Numer 18/2016

Jak prze­rwać pi­sa­nie na cza­cie z ko­bie­tami, a za­cząć na­wią­zy­wać z nimi re­la­cje w re­al­nym świe­cie? Czy nie­śmiały fa­cet ma szansę po­do­bać się ko­bie­cie? Nie­stety, wiem, że ko­biety po­szu­kują śmia­łych męż­czyzn... Pro­szę o od­po­wiedź. ajaks

Stwier­dzasz, że ko­biety po­szu­kują śmia­łych męż­czyzn. Trudno się z… Dalej

Maj jest mie­sią­cem ma­ryj­nym ze względu na tra­dy­cyjne na­bo­żeń­stwa, w cza­sie któ­rych od­ma­wia się Li­ta­nię Lo­re­tań­ską; w sierp­niu liczne piel­grzymki zmie­rzają do Czar­nej Ma­donny na Ja­snej Gó­rze, a w paź­dzier­niku trwa mo­dli­twa ró­żań­cowa. Także wrze­sień można na­zwać mie­sią­cem ma­ryj­nym. Dlaczego?

We wrze­śniu ob­cho­dzimy Święto Na­ro­dze­nia NMP (8.09)… Dalej

Od wy­bu­chu II wojny świa­to­wej mi­nęło 77 lat. 1. wrze­śnia słu­chamy wy­ją­cych sy­ren, 17. wspo­mi­namy atak bol­sze­wi­ków. Jaka jest na­sza pa­mięć o tam­tych wy­da­rze­niach? I czy na pewno wszyst­kie na­leżą do prze­szło­ści? Te­mat II wojny świa­to­wej od ja­kie­goś czasu jest co­raz bar­dziej obecny w kul­tu­rze. Po­wstają filmy,… Dalej

Dr Wanda Pół­taw­ska przez 4 lata była więź­niarką obozu kon­cen­tra­cyj­nego w Ra­vens­brück. Jej wspo­mnie­nia z tam­tego czasu prze­peł­nia ból, roz­pacz, tę­sk­nota za nor­mal­nym ży­ciem i wol­no­ścią. Po uwol­nie­niu w 1945 roku pró­bo­wała bez­sku­tecz­nie za­po­mnieć o nie­woli, eks­pe­ry­men­tach me­dycz­nych, ja­kim ją pod­da­wano, gło­dzie i … Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: