Numer 22/2016

Nie jest zwy­kłą czyn­no­ścią ludzką, po­nie­waż do­tyka wnę­trza two­jego czło­wie­czeń­stwa, tego ta­jem­ni­czego sank­tu­arium, gdzie prze­by­wasz sam na sam z ży­wym Bo­giem. Mo­dli­twa nie ozna­cza ucieczki ani wzlotu ku nie­bo­skło­nowi czy ku in­nej ga­lak­tyce. Mo­dlić się to nie upięk­szać sie­bie czy też kre­ować się na nowo. Mo­dlić się zna­czy pe­ne­tro­wać… Dalej

Mę­ska przy­jaźń to szcze­gólny ro­dzaj re­la­cji. Trudny do opi­sa­nia, gdyż stawką jest coś wię­cej niż wspólne wyj­ście na mecz. Taka re­la­cja to wul­kan do­brej ener­gii, który daje siłę do zmie­nia­nia świata! I po­wiedzmy so­bie szcze­rze, nie „za­ofe­ruje” ci tego na­wet naj­wspa­nial­sza „dam­ska przyjaciółka”.

Od­kry­cie tożsamości

Co za­tem da… Dalej

Masz 724 zna­jo­mych na fej­sie. Czy wśród nich jest twój przyjaciel?

Przy­jaźń spra­wia, że roz­wi­jamy się w bli­sko­ści dru­giego czło­wieka i dzięki niemu, nie tra­cąc jed­no­cze­śnie swo­jej wolności.

„Je­dyne, co miało ja­kieś zna­cze­nie to to, że zna­la­złam mo­jego pierw­szego przy­ja­ciela, a tym sa­mym za­czę­łam na­prawdę żyć” –… Dalej

Nie je­ste­śmy stwo­rzeni do sa­mot­no­ści. Cier­pimy, kiedy inni o nas za­po­mi­nają, gdy nas lek­ce­ważą czy igno­rują. Po­trze­bu­jemy więzi jak tlenu, dla­tego szu­kamy bli­sko­ści, spo­tkań, re­la­cji... Przy­jaźń jest nie­zwy­kłą formą kon­taktu, po­nie­waż daje po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa. Przy­ja­ciel to wi­dzialna wer­sja anioła stróża. Dzięki niemu nie boję się wyjść na spo­tka­nie z… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: