Rok 2016

Od kil­ku lat miesz­kam w Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie abor­cja jest po­wszech­nie do­stęp­na. Ni­gdy nie my­śla­łam, że bę­dę ko­rzy­stać z tej moż­li­wo­ści. Kil­ka ty­go­dni przed ukoń­cze­niem stu­diów ma­gi­ster­skich do­wie­dzia­łam się o cią­ży.

Pła­ka­łam na zmia­nę ze szczę­ścia i smut­ku, a tak­że ze stra­chu. Jesz­cze te­go sa­me­go dnia po­wie­dzia­łam o dziec­ku mo­je­mu chło­pa­ko­wi (Hin­du­so­wi). On zro­bił wszyst­ko, by… Czytaj dalej

W dzi­siej­szych gra­ni­cach Pol­ski ma­my po­nad 400 zam­ków lub po­zo­sta­ło­ści po nich. Po­znaj­cie ich hi­sto­rię!

Pierw­sze pol­skie for­te­ce to gro­dy oto­czo­ne ziem­ny­mi wa­ła­mi, któ­re bro­ni­ły do­stę­pu do drew­nia­nych za­bu­do­wań miesz­kal­nych i go­spo­dar­czych. Pod­sta­wą ich obron­no­ści by­ła do­bra lo­ka­li­za­cja: z nie­za­leż­nym do­stę­pem do wo­dy pit­nej, z opar­ciem w po­sta­ci rze­ki lub je­zio­ra. Do te­go czę­sto umiesz­cza­no… Czytaj dalej

La­to za pa­sem! Jesz­cze tyl­ko kil­ka dni i bę­dzie moż­na wy­ru­szyć, by po­zna­wać no­we miej­sca i lu­dzi. Wa­ka­cje mu­szą być go­rą­ce, dłu­uuuugie i peł­ne przy­gód. A ta­kie z pew­no­ścią bę­dą mie­li ci, któ­rzy wy­ru­szą w... Pol­skę. Pro­po­nu­je­my Wam nie­zwy­kłą mi­sję: zam­ki! Z ar­ty­ku­łu Mi­cha­ła Nie­niew­skie­go do­wie­cie się m.in, że w gra­ni­cach dzi­siej­szej Pol­ski jest aż 400 zam­ków!… Czytaj dalej

Rok te­mu na­krę­ci­li film pt. Szturm i wy­sła­li na kon­kurs „Po­móż oca­lić ży­cie bez­bron­ne­mu” or­ga­ni­zo­wa­ny przez Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka. Obej­rza­ła go pew­na ko­bie­ta, któ­ra za­sta­na­wia­ła się nad abor­cją. Film po­mógł otwo­rzyć jej oczy. Dziec­ko ży­je.

Człon­ko­wie Ka­to­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży w Że­le­cho­wie nie spo­czę­li na lau­rach. W tym ro­ku po­now­nie wzię­li udział… Czytaj dalej

Na Ma­da­ga­ska­rze lu­dzie pi­ją ście­ki! I umie­ra­ją. Nie trze­ba wie­le, aby to zmie­nić. Wy­star­czy, byś miał otwar­te ser­ce, my pod­po­wie­my ci, co mo­żesz zro­bić!

W Mam­pi­ko­ny, naj­bied­niej­szym re­jo­nie Ma­da­ga­ska­ru, źró­dło wo­dy do pi­cia to czę­sto zbior­nik ze sto­ją­cą, męt­ną cie­czą, w któ­rej roz­kła­da­ją się śmie­ci. Zbior­nik, w któ­rym wła­śnie pół wsi wy­pra­ło swo­je ubra­nia… Czytaj dalej

Czy w ży­ciu wszyst­kie­go trze­ba spró­bo­wać? Z pa­nią Agniesz­ką Bo­is­se, psy­cho­lo­giem i psy­cho­te­ra­peu­tą z Kli­ni­ki Mał­żeń­skiej przy Ma­ło­pol­skim Cen­trum Psy­cho­te­ra­pii, roz­ma­wia Mar­cin No­wak.

Mo­ja ko­le­żan­ka al­bo mój ko­le­ga się sa­mo­oka­le­cza. Jak mo­gę po­móc, gdzie szu­kać po­mo­cy?

– War­to po­my­śleć o oso­bie do­ro­słej, do któ­rej mo­że­my się zwró­cić z tym pro­ble­mem, na­wet je­śli nie są to ro­dzi­ce.… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

W tym nu­me­rze „Dro­gi” po­dej­mu­je­my trud­ny te­mat sa­mo­oka­le­cza­nia. Być mo­że dla więk­szo­ści z nas jest nie­zro­zu­mia­łe, jak moż­na sa­me­mu so­bie za­da­wać ból. Jed­nak oso­bom, któ­re do­ko­nu­ją sa­mo­oka­le­czeń, cier­pie­nie fi­zycz­ne po­ma­ga upo­rać się z czymś, co drę­czy bar­dziej, co du­żo bar­dziej bo­li – ze smut­kiem du­szy. Ka­le­czą się, gdy czu­ją bez­rad­ność,… Czytaj dalej

O trzech po­wsta­niach ślą­skich każ­dy uczy się w szko­le. Ale aż czte­ry po­wsta­nia wiel­ko­pol­skie? In­su­rek­cja nad Baj­ka­łem czy w Sej­nach? A jed­nak.

Przez ca­ły okres za­bo­rów na te­re­nie Pol­ski wy­bu­cha­ły po­wsta­nia – gdy tyl­ko po­ja­wia­ły się sprzy­ja­ją­ce wa­run­ki, by wy­stą­pić prze­ciw za­bor­com. Nie­któ­re by­ły roz­pacz­li­wy­mi zry­wa­mi, in­ne, na­wet prze­gra­ne, mia­ły zna­cze­nie dla cią­gle ży­wej świa­do­mo­ści na­ro­do­wej Po­la­ków.… Czytaj dalej

Do tej po­ry by­ło oczy­wi­ste, że nie­do­szłych sa­mo­bój­ców w mia­rę moż­li­wo­ści trze­ba ra­to­wać, za­opie­ko­wać się ni­mi tak, aby po­rzu­ci­li myśl o śmier­ci. Obec­nie co­raz wię­cej osób uwa­ża, że w sa­mo­bój­stwie nie tyl­ko nie na­le­ży prze­szka­dzać, ale wręcz po­win­no się w nim po­móc.

Oczy­wi­ście nie mó­wią oni o sa­mo­bój­stwie, tyl­ko o eu­ta­na­zji, czy­li (z grec­kie­go) „do­brej śmier­ci”.… Czytaj dalej

Cześć! Na­zy­wam się Jo­seph Gul­li­ford, po­cho­dzę z Lon­dy­nu i je­stem wo­lon­ta­riu­szem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży – Kra­ków 2016! To już mo­ja dru­ga przy­go­da z ŚDM. Wszyst­ko za­czę­ło się w Ma­dry­cie w 2011 ro­ku. Cho­ciaż nie mo­głem być w Rio trzy la­ta te­mu, to ma­jąc w pa­mię­ci re­we­la­cyj­ny czas spę­dzo­ny w Hisz­pa­nii, wiem, że w lip­cu cze­ka­ją nas eks­cy­tu­ją­ce dwa ty­go­dnie!… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Ja­ko stu­dent­ka, pod­czas wa­ka­cyj­nych wo­ja­ży, tra­fi­łam we fran­cu­skie Al­py, do klasz­to­ru Tra­pi­stów. To za­kon o naj­bar­dziej su­ro­wej re­gu­le w ca­łym Ko­ście­le: to­tal­na izo­la­cja od świa­ta, mil­cze­nie, post oraz mo­dli­twa i pra­ca fi­zycz­na. W cią­gu dnia mni­si mo­gą po­ro­zu­mie­wać się ze so­bą tyl­ko w ra­zie naj­wyż­szej ko­niecz­no­ści. Sie­dem ra­zy dzien­nie zbie­ra­ją się w ko­ście­le na… Czytaj dalej

3 ma­ja 1946 ro­ku, świę­to uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji. Wy­da­wa­ło się, że w po­wo­jen­nej Pol­sce bę­dzie to ra­do­sny dzień. No­wa wła­dza po­sta­no­wi­ła jed­nak ina­czej.

Już od ra­na do ko­ścio­ła Ma­riac­kie­go w Kra­ko­wie zbli­ża­ły się od­święt­nie ubra­ne gru­py. Har­ce­rze ma­sze­ro­wa­li z wer­bla­mi, mło­dzież szkol­na i stu­den­ci ze sztan­da­ra­mi. Po raz pierw­szy od za­koń­cze­nia woj­ny i wy­pę­dze­nia Niem­ców Po­la­cy chcie­li uro­czy­ście uczcić trze­cio­ma­jo­we świę­to. Jesz­cze nie wie­dzie­li,… Czytaj dalej

Z księ­dzem Ja­nem Kacz­kow­skim roz­ma­wia Piotr Żył­ka.

Kim jest i skąd się wziął Jan Kacz­kow­ski?

– To dość kar­ko­łom­na sztu­ka py­tać Ja­na Kacz­kow­skie­go, kim jest i skąd się wziął. Nie mam wąt­pli­wo­ści, że wszyst­ko za­wdzię­czam swo­jej ro­dzi­nie, a zwłasz­cza ro­dzi­com. Mój dom był do­mem peł­nym mi­ło­ści, sza­leń­stwa i otwar­to­ści.

Gdy­bym miał go okre­ślić tyl­ko… Czytaj dalej

Szu­kasz au­to­ry­te­tu? Wy­bierz oso­bę, któ­ra po­ka­że ci men­tal­ność ZWYCIĘZCY!

Ro­dzi­ce (53 proc.) i św. Jan Pa­weł II (47 proc.) to naj­więk­sze au­to­ry­te­ty pol­skiej mło­dzie­ży*. Na­uczy­cie­le są wzo­ra­mi dla 4 proc. mło­dych lu­dzi, a po­li­ty­cy… Ci zna­leź­li się na sa­mym koń­cu li­sty: 3 proc. dla Le­cha Wa­łę­sy, je­den punkt dla Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go i jesz­cze mniej dla Do­nal­da… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Sło­wo „au­to­ry­tet” uży­wa­ne jest czę­sto. Mó­wi­my, że ktoś „zy­sku­je au­to­ry­tet”, „jest au­to­ry­te­tem”, „tra­ci au­to­ry­tet”. Zna­ne jest sfor­mu­ło­wa­nie: „upa­dek au­to­ry­te­tów”.

Dla ma­łe­go dziec­ka nie­pod­wa­żal­nym au­to­ry­te­tem są ro­dzi­ce. Bez za­strze­żeń przyj­mu­je wszyst­ko, co mó­wią. Po la­tach do­ro­śli nie ma­ją już tak ła­two. Ich do­ra­sta­ją­cy syn czy cór­ka za­czy­na kry­ty­ko­wać lub… Czytaj dalej

Strona 4 z 7« Pierwsza...23456...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: