Numer 17/2016

Wie­lu z nas z sen­ty­men­tem spo­glą­da na pa­miąt­ki otrzy­ma­ne w dniu Pierw­szej Ko­mu­nii Świę­tej. By­wa, że naj­cen­niej­sza z nich gi­nie gdzieś na re­ga­le pod war­stwą ku­rzu…

Pi­smo Świę­te ma chy­ba każ­dy z nas. A do­świad­cze­nie mo­dli­twy Pi­smem Świę­tym? To już pew­nie nie. Ale gło­wa do gó­ry – każ­dy czas jest do­bry, że­by od­kryć w Bi­blii to, cze­go… Czytaj dalej

No­wy obiekt w cy­ber­świe­cie

Po­my­śleć, że jesz­cze kil­ka dni te­mu za­słu­cha­ny w fa­le Bał­ty­ku sie­dzia­łem na pla­ży. Dziś szum mo­rza za­stą­pił… głos wy­cho­waw­cy, a punk­tem ob­ser­wa­cyj­nym stał się pro­sto­kąt – kla­so­wa ta­bli­ca. Mar­na per­spek­ty­wa… choć na­uczy­cie­le twier­dzą, że sku­pia­nie na niej uwa­gi zwięk­sza wi­do­ki na przy­szłość! Po­czą­tek szko­ły to dla mnie trud­ny czas.… Czytaj dalej

Zdo­by­wa­nie wie­dzy to żmud­na pra­ca czy fa­scy­nu­ją­ca przy­go­da? Są szko­ły, w któ­rych zde­cy­do­wa­nie to dru­gie!

Wia­do­mo, że naj­wię­cej za­le­ży od na­uczy­cie­li i ich spo­so­bu pro­wa­dze­nia za­jęć. Jed­nak w nie­któ­rych szko­łach ca­ły pro­gram ma sprzy­jać te­mu, by by­ło bar­dziej twór­czo, a na­uka sta­wa­ła się pa­sją. Zna­cie ta­kie nie­ty­po­we szko­ły?

Szko­ły Mon­tes­so­ri

Szko­ły te­go ty­pu pra­cu­ją… Czytaj dalej

Pa­try­cja by­ła naj­lep­sza ze wszyst­kich przed­mio­tów. Wy­gry­wa­ła kon­kur­sy i olim­pia­dy. Świet­na z na­uk ści­słych i hu­ma­ni­stycz­nych. Jed­no­cze­śnie bar­dzo mi­ła, ko­le­żeń­ska i po­moc­na. Na za­koń­cze­nie szko­ły do­sta­ła na­wet spe­cjal­ną na­gro­dę dy­rek­to­ra. Po la­tach oka­za­ło się jed­nak, że do­bre wy­ni­ki w szko­le nie mia­ły prze­ło­że­nia na rze­czy­wi­stość. Ina­czej by­ło z Prze­mkiem. Kie­dy przy­szedł do na­szej kla­sy nie umiał… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: