Numer 20/2016

Są de­li­katne, ko­lo­rowe i żyją za­le­d­wie kilka dni. Można je spo­tkać na każ­dym kon­ty­nen­cie poza An­tark­tydą. Na ca­łym świe­cie żyje ich po­nad 150 tys. ga­tun­ków. Mają fa­scy­nu­jący cykl ży­ciowy: z nie­zbyt atrak­cyj­nej gą­sie­nicy prze­kształ­cają się w bu­dzącą za­chwyt po­stać do­ro­słą, zwaną imago. Mo­tyle są zmien­no­cieplne.… Dalej

Cum clave”, czyli pod klu­czem. „Conc­lave” ozna­cza więc za­mknięte po­miesz­cze­nie. Ale też wy­bór pa­pieża, gdy kar­dy­na­ło­wie są od­cięci od świata. Jak wy­biera się pa­pieży i dla­czego jest to wy­da­rze­nie liturgiczne?

Kon­sty­tu­cja apo­stol­ska Uni­versi Do­mi­nici gre­gis za­wiera re­guły wy­boru pa­pieży. Jan Pa­weł II za­zna­czył w niej, że ma… Dalej

Jest rok 1997. He­idi Fu wraz ze swoim mę­żem Bo­bem de­cy­dują się na de­spe­racką ucieczkę z Chin. He­idi za­szła w ciążę bez obo­wiąz­ko­wego „po­zwo­le­nia na dziecko”. Gdyby po­zo­stała w kraju, nie­mal na pewno zmu­szono by ją do aborcji.

He­idi udało się uciec, gdyż ukryła swą ciążę i… Dalej

Czę­sto za­sta­na­wiamy się, jak po­win­ni­śmy się za­cho­wać, żeby nie tylko ni­kogo nie ura­zić, ale także zro­bić do­bre wra­że­nie na in­nych. Po czym można roz­po­znać kul­tu­ral­nego czło­wieka? Ja­kie za­cho­wa­nie po­twier­dza, że ktoś jest do­brze wy­cho­wany? Mowa ciała, mi­mika, spo­sób by­cia, umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się, uśmiech – to wszystko świad­czy o tym,… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: