Numer 23/2016

Jedna ko­bieta, sie­dem ty­sięcy ki­lo­me­trów, je­de­na­ście kra­jów. Tak można krótko pod­su­mo­wać pro­jekt Fli­ght of the Swans.

Ko­bieta – Łabędź

Uro­dzona w Au­stra­lii Sa­cha Dench jest sze­fową działu me­dial­nego WWT (Wild­fowl and We­tlands Trust – Fun­da­cja na Rzecz Ochrony Pta­ków Mo­kra­dło­wych i ich Sie­dlisk). Od 8 lat lata… Dalej

Pa­trząc na brudne, głodne, po­zba­wione domu a czę­sto i ro­dzi­ców dzieci, miesz­ka­jące na afry­kań­skich uli­cach, nie­któ­rzy mó­wią: le­piej by było dla tych dzieci, gdyby się nie na­ro­dziły. Ri­chard Sem­pala był ta­kim dzieckiem.

– Nie wiem na­wet, kiedy się uro­dzi­łem. Nie mam po­ję­cia, kim byli moi ro­dzice – mówi… Dalej

Je­śli nie mam moż­li­wo­ści, żeby kon­ty­nu­ować ka­rierę raj­dową, to po­wrót do ko­rzeni, do lu­dzi, przy któ­rych do­brze się czuję, do rze­czy, które są mi bli­skie, wy­daje się na­tu­ralny – mówi Ja­ku­bowi Cia­sto­niowi Adam Małysz.

Wia­domo już, że... wra­casz do skoków!

Pol­ski Zwią­zek Nar­ciar­ski już od trzech lat za­pra­szał mnie, że­bym… Dalej

Pewna czte­ro­let­nia dziew­czynka po­wie­działa kie­dyś do swo­jej mamy: „Je­steś taką świetną ku­charką i pie­czarką”.:) Małe dzieci two­rzą fan­ta­styczne neo­lo­gi­zmy. To nowe wy­razy, które mają na­zwać nie­znany wcze­śniej przed­miot. Czy ktoś z Was wie, co to jest na przy­kład „oże­niu­szek mały”? We­dług tej sa­mej czte­ro­latki – to męż­czy­zna, który… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: