Rok 2016

Zo­sta­li roz­strze­la­ni, po­nie­waż w swo­im do­mu ukry­wa­li ośmiu Ży­dów. Wie­dzie­li jed­nak, na co się de­cy­du­ją. Zna­li ka­rę za po­moc – śmierć ukry­wa­ją­cych i ukry­wa­nych.

24 mar­ca 1944. Mar­ko­wa, wio­ska w woj. pod­kar­pac­kim. Lu­dzie śpią, bo słoń­ce jesz­cze nie wze­szło. Przed sto­ją­cy na ubo­czu dom pod­jeż­dża­ją czte­ry fur­man­ki z nie­miec­ki­mi żan­dar­ma­mi i funk­cjo­na­riu­sza­mi po­li­cji gra­na­to­wej. Wpa­da­ją do środ­ka. Za­bi­ja­ją… Czytaj dalej

Z Jaś­kiem Me­lą, zdo­byw­cą bie­gu­nów i za­ło­ży­cie­lem fun­da­cji, któ­ra wspie­ra oso­by po am­pu­ta­cjach, roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

Wie­rzy Pan w prze­zna­cze­nie?

– Ro­dzi­ce za­wsze uczy­li mnie, że każ­de do­świad­cze­nie ma sens. Dłu­go pod­cho­dzi­łem do te­go, jak do na­iw­nej fi­lo­zo­fii, któ­ra nie­wie­le zna­czy. Ob­wi­nia­łem świat, lu­dzi, Pa­na Bo­ga za to, jak wy­glą­da mo­je ży­cie. Do­pie­ro… Czytaj dalej

Ro­la Ko­ścio­ła Ka­to­lic­kie­go w na­szych dzie­jach by­wa re­du­ko­wa­na do in­sty­tu­cji re­pre­zen­tu­ją­cej ob­ce pań­stwo.

W ten spo­sób opi­sy­wa­ła go pro­pa­gan­da ko­mu­ni­stycz­na. Ko­ściół był dla Mo­skwy prze­szko­dą w bu­do­wa­niu ustro­ju ko­mu­ni­stycz­ne­go i for­ma­to­wa­niu umy­słów oby­wa­te­li. W po­ka­zo­wych pro­ce­sach w PRL-u ska­zy­wa­no du­chow­nych pod za­rzu­tem re­ali­za­cji po­li­ty­ki Sto­li­cy Apo­stol­skiej i „współ­pra­cy z wy­wia­dem ame­ry­kań­skim”, a pra­sa – pod­le­gła Par­tii –… Czytaj dalej

Przy­cho­dzi No­wak do Pa­na Bo­ga. – Bo­że, daj mi oku­la­ry, bo kiep­sko wi­dzę. – Oku­la­ry? – dzi­wi się Bóg. – Mo­gę dać ci zdro­we oczy, a ty chcesz tyl­ko no­we oku­la­ry…? To pa­ra­fra­za słów ks. Pio­tra Paw­lu­kie­wi­cza, mniej lub bar­dziej uda­na. Ra­czej mniej, bo dow­ci­pów to ja na pew­no opo­wia­dać nie… Czytaj dalej

Czas, któ­re­go tak się ba­li­śmy, nad­szedł nie­ubła­ga­nie. I oka­za­ło się, że wie­le z na­szych obaw by­ło zu­peł­nie nie­po­trzeb­nych. Nie, Ga­briel nie uro­dził się zdro­wy. Wszyst­ko, co po­ka­zy­wa­ły ba­da­nia, po­twier­dzi­ło się po je­go uro­dze­niu.

Ja­kub – ta­ta

Jed­ną z mo­ich obaw by­ło to, że nie wie­dzia­łem, jak za­re­agu­ję na je­go wi­dok. A gdy go zo­ba­czy­łem,… Czytaj dalej

0

Hej! Co się dzie­je?! Je­stem? Je­stem! Czu­ję mi­łość i ra­dość! Cu­dow­nie jest być!

9 dzień

Uff, jak się cie­szę. Prze­ci­ska­łem się przez ja­kiś wą­ski ko­ry­tarz, te­raz wresz­cie do­tar­łem na miej­sce. Czu­ję, że po­sie­dzę tu dłu­żej. Jest mi wy­god­nie i bez­piecz­nie. Szczę­ście aż mnie roz­pie­ra! A mo­że... ro­snę?

3 ty­dzień

Na­gle za­czę­ło pu­kać:… Czytaj dalej

Z ks. To­ma­szem Kan­ce­lar­czy­kiem z Fun­da­cji Ma­łych Stó­pek roz­ma­wia Jo­la Tę­cza-Ćwierz.

Dzień Świę­to­ści Ży­cia, jak ża­den in­ny, przy­po­mi­na o ko­niecz­no­ści dzia­ła­nia na rzecz naj­słab­szych i naj­bar­dziej bez­bron­nych. Ja­kie za­gro­że­nia wią­żą się z odej­ściem od sza­cun­ku do ży­cia i je­go war­to­ści?

– Brak sza­cun­ku do ży­cia wią­że się z go­dze­niem w war­tość ży­cia kon­kret­ne­go czło­wie­ka. Za­czy­na się od… Czytaj dalej

To mo­je pierw­sze go­dzi­ny

Je­stem naj­młod­szy z ca­łej ro­dzi­ny

Je­stem jak ma­łe zia­ren­ko

Czu­ję, że ży­ję, uro­snę wam pręd­ko!

Ja je­stem, ja czu­ję, ja ży­ję, mo­je ser­ce bi­je...

 

Na na na... Nu­cę so­bie pio­sen­kę... Ar­ki No­ego z głę­bo­kim prze­sła­niem o ży­ciu. Stwier­dzam, że jesz­cze nie je­stem za sta­ra na ta­kie mu­zycz­ne kli­ma­ty.:)… Czytaj dalej

Z Re­na­tą Urba­nik, ka­te­chet­ką, roz­ma­wia Aga­ta Goł­da.

By­cie ka­te­che­tą to po­wo­ła­nie, za­wód, mi­sja…?

– Ka­te­che­ta za swo­ją pra­cę do­sta­je wy­na­gro­dze­nie, wy­ko­nu­je okre­ślo­ne w umo­wie czyn­no­ści, więc jest to je­go za­wód. Jest do te­go przy­go­to­wa­ny po­przez pię­cio­let­nie stu­dia. Jed­nak wy­bie­ra­jąc ka­te­che­ty­kę ja­ko dru­gi kie­ru­nek, nie my­śla­łam, że bę­dę uczyć re­li­gii. By­łam wte­dy na dru­gim ro­ku… Czytaj dalej

„Akt do­ko­na­ny w 966 ro­ku jest po dziś dzień naj­waż­niej­szym i naj­bar­dziej de­cy­du­ją­cym po­su­nię­ciem po­li­tycz­no- -kul­tu­ro­wym w ca­łej hi­sto­rii Pol­ski” – na­pi­sał przed la­ty w swym „Ka­len­da­rzu hi­sto­rycz­nym”, wy­bit­ny hi­sto­ryk Je­rzy Ło­jek. Przy­ję­cie Chrztu św. przez księ­cia Miesz­ka I, mi­mo iż wy­da­rzy­ło się przed 1050 la­ty, ma swe kon­se­kwen­cje do dziś. I bę­dzie je mia­ło,… Czytaj dalej

Nie by­ło ła­two. W 1959 r. na proś­bę pol­skich bi­sku­pów (!) Ko­ściół za­ka­zał kul­tu Bo­że­go Mi­ło­sier­dzia. Na szczę­ście hi­sto­ria się od­wró­ci­ła i dziś ca­ły świat czy­ta za­pi­ski nie­wy­kształ­co­nej za­kon­ni­cy.

Kto mógł prze­wi­dzieć, że ma­ła He­len­ka, po­cho­dzą­ca z ubo­giej pol­skiej ro­dzi­ny (dzie­wię­cio­ro ro­dzeń­stwa!), zo­sta­nie zna­ną na ca­łym świe­cie świę­tą? Tyl­ko Pan Bóg. Świę­ta Fau­sty­na,… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Gdy pla­no­wa­li­śmy te­mat nu­me­ru o Bo­żym Mi­ło­sier­dziu, nie przy­szło mi do gło­wy, że sta­nie się on dla mnie in­spi­ra­cją do do­bre­go prze­ży­cia koń­ców­ki Wiel­kie­go Po­stu. A te­raz, kie­dy oglą­dam prób­ne wy­dru­ki, kłu­ją mnie w oczy pu­ste li­nij­ki na str. 6–7, za­re­zer­wo­wa­ne na „mój uczy­nek”. Ko­lej­ne wy­ma­ga­nie, ko­lej­na po­przecz­ka. Po pro­stu ide­al­ny… Czytaj dalej

JOASIA: Na dwa ty­go­dnie przed kon­cer­tem je­den z głów­nych so­li­stów się roz­cho­ro­wał. Szu­ka­li­śmy za­stęp­stwa. Od­po­wie­dział Łu­kasz, ale mógł do­łą­czyć do­pie­ro po ty­go­dniu. Zgo­dzi­łam się. Nie wie­dzia­łam, dla­cze­go nie mo­że wcze­śniej. Za­ufa­łam.

ŁUKASZ: Mia­łem za­pla­no­wa­ne week­en­do­we re­ko­lek­cje w mil­cze­niu. Nie chcia­łem z nich re­zy­gno­wać.

JOASIA: Od pierw­sze­go spo­tka­nia, czu­łam, że mu się po­do­bam. Pró­bo­wał… Czytaj dalej

Hi­sto­ria le­ga­li­za­cji abor­cji w USA to hi­sto­ria wiel­kie­go kłam­stwa i wiel­kiej ludz­kiej krzyw­dy. Hi­sto­ria tra­ge­dii, któ­ra po­chło­nę­ła wię­cej ist­nień ludz­kich niż II woj­na świa­to­wa.

21-let­nia roz­wie­dzio­na, bez­dom­na, prze­ra­żo­na dziew­czy­na za­cho­dzi w trze­cią cią­żę. Dwo­je wcze­śniej na­ro­dzo­nych dzie­ci prze­ka­za­ła ro­dzi­nom za­stęp­czym, to sa­mo pla­nu­je zro­bić z ma­leń­stwem, któ­re no­si pod ser­cem. Kon­tak­tu­je się z agen­cją ad­op­cyj­ną, a ta prze­ka­zu­je jej… Czytaj dalej

Kim bę­dziesz, gdy do­ro­śniesz?” – py­ta­li ro­dzi­ce i dziad­ko­wie. „Pio­sen­kar­ką, kwia­ciar­ką al­bo ste­war­de­są” – od­po­wia­da­łam. Osta­tecz­nie zo­sta­łam… bio­lo­giem i dzien­ni­kar­ką. Mo­gę te­raz świa­do­mie na­pi­sać: war­to do­brze wy­brać, bo etat na osiem go­dzin to nie­mal dwa ty­sią­ce go­dzin w pra­cy rocz­nie!

To bę­dą ba­na­ły, ale praw­dzi­we. Wy­bór za­wo­du to de­cy­zja, któ­rą mu­sisz pod­jąć.… Czytaj dalej

Strona 5 z 7« Pierwsza...34567

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: