Numer 20/2016

Są de­li­kat­ne, ko­lo­ro­we i ży­ją za­le­d­wie kil­ka dni. Moż­na je spo­tkać na każ­dym kon­ty­nen­cie po­za An­tark­ty­dą. Na ca­łym świe­cie ży­je ich po­nad 150 tys. ga­tun­ków. Ma­ją fa­scy­nu­ją­cy cykl ży­cio­wy: z nie­zbyt atrak­cyj­nej gą­sie­ni­cy prze­kształ­ca­ją się w bu­dzą­cą za­chwyt po­stać do­ro­słą, zwa­ną ima­go. Mo­ty­le są zmien­no­ciepl­ne. Nie po­tra­fią wzbić się w po­wie­trze, za­nim ich cia­ła nie osią­gną od­po­wied­niej… Czytaj dalej

Cum cla­ve”, czy­li pod klu­czem. „Conc­la­ve” ozna­cza więc za­mknię­te po­miesz­cze­nie. Ale też wy­bór pa­pie­ża, gdy kar­dy­na­ło­wie są od­cię­ci od świa­ta. Jak wy­bie­ra się pa­pie­ży i dla­cze­go jest to wy­da­rze­nie li­tur­gicz­ne?

Kon­sty­tu­cja apo­stol­ska Uni­ver­si Do­mi­ni­ci gre­gis za­wie­ra re­gu­ły wy­bo­ru pa­pie­ży. Jan Pa­weł II za­zna­czył w niej, że ma to cha­rak­ter sa­kral­ny. Kon­kla­we… Czytaj dalej

Jest rok 1997. He­idi Fu wraz ze swo­im mę­żem Bo­bem de­cy­du­ją się na de­spe­rac­ką uciecz­kę z Chin. He­idi za­szła w cią­żę bez obo­wiąz­ko­we­go „po­zwo­le­nia na dziec­ko”. Gdy­by po­zo­sta­ła w kra­ju, nie­mal na pew­no zmu­szo­no by ją do abor­cji.

He­idi uda­ło się uciec, gdyż ukry­ła swą cią­żę i uda­jąc, że chce wy­je­chać na wa­ka­cje, wy­ku­pi­ła… Czytaj dalej

Czę­sto za­sta­na­wia­my się, jak po­win­ni­śmy się za­cho­wać, że­by nie tyl­ko ni­ko­go nie ura­zić, ale tak­że zro­bić do­bre wra­że­nie na in­nych. Po czym moż­na roz­po­znać kul­tu­ral­ne­go czło­wie­ka? Ja­kie za­cho­wa­nie po­twier­dza, że ktoś jest do­brze wy­cho­wa­ny? Mo­wa cia­ła, mi­mi­ka, spo­sób by­cia, umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się, uśmiech – to wszyst­ko świad­czy o tym, kim je­ste­śmy.… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: