Numer 18/2016

Jak prze­rwać pi­sa­nie na cza­cie z ko­bie­ta­mi, a za­cząć na­wią­zy­wać z ni­mi re­la­cje w re­al­nym świe­cie? Czy nie­śmia­ły fa­cet ma szan­sę po­do­bać się ko­bie­cie? Nie­ste­ty, wiem, że ko­bie­ty po­szu­ku­ją śmia­łych męż­czyzn... Pro­szę o od­po­wiedź. ajaks

Stwier­dzasz, że ko­bie­ty po­szu­ku­ją śmia­łych męż­czyzn. Trud­no się z tą te­zą zgo­dzić, bo­wiem lu­dzie na ogół po­szu­ku­ją au­ten­tycz­nych osób, czy­li ta­kich,… Czytaj dalej

Maj jest mie­sią­cem ma­ryj­nym ze wzglę­du na tra­dy­cyj­ne na­bo­żeń­stwa, w cza­sie któ­rych od­ma­wia się Li­ta­nię Lo­re­tań­ską; w sierp­niu licz­ne piel­grzym­ki zmie­rza­ją do Czar­nej Ma­don­ny na Ja­snej Gó­rze, a w paź­dzier­ni­ku trwa mo­dli­twa ró­żań­co­wa. Tak­że wrze­sień moż­na na­zwać mie­sią­cem ma­ryj­nym. Dla­cze­go?

We wrze­śniu ob­cho­dzi­my Świę­to Na­ro­dze­nia NMP (8.09) i wspo­mnie­nie NMP Bo­le­snej (15.09). Przede wszyst­kim… Czytaj dalej

Od wy­bu­chu II woj­ny świa­to­wej mi­nę­ło 77 lat. 1. wrze­śnia słu­cha­my wy­ją­cych sy­ren, 17. wspo­mi­na­my atak bol­sze­wi­ków. Ja­ka jest na­sza pa­mięć o tam­tych wy­da­rze­niach? I czy na pew­no wszyst­kie na­le­żą do prze­szło­ści? Te­mat II woj­ny świa­to­wej od ja­kie­goś cza­su jest co­raz bar­dziej obec­ny w kul­tu­rze. Po­wsta­ją fil­my, se­ria­le, re­kon­struk­cje.

Tak jak by­śmy po­trze­bo­wa­li… Czytaj dalej

Dr Wan­da Pół­taw­ska przez 4 la­ta by­ła więź­niar­ką obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go w Ra­vens­brück. Jej wspo­mnie­nia z tam­te­go cza­su prze­peł­nia ból, roz­pacz, tę­sk­no­ta za nor­mal­nym ży­ciem i wol­no­ścią. Po uwol­nie­niu w 1945 ro­ku pró­bo­wa­ła bez­sku­tecz­nie za­po­mnieć o nie­wo­li, eks­pe­ry­men­tach me­dycz­nych, ja­kim ją pod­da­wa­no, gło­dzie i stra­chu. Jed­nak to, co prze­ży­ła wciąż wra­ca­ło we śnie, wy­wo­łu­jąc dal­sze cier­pie­nie. Do­pie­ro, gdy… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: