Numer 25/2016

W paź­dzier­ni­ku te­go ro­ku or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we pró­bo­wa­ły do­pro­wa­dzić do uchwa­le­nia usta­wy, cał­ko­wi­cie za­ka­zu­ją­cej abor­cji. Część osób, sprze­ci­wia­ją­cych się te­mu roz­wią­za­niu zor­ga­ni­zo­wa­ła „czar­ny pro­test”. Je­go uczest­ni­cy wy­krzy­ki­wa­li, że „ni­ko­go nie moż­na zmu­szać do he­ro­izmu”, że „ko­bie­ta po­win­na mieć pra­wo wy­bo­ru”, że „każ­dy mo­że de­cy­do­wać o swo­im cie­le”, że „cza­sem le­piej się nie… Czytaj dalej

Chrze­ści­ja­nie świę­tu­ją „świę­ty dzień” – nie­dzie­lę. W na­szej kul­tu­rze nie­dzie­la za­wsze róż­ni­ła się od in­nych dni. By­ła cza­sem, któ­ry spę­dza­li­śmy z ro­dzi­ną na roz­mo­wie, za­ba­wie, przy wspól­nych po­sił­kach i oczy­wi­ście – na wspól­nej Eu­cha­ry­stii. By­ła? Jak wy­glą­da dzi­siaj?

Uwień­cze­nie Stwo­rze­nia, pa­miąt­ka Zmar­twych­wsta­nia

Pan Bóg stwa­rzał świat przez sześć dni, siód­me­go zaś od­po­czął i świę­to­wał… Czytaj dalej

Z Ga­brie­la Swier­czek, uczest­nicz­ka pro­gra­mu Must Be The Mu­sic i Su­per­Dzie­ciak, roz­ma­wia Iwo­na Bin­czyc­ka-Ko­łacz.

Wy­stę­pem w pro­gra­mie „Must Be The Mu­sic” za­chwy­ci­łaś ju­ro­rów, pod­bi­łaś ser­ca pu­blicz­no­ści w stu­dio i wi­dzów przed te­le­wi­zo­ra­mi. Me­dia pi­sa­ły o To­bie: „pie­kiel­nie zdol­na”, „hip­no­ty­zer­ka pu­blicz­no­ści”, „ta­ki ta­lent to rzad­kość”.

– Cho­dzi­łam do szko­ły mu­zycz­nej I stop­nia do kla­sy for­te­pia­nu, gdy mo­ja… Czytaj dalej

W dzie­ciń­stwie czy­ta­łam książ­kę pt. „Pol­ly­an­na”. By­ła to hi­sto­ria dziew­czyn­ki, któ­ra bar­dzo chcia­ła do­stać lal­kę. Za­miast niej otrzy­ma­ła pocz­tą... or­to­pe­dycz­ne ku­le. Bo­ha­ter­ka czu­ła smu­tek, po­nie­waż nie do­sta­ła wy­ma­rzo­ne­go pre­zen­tu, ale jed­no­cze­śnie wiel­ką wdzięcz­ność, że ku­le nie są jej po­trzeb­ne. Od te­go cza­su Pol­ly­an­na ba­wi­ła się w ten spo­sób i sta­ra­ła się po­cie­szać… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: