Numer 17/2016

Wielu z nas z sen­ty­men­tem spo­gląda na pa­miątki otrzy­mane w dniu Pierw­szej Ko­mu­nii Świę­tej. Bywa, że naj­cen­niej­sza z nich gi­nie gdzieś na re­gale pod war­stwą kurzu…

Pi­smo Święte ma chyba każdy z nas. A do­świad­cze­nie mo­dli­twy Pi­smem Świę­tym? To już pew­nie nie. Ale głowa… Dalej

Nowy obiekt w cyberświecie

Po­my­śleć, że jesz­cze kilka dni temu za­słu­chany w fale Bał­tyku sie­dzia­łem na plaży. Dziś szum mo­rza za­stą­pił… głos wy­cho­wawcy, a punk­tem ob­ser­wa­cyj­nym stał się pro­sto­kąt – kla­sowa ta­blica. Marna per­spek­tywa… choć na­uczy­ciele twier­dzą, że sku­pia­nie na niej uwagi zwięk­sza wi­doki na przy­szłość! Po­czą­tek… Dalej

Zdo­by­wa­nie wie­dzy to żmudna praca czy fa­scy­nu­jąca przy­goda? Są szkoły, w któ­rych zde­cy­do­wa­nie to drugie!

Wia­domo, że naj­wię­cej za­leży od na­uczy­cieli i ich spo­sobu pro­wa­dze­nia za­jęć. Jed­nak w nie­któ­rych szko­łach cały pro­gram ma sprzy­jać temu, by było bar­dziej twór­czo, a na­uka sta­wała się pa­sją. Zna­cie ta­kie… Dalej

Pa­try­cja była naj­lep­sza ze wszyst­kich przed­mio­tów. Wy­gry­wała kon­kursy i olim­piady. Świetna z nauk ści­słych i hu­ma­ni­stycz­nych. Jed­no­cze­śnie bar­dzo miła, ko­le­żeń­ska i po­mocna. Na za­koń­cze­nie szkoły do­stała na­wet spe­cjalną na­grodę dy­rek­tora. Po la­tach oka­zało się jed­nak, że do­bre wy­niki w szkole nie miały prze­ło­że­nia na rze­czy­wi­stość.… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: