Numer 19/2016

Mary Wa­gner w ka­na­dyj­skim wię­zie­niu spę­dziła łącz­nie pra­wie sie­dem lat. Po­wód? Roz­da­wała białe róże ko­bie­tom uda­ją­cym się do kli­nik abor­cyj­nych, mó­wiła im, że Je­zus je ko­cha, pro­siła, żeby dały swoim dzie­ciom szansę na życie.

Ka­na­dyj­skie prawo w prak­tyce ze­zwala na abor­cję aż do mo­mentu uro­dze­nia dziecka. Obrońcy ży­cia… Dalej

Mu­zy­ko­te­ra­pia wy­ko­rzy­stuje lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści dźwięku i mu­zyki. Nie bez po­wodu mówi się, że dźwięk le­czy i ciało, i duszę.

Jako mała dziew­czynka cza­sem nie mo­głam za­snąć. Wtedy moja mama włą­czała od­ku­rzacz lub su­szarkę do wło­sów i... raz, dwa – dziecko za­sy­piało. Na stu­diach też cier­pia­łam na bez­sen­ność.… Dalej

ADAMED Smar­tUP to pro­jekt naukowo-edukacyjny po­pu­la­ry­zu­jący na­uki ści­słe i przy­rod­ni­cze. Skie­ro­wany jest do gim­na­zja­li­stów i uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Ma­rzy­cie o na­uko­wej ka­rie­rze? Zaj­rzyj­cie na stronę www: adamedsmartup.pl! Z lau­re­atami pro­gramu ADAMED Smar­tUP roz­ma­wia Iwona Bińczycka-Kołacz.

Za­nim zo­sta­łaś lau­re­atką ADAMED Smar­tUP mia­łaś już na swoim kon­cie kilka… Dalej

Kiedy mia­łam osiem lat, moja o rok młod­sza sio­stra miała wy­pa­dek sa­mo­cho­dowy. Spie­szyła się do ko­le­żanki, która stała po dru­giej stro­nie ulicy i wbie­gła na pasy, wprost pod nad­jeż­dża­jące auto. Do dziś mam przed oczami tę scenę, pa­mię­tam szok, nie­do­wie­rza­nie i strach. Pa­mię­tam także, że tego wie­czoru… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: