Numer 24/2016

Książ­ki sto­ją­ce rów­niut­ko w rząd­ku, biur­ko bez żad­nej zbęd­nej rze­czy, ubra­nia ide­al­nie po­skła­da­ne. Wszyst­ko w ter­mi­nie i na sto pro­cent. Czy by­cie per­fek­cjo­ni­stą po­pra­wia ja­kość ży­cia, czy jest go­ni­twą za nie­osią­gal­ną do­sko­na­ło­ścią?

Ni­gdy nie po­do­ba mi się to, co zro­bi­łem, po­nie­waż za­wsze wy­da­je mi się, że mo­głem to zro­bić le­piej”. „Gdy za­czy­nam… Czytaj dalej

Ich Kró­lem jest Je­zus Eu­cha­ry­stycz­ny. Ad­o­ru­ją Go w Naj­święt­szym Sa­kra­men­cie. Ży­ją Sło­wem Bo­żym, ko­cha­ją bliź­nich – są po pro­stu świad­ka­mi Je­zu­sa.

Eu­cha­ry­stycz­ny Ruch Mło­dych (ERM) wy­wo­dzi się z Kru­cja­ty Eu­cha­ry­stycz­nej, za­ło­żo­nej przez o. Bessier’a, je­zu­itę, w 1916 r. Kru­cja­tę do Pol­ski spro­wa­dzi­ła św. Ur­szu­la Le­dó­chow­ska. Kru­cja­ta prze­kształ­ci­ła się w Eu­cha­ry­stycz­ny Ruch Mło­dych, gdy pa­pież… Czytaj dalej

Nikt w Eu­ro­pie nie zro­bił pod­czas dru­giej woj­ny świa­to­wej ty­le, co wła­dze Pol­skie­go Pań­stwa Pod­ziem­ne­go i Rząd Rze­czy­po­spo­li­tej na Uchodź­stwie, by za­alar­mo­wać świat o dra­ma­cie Ży­dów w Pol­sce pod nie­miec­ką oku­pa­cją. War­to o tym pa­mię­tać, kie­dy czy­ta­my w za­chod­niej pra­sie o „pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych”, „tra­dy­cyj­nym pol­skim an­ty­se­mi­ty­zmie” lub „licz­nych po­gro­mach, do­ko­ny­wa­nych przez Po­la­ków na Ży­dach”.

74… Czytaj dalej

Już jest bli­sko, co­raz bli­żej... Ad­went się koń­czy, ro­ra­ty mi­ja­ją... Czy je­steś go­to­wy na przyj­ście Pa­na? Przy­go­to­wa­ny na Bo­że Na­ro­dze­nie? Czy Two­je „szy­ko­wa­nie się” do świąt ogra­ni­czy się tyl­ko do te­go, że po­mo­żesz ma­mie po­sprzą­tać dom od gó­ry do do­łu, za­glą­da­jąc do naj­mniej­szych za­ka­mar­ków? Że wy­trze­piesz dy­wa­ny, umy­jesz okna i bę­dziesz… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: