Rok 2016

Od wy­bu­chu II woj­ny świa­to­wej mi­nę­ło 77 lat. 1. wrze­śnia słu­cha­my wy­ją­cych sy­ren, 17. wspo­mi­na­my atak bol­sze­wi­ków. Ja­ka jest na­sza pa­mięć o tam­tych wy­da­rze­niach? I czy na pew­no wszyst­kie na­le­żą do prze­szło­ści? Te­mat II woj­ny świa­to­wej od ja­kie­goś cza­su jest co­raz bar­dziej obec­ny w kul­tu­rze. Po­wsta­ją fil­my, se­ria­le, re­kon­struk­cje.

Tak jak by­śmy po­trze­bo­wa­li… Czytaj dalej

Dr Wan­da Pół­taw­ska przez 4 la­ta by­ła więź­niar­ką obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go w Ra­vens­brück. Jej wspo­mnie­nia z tam­te­go cza­su prze­peł­nia ból, roz­pacz, tę­sk­no­ta za nor­mal­nym ży­ciem i wol­no­ścią. Po uwol­nie­niu w 1945 ro­ku pró­bo­wa­ła bez­sku­tecz­nie za­po­mnieć o nie­wo­li, eks­pe­ry­men­tach me­dycz­nych, ja­kim ją pod­da­wa­no, gło­dzie i stra­chu. Jed­nak to, co prze­ży­ła wciąż wra­ca­ło we śnie, wy­wo­łu­jąc dal­sze cier­pie­nie. Do­pie­ro, gdy… Czytaj dalej

Wie­lu z nas z sen­ty­men­tem spo­glą­da na pa­miąt­ki otrzy­ma­ne w dniu Pierw­szej Ko­mu­nii Świę­tej. By­wa, że naj­cen­niej­sza z nich gi­nie gdzieś na re­ga­le pod war­stwą ku­rzu…

Pi­smo Świę­te ma chy­ba każ­dy z nas. A do­świad­cze­nie mo­dli­twy Pi­smem Świę­tym? To już pew­nie nie. Ale gło­wa do gó­ry – każ­dy czas jest do­bry, że­by od­kryć w Bi­blii to, cze­go… Czytaj dalej

No­wy obiekt w cy­ber­świe­cie

Po­my­śleć, że jesz­cze kil­ka dni te­mu za­słu­cha­ny w fa­le Bał­ty­ku sie­dzia­łem na pla­ży. Dziś szum mo­rza za­stą­pił… głos wy­cho­waw­cy, a punk­tem ob­ser­wa­cyj­nym stał się pro­sto­kąt – kla­so­wa ta­bli­ca. Mar­na per­spek­ty­wa… choć na­uczy­cie­le twier­dzą, że sku­pia­nie na niej uwa­gi zwięk­sza wi­do­ki na przy­szłość! Po­czą­tek szko­ły to dla mnie trud­ny czas.… Czytaj dalej

Zdo­by­wa­nie wie­dzy to żmud­na pra­ca czy fa­scy­nu­ją­ca przy­go­da? Są szko­ły, w któ­rych zde­cy­do­wa­nie to dru­gie!

Wia­do­mo, że naj­wię­cej za­le­ży od na­uczy­cie­li i ich spo­so­bu pro­wa­dze­nia za­jęć. Jed­nak w nie­któ­rych szko­łach ca­ły pro­gram ma sprzy­jać te­mu, by by­ło bar­dziej twór­czo, a na­uka sta­wa­ła się pa­sją. Zna­cie ta­kie nie­ty­po­we szko­ły?

Szko­ły Mon­tes­so­ri

Szko­ły te­go ty­pu pra­cu­ją… Czytaj dalej

Pa­try­cja by­ła naj­lep­sza ze wszyst­kich przed­mio­tów. Wy­gry­wa­ła kon­kur­sy i olim­pia­dy. Świet­na z na­uk ści­słych i hu­ma­ni­stycz­nych. Jed­no­cze­śnie bar­dzo mi­ła, ko­le­żeń­ska i po­moc­na. Na za­koń­cze­nie szko­ły do­sta­ła na­wet spe­cjal­ną na­gro­dę dy­rek­to­ra. Po la­tach oka­za­ło się jed­nak, że do­bre wy­ni­ki w szko­le nie mia­ły prze­ło­że­nia na rze­czy­wi­stość. Ina­czej by­ło z Prze­mkiem. Kie­dy przy­szedł do na­szej kla­sy nie umiał… Czytaj dalej

Wśród le­śnych ostę­pów moż­na tu spo­tkać za­cza­jo­ne­go ry­sia, po­tęż­ne­go żu­bra i groź­ne­go wil­ka. Gę­ste bo­ry kry­ją miej­sca, któ­re czło­wiek rzad­ko oglą­da. Na szczę­ście mo­że­my tam zaj­rzeć – dzię­ki fo­to­gra­fiom pa­na Wal­de­ma­ra Bzu­ry.

Oca­lić od za­po­mnie­nia

Kra­ina Ty­sią­ca Je­zior, so­sno­we la­sy Pusz­czy Pi­skiej, ża­glów­ki na Mi­ko­łaj­kach i szlak ka­ja­ko­wy na Kru­ty­ni. W pej­zaż stwo­rzo­ny… Czytaj dalej

Me­lis­sa Ohden mia­ła się ni­gdy nie uro­dzić. Mia­ła umrzeć w ło­nie mat­ki, po­pa­rzo­na roz­two­rem so­li. Jed­nak prze­ży­ła nie­uda­ną abor­cję, a te­raz jest szczę­śli­wą żo­ną, ma­mą i dzia­łacz­ką pro-li­fe.

Ma­ma Me­lis­sy mia­ła 19 lat, kie­dy za­szła w cią­żę. Jej ro­dzi­ce bar­dzo moc­no na­ci­ska­li, aby zgo­dzi­ła się do­ko­nać abor­cji. Po kil­ku dniach od wstrzyk­nię­cia roz­two­ru so­li… Czytaj dalej

Po­nad dwa mi­lio­ny piel­grzy­mów z ca­łe­go świa­ta, dzie­więt­na­ście ty­się­cy wo­lon­ta­riu­szy, po­nad ośmiu­set kar­dy­na­łów i bi­sku­pów, a przede wszyst­kim on – Pa­pież Fran­ci­szek – przez ostat­nie dni lip­ca pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży zro­bi­li w Kra­ko­wie wiel­ki Bo­ży ra­ban.

Już na ty­dzień przed po­cząt­kiem Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie za­czę­ło się ro­bić gwar­nie i ra­do­śnie – na­wet z naj­od­le­glej­szych… Czytaj dalej

Wa­ka­cje w peł­ni. Dni mi­ja­ją je­den za dru­gim i trud­no je od­róż­nić. Po­wta­rzasz te sa­me czyn­no­ści i wiesz, że ju­tro też nic nie zmie­ni. Je­śli po­tra­fisz prze­wi­dzieć, co bę­dziesz ro­bić za ty­dzień o tej sa­mej po­rze – strzeż się, ru­ty­na za­wład­nę­ła Two­im ży­ciem! Wa­ka­cje to do­bry czas na wal­kę z nu­dą i prze­wi­dy­wal­no­ścią, któ­ra za­bi­ja chęć… Czytaj dalej

To ide­al­ny cel, je­śli lu­bi­cie po­dró­żo­wać nie tyl­ko w prze­strze­ni, ale i w cza­sie. A je­śli je­ste­ście na to go­to­wi, mo­że przy­da­rzyć wam się naj­bar­dziej nie­zwy­kła po­dróż – do wła­sne­go ser­ca.

Po­ło­że­nie: Azja za­chod­nia, po­łu­dnio­wy Kau­kaz Po­wierzch­nia: 29 800 km2 (jak wo­je­wódz­two Wiel­ko­pol­skie) Sto­li­ca: Ery­wań Lud­ność: 3 mln na te­re­nie Ar­me­nii, 7 mln w dia­spo­rze Wy­zna­nie:… Czytaj dalej

Je­dziesz na ŚDM? Pod­po­wia­da­my, co ci się przy­da, by ra­do­śnie prze­żyć ten czas!

ŚDM to przede wszyst­kim do­ła­do­wa­nie du­cho­wych aku­mu­la­to­rów. Nie mo­żesz jed­nak za­po­mnieć o po­trze­bach cia­ła. Spa­kuj się z na­szym nie­zbęd­ni­kiem! Bę­dziesz przy­go­to­wa­ny na wszel­kie nie­spo­dzian­ki, by w spo­ko­ju cie­szyć się spo­tka­niem z Bo­ży­mi za­pa­leń­ca­mi z ca­łe­go świa­ta.

W du­cho­wej łącz­no­ści

Bi­blia jest naj­waż­niej­sza,… Czytaj dalej

Co zapakować na ŚDM oprócz wygodnych butów? O duchowym ekwipunku, który nie waży ani kilograma, opowiada ks. Paweł Kubani z Krakowa w rozmowie z Marcinem Nowakiem. Przespałeś przygotowania do ŚDM? Jeszcze nie jest za późno, by zacząć lub wrócić do lektury Dzienniczka, przeczytać którąś z Ewangelii, trwać na modlitwie i być w kontakcie sakramentalnym z Jezusem. Czytaj dalej

Za do­brych cza­sów – wspo­mi­nał kie­dyś Jan Pa­weł II – li­czy­łem wa­ka­cje we­dług ilo­ści ognisk, we­dług ilo­ści no­cy prze­spa­nych pod na­mio­tem. Je­że­li by­ła ich od­po­wied­nia ilość, wte­dy by­ły też do­bre wa­ka­cje.

To praw­da. Wa­ka­cje moż­na mieć al­bo je prze­żyć. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, co zro­bi­my z cza­sem. Moż­na po­je­chać w eg­zo­tycz­ne kra­je,… Czytaj dalej

Je­śli za­ko­cha­nie to dla cie­bie ma­gia, li­ry­ka, ta­jem­ni­cza „che­mia” – nie czy­taj. Bo już nic nie bę­dzie ta­kie sa­mo.

Kie­dy czu­jesz mo­ty­le w brzu­chu, ko­ła­ta­nie ser­ca, kie­dy cią­gle my­ślisz o „tej” oso­bie, wiedz, że coś się dzie­je. Ten stan emo­cjo­nal­ne­go za­an­ga­żo­wa­nia to za­ko­cha­nie. Czy wiesz, co wte­dy dzie­je się w two­im mó­zgu?… Czytaj dalej

Strona 3 z 712345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: