­czał), że zro­bi­łem o jedno za dużo, dru­gie mamy ro­bić na lek­cji, więc do­staję je­dynkę. Za­py­ta­łem, dla­czego do­staję je­dynkę za od­ro­bione za­da­nie, a … Dalej

Mieli na­dzieję, że zo­staną zrzu­ceni na te­ren Pol­ski, gdy na­dej­dzie go­dzina wy­zwo­le­nia kraju spod oku­pa­cji. Tym­cza­sem Bry­tyj­czycy nie wy­słali 1. Sa­mo­dziel­nej Bry­gady Spa­do­chro­no­wej ge­ne­rała Sta­ni­sława So­sa­bow­skiego na po­moc Po­wsta­niu War­szaw­skiemu. Skie­ro­wali ją do Ho­lan­dii, gdzie wy­krwa­wiała się we wrze­śniu 1944 r. w walce z Niem­cami o most… Dalej

Kiedy ko­bieta do­wia­duje się, że jest w ciąży, serce ma­łego czło­wieczka już bije. W ukry­ciu roz­wija się ma­leńka istotka. Ko­lor oczu, wło­sów, kar­na­cja skóry zo­stały już okre­ślone. Po­dob­nie jak wzrost, który nowy czło­wiek osiągnie.

Hi­sto­ria ży­cia każ­dego czło­wieka za­czyna się w mo­men­cie za­płod­nie­nia, czyli po­łą­cze­nia plem­nika (mę­skiej… Dalej

Po­wta­rzasz słówka z an­giel­skiego, tre­nu­jesz siat­kówkę, an­ga­żu­jesz się w wo­lon­ta­riat? Bez względu na to, co chcesz osią­gnąć, po­trzebna ci jest mo­ty­wa­cja i silna wola. Jak ją wzmac­niać, by iść pro­sto do celu?

Siła woli to rów­nież umie­jęt­ność wi­zu­ali­za­cji od­le­głego celu. W gło­wie two­rzymy ob­raz tak… Dalej

Bi­blio­teka Ja­giel­loń­ska to naj­star­sza uni­wer­sy­tecka bi­blio­teka w Pol­sce, ma­jąca cha­rak­ter na­ro­dowy. Jej po­czątki się­gają XIV w. Przez czy­tel­ni­ków na­zy­wana Ja­giel­lonką. Dy­rek­tor Ka­rol Es­tre­icher (1868−1905) okre­ślił ją jako Bi­blio­theca Pa­tria (Bi­blio­teka Oj­czy­sta). Wiele to­mów otrzy­mała w da­rze. Pro­fe­so­ro­wie na łożu śmierci za­pi­sy­wali jej swoje księ­go­zbiory. Chcieli, by ko­rzy­stali z… Dalej

Jest naj­star­szą bi­blio­teką uni­wer­sy­tecką w Pol­sce. Zbu­do­wana zo­stała na polu, na któ­rym kie­dyś ro­sły ziem­niaki. Ma 25 ty­sięcy czy­tel­ni­ków. Rocz­nie wy­po­ży­cza 400 ty­sięcy książek.

Bi­blio­teka Ja­giel­loń­ska (BJ) kryje w so­bie bo­gac­two słów i my­śli. Znaj­duje się w cen­trum Kra­kowa. Roz­miar gma­chu po­cząt­kowo przy­tła­cza. Po le­wej stro­nie… Dalej

Zna­cie wiersz Sło­wac­kiego pt. „Grób Aga­mem­nona”? Moja ko­le­żanka nie znała. Dla­tego na spraw­dzia­nie z pol­skiego bły­snęła wła­sną wer­sją ty­tułu: „Gruba Mem­nona”. Do­stała pałę.

Być „oczy­ta­nym” to mieć wie­dzę, kom­pe­ten­cje i bły­sko­tliwą ri­po­stę. Czy­ta­nie spra­wia, że po­sze­rzamy ho­ry­zonty, roz­wi­jamy wy­obraź­nię, wzbo­ga­camy słow­nic­two. Kiedy ktoś wciąga nas w dys­ku­sję… Dalej

Pa­trzę za okno i wszystko aż krzy­czy, że lato w pełni. Co dzień o pią­tej rano bu­dzi mnie śpiew pta­ków i wschód słońca. Po­zwa­lam, żeby pro­mie­nie za­gląd­nęły mi w oczy, biorę głę­boki wdech i ob­ser­wuję bu­dzące się do ży­cia są­siedz­two. Ci­sza, spo­kój. Dzię­kuję Bogu,… Dalej

Na­leży do źró­deł nie­od­na­wial­nych. Jak wę­giel – raz wy­do­byty, ni­gdy nie wraca na to samo miej­sce. Je­ste­śmy tego świa­domi. Dla­czego więc tak czę­sto go marnujemy?

Ko­he­let pi­sał: „Wszystko ma swój czas, i jest wy­zna­czona go­dzina na wszyst­kie sprawy pod nie­bem: Jest czas ro­dze­nia i czas umie­ra­nia, czas sa­dze­nia… Dalej

Z Krzysz­to­fem J. Kwiat­kow­skim, który or­ga­ni­zuje mło­dzie­żowe obozy prze­trwa­nia w Biesz­cza­dach, roz­ma­wia Jola Tęcza-Ćwierz

Skąd taki po­mysł na życie?

– Gdy by­łem li­ce­ali­stą – a był rok 1970 – za­czą­łem opusz­czać lek­cje, uda­wa­łem się do lasu i tam… szu­ka­łem sa­mego sie­bie. Taki mło­dzień­czy bunt. Któ­re­goś dnia obej­rza­łem… Dalej

Sie­dzisz w sa­mo­lo­cie i le­cisz na wy­ma­rzone wa­ka­cje. Za­pa­dasz się w miękki fo­tel i za­sy­piasz, bo lot po­trwa długo. Na­gle bu­dzą Cię krzyki pa­sa­że­rów. Ode­rwała się tylna część ma­szyny. Sa­mo­lot mocno pi­kuje. Na szczę­ście, pi­lo­towi udało się po­sa­dzić go na oce­anie. Wszy­scy oca­leli, ale mu­szą cze­kać… Dalej

Jadę do Po­zna­nia, by od­wie­dzić przy­ja­ciela z pod­sta­wówki. Nie wi­dzie­li­śmy się od kilku lat. Gdy tata zna­lazł pracę w War­sza­wie, mu­sia­łem prze­pro­wa­dzić się z ro­dzi­cami do sto­licy. Udało nam się pod­trzy­mać zna­jo­mość z Ka­ro­lem dzięki SMS-om i mailom.

Wła­śnie wje­chał na pe­ron mój po­ciąg. Po­ko­nuję… Dalej

Ule­ga­nie pre­sji grupy, nuda, po­trzeba ucieczki od co­dzien­no­ści czy chęć eks­pe­ry­men­to­wa­nia – te po­wody się­ga­nia po nar­ko­tyki czy do­pa­la­cze są mało roz­sądne. Nie są jed­nak bez zna­cze­nia. Za każ­dym kryje się ja­kaś nie­speł­niona potrzeba.

Wiele wia­domo o sub­stan­cjach psy­cho­ak­tyw­nych. Także o do­pa­la­czach i skut­kach ich za­ży­wa­nia. Czę­sto… Dalej

Z Ka­ro­liną Ulbrych, stre­etwor­kerką Pro­gramu Ak­tyw­no­ści Lo­kal­nej „Stre­etwork – od­kryj po­ten­cjał osie­dla” Miej­skiego Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej w Kra­ko­wie, roz­ma­wia Agata Gołda

Kim jest stre­etwor­ker?

– To pra­cow­nik uliczny, który spo­tyka się z oso­bami nie w biu­rze, ale w prze­strzeni pu­blicz­nej np. na klatce scho­do­wej w… Dalej

Strona 1 z 512345

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: