Numer 21/2016

My ma­my Czę­sto­cho­wę a Niem­cy Al­töt­ting, na­zy­wa­ne ser­cem Ba­wa­rii. To mia­sto nie tyl­ko wie­lu za­byt­ków, ale tak­że cu­dów. Piel­grzy­mu­ją do nie­go lu­dzie z ca­łe­go świa­ta, że­by mo­dlić się u stóp… Czar­nej Ma­don­ny.

Al­töt­ting (czyt. Al­tet­ting) to nie­wiel­kie mia­sto. Li­czy nie­speł­na 13 ty­się­cy miesz­kań­ców. Le­ży w Ba­wa­rii, na po­łu­dnio­wym wscho­dzie Nie­miec. Prze­cha­dza­jąc się je­go ulicz­ka­mi,… Czytaj dalej

Je­śli po­zwo­lisz, aby rze­czy za­czę­ły rzą­dzić two­im ży­ciem – zro­bią to. Kon­se­kwent­nie bę­dą się mno­żyć, że­by w koń­cu cał­ko­wi­cie za­jąć two­je my­śli.

Otwie­rasz drzwi swo­je­go po­ko­ju i po­ty­kasz się o po­rzu­co­ny na pod­ło­dze ple­cak. Sia­dasz przed biur­kiem, że­by za­jąć się kre­atyw­ną pra­cą, ale two­je pry­wat­ne kró­le­stwo twór­czo­ści umy­sło­wej przy­po­mi­na ra­czej za­tło­czo­ny par­king al­bo… Czytaj dalej

Dla­cze­go w ra­do­sną uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych na­wie­dza­my cmen­ta­rze, miej­sca za­du­my i re­flek­sji nad spra­wa­mi osta­tecz­ny­mi?

Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Świę­tych (1 li­sto­pa­da) ma w Ko­ście­le ka­to­lic­kim ran­gę uro­czy­sto­ści, czy­li jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt w ro­ku. Jest tak, bo świę­tość to pierw­sze i pod­sta­wo­we po­wo­ła­nie każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na. I nie cho­dzi tu o świę­tość be­aty­fi­ko­wa­ną czy ka­no­ni­zo­wa­ną, tj. ofi­cjal­nie po­twier­dzo­ną przez… Czytaj dalej

„Te­raz po­wsta­ła na tym świe­cie dziu­ra... Sie­dli­sko – jak żad­ne in­ne – wspo­mnień, na­dziei, wie­dzy i uczuć, któ­re kie­dyś za­miesz­ki­wa­ło na tej zie­mi, ode­szło. Po­zo­sta­ła tyl­ko pu­sta prze­strzeń. Nie­po­wta­rzal­ne wi­dze­nie świa­ta, on­giś na tym świe­cie prze­by­wa­ją­ce, zo­sta­ło wy­ma­za­ne... Nie ma ni­ko­go, kto wi­dział tak jak on, wie­dział to, co on, pa­mię­tał… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: