Numer 24/2016

Książki sto­jące rów­niutko w rządku, biurko bez żad­nej zbęd­nej rze­czy, ubra­nia ide­al­nie po­skła­dane. Wszystko w ter­mi­nie i na sto pro­cent. Czy by­cie per­fek­cjo­ni­stą po­pra­wia ja­kość ży­cia, czy jest go­ni­twą za nie­osią­galną doskonałością?

Ni­gdy nie po­doba mi się to, co zro­bi­łem, po­nie­waż za­wsze wy­daje mi się, że… Dalej

Ich Kró­lem jest Je­zus Eu­cha­ry­styczny. Ad­o­rują Go w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie. Żyją Sło­wem Bo­żym, ko­chają bliź­nich – są po pro­stu świad­kami Jezusa.

Eu­cha­ry­styczny Ruch Mło­dych (ERM) wy­wo­dzi się z Kru­cjaty Eu­cha­ry­stycz­nej, za­ło­żo­nej przez o. Bessier’a, je­zu­itę, w 1916 r. Kru­cjatę do Pol­ski spro­wa­dziła św. Ur­szula Le­dó­chow­ska. Kru­cjata prze­kształ­ciła… Dalej

Nikt w Eu­ro­pie nie zro­bił pod­czas dru­giej wojny świa­to­wej tyle, co wła­dze Pol­skiego Pań­stwa Pod­ziem­nego i Rząd Rze­czy­po­spo­li­tej na Uchodź­stwie, by za­alar­mo­wać świat o dra­ma­cie Ży­dów w Pol­sce pod nie­miecką oku­pa­cją. Warto o tym pa­mię­tać, kiedy czy­tamy w za­chod­niej pra­sie o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych”,… Dalej

Już jest bli­sko, co­raz bli­żej... Ad­went się koń­czy, ro­raty mi­jają... Czy je­steś go­towy na przyj­ście Pana? Przy­go­to­wany na Boże Na­ro­dze­nie? Czy Twoje „szy­ko­wa­nie się” do świąt ogra­ni­czy się tylko do tego, że po­mo­żesz ma­mie po­sprzą­tać dom od góry do dołu, za­glą­da­jąc do naj­mniej­szych za­ka­mar­ków? Że wy­trze­piesz dy­wany, umy­jesz okna i… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: