Numer 21/2016

My mamy Czę­sto­chowę a Niemcy Al­töt­ting, na­zy­wane ser­cem Ba­wa­rii. To mia­sto nie tylko wielu za­byt­ków, ale także cu­dów. Piel­grzy­mują do niego lu­dzie z ca­łego świata, żeby mo­dlić się u stóp… Czar­nej Madonny.

Al­töt­ting (czyt. Al­tet­ting) to nie­wiel­kie mia­sto. Li­czy nie­spełna 13 ty­sięcy miesz­kań­ców. Leży w Ba­wa­rii,… Dalej

Je­śli po­zwo­lisz, aby rze­czy za­częły rzą­dzić twoim ży­ciem – zro­bią to. Kon­se­kwent­nie będą się mno­żyć, żeby w końcu cał­ko­wi­cie za­jąć twoje myśli.

Otwie­rasz drzwi swo­jego po­koju i po­ty­kasz się o po­rzu­cony na pod­ło­dze ple­cak. Sia­dasz przed biur­kiem, żeby za­jąć się kre­atywną pracą, ale twoje pry­watne kró­le­stwo twór­czo­ści… Dalej

Dla­czego w ra­do­sną uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych na­wie­dzamy cmen­ta­rze, miej­sca za­dumy i re­flek­sji nad spra­wami ostatecznymi?

Wspo­mnie­nie Wszyst­kich Świę­tych (1 li­sto­pada) ma w Ko­ściele ka­to­lic­kim rangę uro­czy­sto­ści, czyli jest jed­nym z naj­waż­niej­szych świąt w roku. Jest tak, bo świę­tość to pierw­sze i pod­sta­wowe po­wo­ła­nie każ­dego… Dalej

„Te­raz po­wstała na tym świe­cie dziura... Sie­dli­sko – jak żadne inne – wspo­mnień, na­dziei, wie­dzy i uczuć, które kie­dyś za­miesz­ki­wało na tej ziemi, ode­szło. Po­zo­stała tylko pu­sta prze­strzeń. Nie­po­wta­rzalne wi­dze­nie świata, on­giś na tym świe­cie prze­by­wa­jące, zo­stało wy­ma­zane... Nie ma ni­kogo, kto wi­dział tak jak on, wie­dział to, co… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: