Numer 19/2016

Ma­ry Wa­gner w ka­na­dyj­skim wię­zie­niu spę­dzi­ła łącz­nie pra­wie sie­dem lat. Po­wód? Roz­da­wa­ła bia­łe ró­że ko­bie­tom uda­ją­cym się do kli­nik abor­cyj­nych, mó­wi­ła im, że Je­zus je ko­cha, pro­si­ła, że­by da­ły swo­im dzie­ciom szan­sę na ży­cie.

Ka­na­dyj­skie pra­wo w prak­ty­ce ze­zwa­la na abor­cję aż do mo­men­tu uro­dze­nia dziec­ka. Obroń­cy ży­cia pró­bu­ją wszel­kich moż­li­wych dzia­łań,… Czytaj dalej

Mu­zy­ko­te­ra­pia wy­ko­rzy­stu­je lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści dźwię­ku i mu­zy­ki. Nie bez po­wo­du mó­wi się, że dźwięk le­czy i cia­ło, i du­szę.

Ja­ko ma­ła dziew­czyn­ka cza­sem nie mo­głam za­snąć. Wte­dy mo­ja ma­ma włą­cza­ła od­ku­rzacz lub su­szar­kę do wło­sów i... raz, dwa – dziec­ko za­sy­pia­ło. Na stu­diach też cier­pia­łam na bez­sen­ność. Wie­czo­ra­mi mo­ja współ­lo­ka­tor­ka su­szy­ła gru­be, dłu­gie… Czytaj dalej

ADAMED Smar­tUP to pro­jekt na­uko­wo-edu­ka­cyj­ny po­pu­la­ry­zu­ją­cy na­uki ści­słe i przy­rod­ni­cze. Skie­ro­wa­ny jest do gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Ma­rzy­cie o na­uko­wej ka­rie­rze? Zaj­rzyj­cie na stro­nę www: adamedsmartup.pl! Z lau­re­ata­mi pro­gra­mu ADAMED Smar­tUP roz­ma­wia Iwo­na Biń­czyc­ka-Ko­łacz.

Za­nim zo­sta­łaś lau­re­at­ką ADAMED Smar­tUP mia­łaś już na swo­im kon­cie kil­ka na­uko­wych suk­ce­sów.

Alek­san­dra Ja­now­ska, uczen­ni­ca XIV LO im.… Czytaj dalej

Kie­dy mia­łam osiem lat, mo­ja o rok młod­sza sio­stra mia­ła wy­pa­dek sa­mo­cho­do­wy. Spie­szy­ła się do ko­le­żan­ki, któ­ra sta­ła po dru­giej stro­nie uli­cy i wbie­gła na pa­sy, wprost pod nad­jeż­dża­ją­ce au­to. Do dziś mam przed ocza­mi tę sce­nę, pa­mię­tam szok, nie­do­wie­rza­nie i strach. Pa­mię­tam tak­że, że te­go wie­czo­ru ra­zem z ro­dzi­ca­mi pa­dli­śmy na ko­la­na i od­ma­wia­li­śmy… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: