Numer sierpień 2016

Wśród le­śnych ostę­pów można tu spo­tkać za­cza­jo­nego ry­sia, po­tęż­nego żu­bra i groź­nego wilka. Gę­ste bory kryją miej­sca, które czło­wiek rzadko ogląda. Na szczę­ście mo­żemy tam zaj­rzeć – dzięki fo­to­gra­fiom pana Wal­de­mara Bzury.

Oca­lić od zapomnienia

Kra­ina Ty­siąca Je­zior, so­snowe lasy Pusz­czy Pi­skiej, ża­glówki na Mi­ko­łaj­kach i szlak ka­ja­kowy… Dalej

Me­lissa Ohden miała się ni­gdy nie uro­dzić. Miała umrzeć w ło­nie matki, po­pa­rzona roz­two­rem soli. Jed­nak prze­żyła nie­udaną abor­cję, a te­raz jest szczę­śliwą żoną, mamą i dzia­łaczką pro-life.

Mama Me­lissy miała 19 lat, kiedy za­szła w ciążę. Jej ro­dzice bar­dzo mocno na­ci­skali, aby zgo­dziła się do­ko­nać… Dalej

Po­nad dwa mi­liony piel­grzy­mów z ca­łego świata, dzie­więt­na­ście ty­sięcy wo­lon­ta­riu­szy, po­nad ośmiu­set kar­dy­na­łów i bi­sku­pów, a przede wszyst­kim on – Pa­pież Fran­ci­szek – przez ostat­nie dni lipca pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzieży zro­bili w Kra­ko­wie wielki Boży raban.

Już na ty­dzień przed po­cząt­kiem Świa­to­wych Dni Mło­dzieży w… Dalej

Wa­ka­cje w pełni. Dni mi­jają je­den za dru­gim i trudno je od­róż­nić. Po­wta­rzasz te same czyn­no­ści i wiesz, że ju­tro też nic nie zmieni. Je­śli po­tra­fisz prze­wi­dzieć, co bę­dziesz ro­bić za ty­dzień o tej sa­mej po­rze – strzeż się, ru­tyna za­wład­nęła Twoim ży­ciem! Wa­ka­cje to do­bry… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: