Numer 25/2016

W paź­dzier­niku tego roku or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­dowe pró­bo­wały do­pro­wa­dzić do uchwa­le­nia ustawy, cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­cej abor­cji. Część osób, sprze­ci­wia­ją­cych się temu roz­wią­za­niu zor­ga­ni­zo­wała „czarny pro­test”. Jego uczest­nicy wy­krzy­ki­wali, że „ni­kogo nie można zmu­szać do he­ro­izmu”, że „ko­bieta po­winna mieć prawo wy­boru”, że „każdy może de­cy­do­wać o swoim ciele”, że „cza­sem le­piej… Dalej

Chrze­ści­ja­nie świę­tują „święty dzień” – nie­dzielę. W na­szej kul­tu­rze nie­dziela za­wsze róż­niła się od in­nych dni. Była cza­sem, który spę­dza­li­śmy z ro­dziną na roz­mo­wie, za­ba­wie, przy wspól­nych po­sił­kach i oczy­wi­ście – na wspól­nej Eu­cha­ry­stii. Była? Jak wy­gląda dzisiaj?

Uwień­cze­nie Stwo­rze­nia, pa­miątka Zmartwychwstania

Pan Bóg stwa­rzał świat przez… Dalej

Z Ga­briela Swier­czek, uczest­niczka pro­gramu Must Be The Mu­sic i Su­per­Dzie­ciak, roz­ma­wia Iwona Binczycka-Kołacz.

Wy­stę­pem w pro­gra­mie „Must Be The Mu­sic” za­chwy­ci­łaś ju­ro­rów, pod­bi­łaś serca pu­blicz­no­ści w stu­dio i wi­dzów przed te­le­wi­zo­rami. Me­dia pi­sały o To­bie: „pie­kiel­nie zdolna”, „hip­no­ty­zerka pu­blicz­no­ści”, „taki ta­lent to rzadkość”.… Dalej

W dzie­ciń­stwie czy­ta­łam książkę pt. „Pol­ly­anna”. Była to hi­sto­ria dziew­czynki, która bar­dzo chciała do­stać lalkę. Za­miast niej otrzy­mała pocztą... or­to­pe­dyczne kule. Bo­ha­terka czuła smu­tek, po­nie­waż nie do­stała wy­ma­rzo­nego pre­zentu, ale jed­no­cze­śnie wielką wdzięcz­ność, że kule nie są jej po­trzebne. Od tego czasu Pol­ly­anna ba­wiła się w ten spo­sób i… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: