Numer 22/2016

Nie jest zwy­kłą czyn­no­ścią ludz­ką, po­nie­waż do­ty­ka wnę­trza two­je­go czło­wie­czeń­stwa, te­go ta­jem­ni­cze­go sank­tu­arium, gdzie prze­by­wasz sam na sam z ży­wym Bo­giem. Mo­dli­twa nie ozna­cza uciecz­ki ani wzlo­tu ku nie­bo­skło­no­wi czy ku in­nej ga­lak­ty­ce. Mo­dlić się to nie upięk­szać sie­bie czy też kre­ować się na no­wo. Mo­dlić się zna­czy pe­ne­tro­wać naj­głęb­sze za­ka­mar­ki… Czytaj dalej

Mę­ska przy­jaźń to szcze­gól­ny ro­dzaj re­la­cji. Trud­ny do opi­sa­nia, gdyż staw­ką jest coś wię­cej niż wspól­ne wyj­ście na mecz. Ta­ka re­la­cja to wul­kan do­brej ener­gii, któ­ry da­je si­łę do zmie­nia­nia świa­ta! I po­wiedz­my so­bie szcze­rze, nie „za­ofe­ru­je” ci te­go na­wet naj­wspa­nial­sza „dam­ska przy­ja­ciół­ka”.

Od­kry­cie toż­sa­mo­ści

Co za­tem da ci przy­jaźń mę­sko–… Czytaj dalej

Masz 724 zna­jo­mych na fej­sie. Czy wśród nich jest twój przy­ja­ciel?

Przy­jaźń spra­wia, że roz­wi­ja­my się w bli­sko­ści dru­gie­go czło­wie­ka i dzię­ki nie­mu, nie tra­cąc jed­no­cze­śnie swo­jej wol­no­ści.

„Je­dy­ne, co mia­ło ja­kieś zna­cze­nie to to, że zna­la­złam mo­je­go pierw­sze­go przy­ja­cie­la, a tym sa­mym za­czę­łam na­praw­dę żyć” – na­pi­sa­ła To­ve Jans­son, au­tor­ka „Mu­min­ków”. Nie­miec­ki… Czytaj dalej

Nie je­ste­śmy stwo­rze­ni do sa­mot­no­ści. Cier­pi­my, kie­dy in­ni o nas za­po­mi­na­ją, gdy nas lek­ce­wa­żą czy igno­ru­ją. Po­trze­bu­je­my wię­zi jak tle­nu, dla­te­go szu­ka­my bli­sko­ści, spo­tkań, re­la­cji... Przy­jaźń jest nie­zwy­kłą for­mą kon­tak­tu, po­nie­waż da­je po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa. Przy­ja­ciel to wi­dzial­na wer­sja anio­ła stró­ża. Dzię­ki nie­mu nie bo­ję się wyjść na spo­tka­nie z ota­cza­ją­cą mnie rze­czy­wi­sto­ścią.… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: