Rok 2016

Mo­je naj­trud­niej­sze do­świad­cze­nie PRZEBACZENIA BLIŹNIEMU do­ty­czy­ło ko­goś, kto mó­wił, że mnie ko­cha, a jed­nak po wie­lu la­tach wspól­ne­go by­cia ra­zem – zo­sta­wił mnie. Dłu­gi czas mo­je ser­ce ogar­nia­ła złość i żal.

Do­pó­ki nie zo­ba­czy­łam ich roz­mia­ru, mo­głam tyl­ko przy­glą­dać się prze­ba­cze­niu – jak zza szy­by. Wi­dzia­łam je, ale nie mo­głam ich prze­żyć.… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Re­dak­cyj­na bu­rza mó­zgów. Z ja­kim ob­ra­zem, gra­fi­ką ko­ja­rzy nam się prze­ba­cze­nie? Po­da­ne rę­ce, przy­tu­le­nie, bi­blij­ny syn mar­no­traw­ny – pierw­sze sko­ja­rze­nia. Szu­ka­my da­lej. Ro­sa, bo to ożyw­cza świe­żość. Bia­łe go­łę­bie – sym­bol nie­win­no­ści, czy­stych re­la­cji i in­ten­cji. Kar­ty do gry – no­we roz­da­nie. Drzwi al­bo kłód­ka, któ­rą trze­ba otwo­rzyć. Wy­so­ki mur… Czytaj dalej

Strona 7 z 7« Pierwsza...34567

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: