Rok 2016

Nie je­ste­śmy stwo­rze­ni do sa­mot­no­ści. Cier­pi­my, kie­dy in­ni o nas za­po­mi­na­ją, gdy nas lek­ce­wa­żą czy igno­ru­ją. Po­trze­bu­je­my wię­zi jak tle­nu, dla­te­go szu­ka­my bli­sko­ści, spo­tkań, re­la­cji... Przy­jaźń jest nie­zwy­kłą for­mą kon­tak­tu, po­nie­waż da­je po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa. Przy­ja­ciel to wi­dzial­na wer­sja anio­ła stró­ża. Dzię­ki nie­mu nie bo­ję się wyjść na spo­tka­nie z ota­cza­ją­cą mnie rze­czy­wi­sto­ścią.… Czytaj dalej

My ma­my Czę­sto­cho­wę a Niem­cy Al­töt­ting, na­zy­wa­ne ser­cem Ba­wa­rii. To mia­sto nie tyl­ko wie­lu za­byt­ków, ale tak­że cu­dów. Piel­grzy­mu­ją do nie­go lu­dzie z ca­łe­go świa­ta, że­by mo­dlić się u stóp… Czar­nej Ma­don­ny.

Al­töt­ting (czyt. Al­tet­ting) to nie­wiel­kie mia­sto. Li­czy nie­speł­na 13 ty­się­cy miesz­kań­ców. Le­ży w Ba­wa­rii, na po­łu­dnio­wym wscho­dzie Nie­miec. Prze­cha­dza­jąc się je­go ulicz­ka­mi,… Czytaj dalej

Je­śli po­zwo­lisz, aby rze­czy za­czę­ły rzą­dzić two­im ży­ciem – zro­bią to. Kon­se­kwent­nie bę­dą się mno­żyć, że­by w koń­cu cał­ko­wi­cie za­jąć two­je my­śli.

Otwie­rasz drzwi swo­je­go po­ko­ju i po­ty­kasz się o po­rzu­co­ny na pod­ło­dze ple­cak. Sia­dasz przed biur­kiem, że­by za­jąć się kre­atyw­ną pra­cą, ale two­je pry­wat­ne kró­le­stwo twór­czo­ści umy­sło­wej przy­po­mi­na ra­czej za­tło­czo­ny par­king al­bo… Czytaj dalej

Dla­cze­go w ra­do­sną uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych na­wie­dza­my cmen­ta­rze, miej­sca za­du­my i re­flek­sji nad spra­wa­mi osta­tecz­ny­mi?

Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Świę­tych (1 li­sto­pa­da) ma w Ko­ście­le ka­to­lic­kim ran­gę uro­czy­sto­ści, czy­li jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt w ro­ku. Jest tak, bo świę­tość to pierw­sze i pod­sta­wo­we po­wo­ła­nie każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na. I nie cho­dzi tu o świę­tość be­aty­fi­ko­wa­ną czy ka­no­ni­zo­wa­ną, tj. ofi­cjal­nie po­twier­dzo­ną przez… Czytaj dalej

„Te­raz po­wsta­ła na tym świe­cie dziu­ra... Sie­dli­sko – jak żad­ne in­ne – wspo­mnień, na­dziei, wie­dzy i uczuć, któ­re kie­dyś za­miesz­ki­wa­ło na tej zie­mi, ode­szło. Po­zo­sta­ła tyl­ko pu­sta prze­strzeń. Nie­po­wta­rzal­ne wi­dze­nie świa­ta, on­giś na tym świe­cie prze­by­wa­ją­ce, zo­sta­ło wy­ma­za­ne... Nie ma ni­ko­go, kto wi­dział tak jak on, wie­dział to, co on, pa­mię­tał… Czytaj dalej

Są de­li­kat­ne, ko­lo­ro­we i ży­ją za­le­d­wie kil­ka dni. Moż­na je spo­tkać na każ­dym kon­ty­nen­cie po­za An­tark­ty­dą. Na ca­łym świe­cie ży­je ich po­nad 150 tys. ga­tun­ków. Ma­ją fa­scy­nu­ją­cy cykl ży­cio­wy: z nie­zbyt atrak­cyj­nej gą­sie­ni­cy prze­kształ­ca­ją się w bu­dzą­cą za­chwyt po­stać do­ro­słą, zwa­ną ima­go. Mo­ty­le są zmien­no­ciepl­ne. Nie po­tra­fią wzbić się w po­wie­trze, za­nim ich cia­ła nie osią­gną od­po­wied­niej… Czytaj dalej

Cum cla­ve”, czy­li pod klu­czem. „Conc­la­ve” ozna­cza więc za­mknię­te po­miesz­cze­nie. Ale też wy­bór pa­pie­ża, gdy kar­dy­na­ło­wie są od­cię­ci od świa­ta. Jak wy­bie­ra się pa­pie­ży i dla­cze­go jest to wy­da­rze­nie li­tur­gicz­ne?

Kon­sty­tu­cja apo­stol­ska Uni­ver­si Do­mi­ni­ci gre­gis za­wie­ra re­gu­ły wy­bo­ru pa­pie­ży. Jan Pa­weł II za­zna­czył w niej, że ma to cha­rak­ter sa­kral­ny. Kon­kla­we… Czytaj dalej

Jest rok 1997. He­idi Fu wraz ze swo­im mę­żem Bo­bem de­cy­du­ją się na de­spe­rac­ką uciecz­kę z Chin. He­idi za­szła w cią­żę bez obo­wiąz­ko­we­go „po­zwo­le­nia na dziec­ko”. Gdy­by po­zo­sta­ła w kra­ju, nie­mal na pew­no zmu­szo­no by ją do abor­cji.

He­idi uda­ło się uciec, gdyż ukry­ła swą cią­żę i uda­jąc, że chce wy­je­chać na wa­ka­cje, wy­ku­pi­ła… Czytaj dalej

Czę­sto za­sta­na­wia­my się, jak po­win­ni­śmy się za­cho­wać, że­by nie tyl­ko ni­ko­go nie ura­zić, ale tak­że zro­bić do­bre wra­że­nie na in­nych. Po czym moż­na roz­po­znać kul­tu­ral­ne­go czło­wie­ka? Ja­kie za­cho­wa­nie po­twier­dza, że ktoś jest do­brze wy­cho­wa­ny? Mo­wa cia­ła, mi­mi­ka, spo­sób by­cia, umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się, uśmiech – to wszyst­ko świad­czy o tym, kim je­ste­śmy.… Czytaj dalej

Ma­ry Wa­gner w ka­na­dyj­skim wię­zie­niu spę­dzi­ła łącz­nie pra­wie sie­dem lat. Po­wód? Roz­da­wa­ła bia­łe ró­że ko­bie­tom uda­ją­cym się do kli­nik abor­cyj­nych, mó­wi­ła im, że Je­zus je ko­cha, pro­si­ła, że­by da­ły swo­im dzie­ciom szan­sę na ży­cie.

Ka­na­dyj­skie pra­wo w prak­ty­ce ze­zwa­la na abor­cję aż do mo­men­tu uro­dze­nia dziec­ka. Obroń­cy ży­cia pró­bu­ją wszel­kich moż­li­wych dzia­łań,… Czytaj dalej

Mu­zy­ko­te­ra­pia wy­ko­rzy­stu­je lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści dźwię­ku i mu­zy­ki. Nie bez po­wo­du mó­wi się, że dźwięk le­czy i cia­ło, i du­szę.

Ja­ko ma­ła dziew­czyn­ka cza­sem nie mo­głam za­snąć. Wte­dy mo­ja ma­ma włą­cza­ła od­ku­rzacz lub su­szar­kę do wło­sów i... raz, dwa – dziec­ko za­sy­pia­ło. Na stu­diach też cier­pia­łam na bez­sen­ność. Wie­czo­ra­mi mo­ja współ­lo­ka­tor­ka su­szy­ła gru­be, dłu­gie… Czytaj dalej

ADAMED Smar­tUP to pro­jekt na­uko­wo-edu­ka­cyj­ny po­pu­la­ry­zu­ją­cy na­uki ści­słe i przy­rod­ni­cze. Skie­ro­wa­ny jest do gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Ma­rzy­cie o na­uko­wej ka­rie­rze? Zaj­rzyj­cie na stro­nę www: adamedsmartup.pl! Z lau­re­ata­mi pro­gra­mu ADAMED Smar­tUP roz­ma­wia Iwo­na Biń­czyc­ka-Ko­łacz.

Za­nim zo­sta­łaś lau­re­at­ką ADAMED Smar­tUP mia­łaś już na swo­im kon­cie kil­ka na­uko­wych suk­ce­sów.

Alek­san­dra Ja­now­ska, uczen­ni­ca XIV LO im.… Czytaj dalej

Kie­dy mia­łam osiem lat, mo­ja o rok młod­sza sio­stra mia­ła wy­pa­dek sa­mo­cho­do­wy. Spie­szy­ła się do ko­le­żan­ki, któ­ra sta­ła po dru­giej stro­nie uli­cy i wbie­gła na pa­sy, wprost pod nad­jeż­dża­ją­ce au­to. Do dziś mam przed ocza­mi tę sce­nę, pa­mię­tam szok, nie­do­wie­rza­nie i strach. Pa­mię­tam tak­że, że te­go wie­czo­ru ra­zem z ro­dzi­ca­mi pa­dli­śmy na ko­la­na i od­ma­wia­li­śmy… Czytaj dalej

Jak prze­rwać pi­sa­nie na cza­cie z ko­bie­ta­mi, a za­cząć na­wią­zy­wać z ni­mi re­la­cje w re­al­nym świe­cie? Czy nie­śmia­ły fa­cet ma szan­sę po­do­bać się ko­bie­cie? Nie­ste­ty, wiem, że ko­bie­ty po­szu­ku­ją śmia­łych męż­czyzn... Pro­szę o od­po­wiedź. ajaks

Stwier­dzasz, że ko­bie­ty po­szu­ku­ją śmia­łych męż­czyzn. Trud­no się z tą te­zą zgo­dzić, bo­wiem lu­dzie na ogół po­szu­ku­ją au­ten­tycz­nych osób, czy­li ta­kich,… Czytaj dalej

Maj jest mie­sią­cem ma­ryj­nym ze wzglę­du na tra­dy­cyj­ne na­bo­żeń­stwa, w cza­sie któ­rych od­ma­wia się Li­ta­nię Lo­re­tań­ską; w sierp­niu licz­ne piel­grzym­ki zmie­rza­ją do Czar­nej Ma­don­ny na Ja­snej Gó­rze, a w paź­dzier­ni­ku trwa mo­dli­twa ró­żań­co­wa. Tak­że wrze­sień moż­na na­zwać mie­sią­cem ma­ryj­nym. Dla­cze­go?

We wrze­śniu ob­cho­dzi­my Świę­to Na­ro­dze­nia NMP (8.09) i wspo­mnie­nie NMP Bo­le­snej (15.09). Przede wszyst­kim… Czytaj dalej

Strona 2 z 712345...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: