Numer 23/2016

Jed­na ko­bie­ta, sie­dem ty­się­cy ki­lo­me­trów, je­de­na­ście kra­jów. Tak moż­na krót­ko pod­su­mo­wać pro­jekt Fli­ght of the Swans.

Ko­bie­ta – Ła­będź

Uro­dzo­na w Au­stra­lii Sa­cha Dench jest sze­fo­wą dzia­łu me­dial­ne­go WWT (Wild­fowl and We­tlands Trust – Fun­da­cja na Rzecz Ochro­ny Pta­ków Mo­kra­dło­wych i ich Sie­dlisk). Od 8 lat la­ta na pa­ra­lot­ni i pa­ra­mo­to­lot­ni. Na pod­nieb­nych szla­kach… Czytaj dalej

Pa­trząc na brud­ne, głod­ne, po­zba­wio­ne do­mu a czę­sto i ro­dzi­ców dzie­ci, miesz­ka­ją­ce na afry­kań­skich uli­cach, nie­któ­rzy mó­wią: le­piej by by­ło dla tych dzie­ci, gdy­by się nie na­ro­dzi­ły. Ri­chard Sem­pa­la był ta­kim dziec­kiem.

– Nie wiem na­wet, kie­dy się uro­dzi­łem. Nie mam po­ję­cia, kim by­li moi ro­dzi­ce – mó­wi Ri­chard. Praw­do­po­dob­nie po­rzu­co­nym przez… Czytaj dalej

Je­śli nie mam moż­li­wo­ści, że­by kon­ty­nu­ować ka­rie­rę raj­do­wą, to po­wrót do ko­rze­ni, do lu­dzi, przy któ­rych do­brze się czu­ję, do rze­czy, któ­re są mi bli­skie, wy­da­je się na­tu­ral­ny – mó­wi Ja­ku­bo­wi Cia­sto­nio­wi Adam Ma­łysz.

Wia­do­mo już, że... wra­casz do sko­ków!

Pol­ski Zwią­zek Nar­ciar­ski już od trzech lat za­pra­szał mnie, że­bym… Czytaj dalej

Pew­na czte­ro­let­nia dziew­czyn­ka po­wie­dzia­ła kie­dyś do swo­jej ma­my: „Je­steś ta­ką świet­ną ku­char­ką i pie­czar­ką”.:) Ma­łe dzie­ci two­rzą fan­ta­stycz­ne neo­lo­gi­zmy. To no­we wy­ra­zy, któ­re ma­ją na­zwać nie­zna­ny wcze­śniej przed­miot. Czy ktoś z Was wie, co to jest na przy­kład „oże­niu­szek ma­ły”? We­dług tej sa­mej czte­ro­lat­ki – to męż­czy­zna, któ­ry wła­śnie się oże­nił. Za­baw­ne,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: