Numer lipiec 2016

To ide­alny cel, je­śli lu­bi­cie po­dró­żo­wać nie tylko w prze­strzeni, ale i w cza­sie. A je­śli je­ste­ście na to go­towi, może przy­da­rzyć wam się naj­bar­dziej nie­zwy­kła po­dróż – do wła­snego serca.

Po­ło­że­nie: Azja za­chod­nia, po­łu­dniowy Kau­kaz Po­wierzch­nia: 29 800 km2 (jak wo­je­wódz­two Wiel­ko­pol­skie) Sto­lica: Ery­wań Lud­ność:… Dalej

Je­dziesz na ŚDM? Pod­po­wia­damy, co ci się przyda, by ra­do­śnie prze­żyć ten czas!

ŚDM to przede wszyst­kim do­ła­do­wa­nie du­cho­wych aku­mu­la­to­rów. Nie mo­żesz jed­nak za­po­mnieć o po­trze­bach ciała. Spa­kuj się z na­szym nie­zbęd­ni­kiem! Bę­dziesz przy­go­to­wany na wszel­kie nie­spo­dzianki, by w spo­koju cie­szyć się spo­tka­niem z Bo­żymi… Dalej

Co zapakować na ŚDM oprócz wygodnych butów? O duchowym ekwipunku, który nie waży ani kilograma, opowiada ks. Paweł Kubani z Krakowa w rozmowie z Marcinem Nowakiem. Przespałeś przygotowania do ŚDM? Jeszcze nie jest za późno, by zacząć lub wrócić do lektury Dzienniczka, przeczytać którąś z Ewangelii, trwać na modlitwie i być w kontakcie sakramentalnym z Jezusem. Dalej

Za do­brych cza­sów – wspo­mi­nał kie­dyś Jan Pa­weł II – li­czy­łem wa­ka­cje we­dług ilo­ści ognisk, we­dług ilo­ści nocy prze­spa­nych pod na­mio­tem. Je­żeli była ich od­po­wied­nia ilość, wtedy były też do­bre wakacje.

To prawda. Wa­ka­cje można mieć albo je prze­żyć. Wszystko za­leży od tego, co zro­bimy z cza­sem. Można po­je­chać… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: